Псалъэжь: Анэм и гъуапэр пхъум и щыдэжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Къэжэр Пётр, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Къэжэр Пётр)

ЩыIэщ махуэ мазэ зи уасэн,
Ар зыхуэзгъэтIыгъуэр сэ уэращ.
Зы гъатхэпэу абы дыхуэуэзэнщ,
Гур щыусэм жиIэм псэм уэрэд.

Ленэ дахэкIей

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бахъуэ БетIал, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Бахъуэ БетIал)

Нарзан къабзэр зи Iуплъэгъуэ,
Нэхущ вагъуэшыр,
Шэджэмыщхьэ и пщыхьэщхьэу,
УсфIыхохьэ пкъым.

Уи цIэр Мадинэ хьэмэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъубжокъуэ Лиуан, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Гъубжокъуэ Лиуан)

Зи ныбжьэгъу пэжыр зыфIэкIуэдауэ,
Сэ къуажи къали къызощ.
Махуэл симыIэу укъызолъыхъуэ,
Сыщыпхуэзэнур дэпщэщ?

ПIалъэ кIыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Кулиев Кайсын)

Си псэ закъуэу си дуней нэху,
УзипщIыхьу нэхухэр согъэщ.
Пщащэу щыIэм уэ ураIуэху
Сэ къысфIощIри си гур хогъэщI.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гимн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэдгъэф Борис, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

Хэку(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Джэдгъэф Борис)

Ди лъахэ дахэ, ди Хэку дыгъэ,
Псэм пэтщIу Къэбэрдей-Балъкъэр!
Къуитащ уэ Тхьэшхуэм лъа­пIэ­ны­гъэ,
Уоб­жьыфIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

Уэрэдхэр (псалъэхэр щIыгъуу)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр, Уэрэдхэр

Данэ балътокыр ↘

1.
Данэ балътокыр, уей жи уей,
Iэгум йокIуадэр, уей жи уей.
Сэ сызтекIуадэр уи лъагъуныгъэрщ,
Гуащагъагъ дахэ уей.

2.
Ди шыгъуэгу хадэм, уей жи уей,
Кхъужьхэр щогъагъэрэ, уей жи уей.
Си лъагъуныгъэр къыбдэгъэгъати,
Гуащэгъагъ дахэ уей

3.
Сызытет бжьэпэр, уей жи уей,
ЩыхупIэ задэщ, уей жи уей.
Къуэм сыдэкIуадэм уэращ зи ягъэр,
Гуащэгъагъ дахэ уей

4.
Гуащэгъагъ дахэр, уей жи уей,
Щауэ хэгъадэщ, уей жи уей.
Сэ сызхэдахэм Уэрщ къахэсхари,
Гуащэгъагъ дахэ уей.

5.
Данэ балътокыр, уей жи уей,
Iэгум йокIуадэр, уей жи уей.
МыкIуэдыжыну ди гъащIэ гъусэр
ФIылъагъуныгъэрщ уей!

Къэндес джэгу ↘

1.
Мастэ къуаншэ псыгъуэу
ЗэпэтIыгъщ къэндес.
ЗэхуэдитI итщIыкIыу
Дэ дызэрыIыгъщ.

Ежьу:
Лъагъуныгъэр си псэ,
Ар мы къэндес джэгу.
ДыкъызэрыгъапцIэу
Дыздумыгъэджэгу.

2.
КIэныфет нахъыфIри
Iэнэм къытыбох.
Хэмыту хэмыту
ЖысIэу къыпIызох.

3.
Уэ сыкъэбгъэпцIэну
Iэмал къогупсыс.
Лъагъуныгъэ гуащIэу
МафIэм сомыгъэс.

Ямыдэ! ↘

1.
Сэ къахуэзмышэу ди дейхэр магъ,
Уэ уи сурэтри изогъэлъагъу.
Бзэджафэ птету уакъыщыхъуащ,
Ахэр уи дежкIэ щыжаIэжащ.

Ежьу:
Эй ямыдэ, фи дей ямыдэ,
Ядэу щытами, сыкъамыдэж.
Сызэрызахуэр фи дей щIамыдэр,
Щыкъум яфIэфIкъым жыпIэмэ пэж.

2.
Щыкъу щIалэ хъунур бзэджафэ Iейщ,
Щыкъу адэ хъунур ар ефэрейщ.
Сэ къэслъыхъуахэм уэрщ къахэсхар,
Уэращ си натIэм къысхуритхар.

3.
Зэман куэдыфIкIэ дызэрыщIащ,
ФIылъагъуныгъэ дэ зыхуэтщIащ.
Дэ зы унагъуэу дыщежьэжынум,
Уэ уи лъэныкъуэр къыспэуващ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 47