Псалъэжь: Шхэгъуэм дыгъужын, лажьэгъуэм жьындущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Къэплъыхъуэр

ЩIыхь тхылъхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сурэтхэр, ХъыбарыщIэхэр

ЩIыхь тхылъхэрЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэс 115-рэ щрикъу гъэм ирихьэлIэу щIыхь тхылъ адыгэбзэр хъумэнымрэ гъэкIуэтэнымрэ лэжьыгъэ хэзылъхьэхэу 115-м хуагъэфэщащ. Ахэм щыщу 25-м я щIыхь тхылъхэр 2015 гъэм Iэрагъэхьэжащ тыгъэ лъапIэхэу ЩоджэнцIыкIу Алийрэ КIыщокъуэ Алимрэ я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуа тхылъхэр я гъусэу. Мы напэм ахэр къыщыбгъуэтынущ. ДяпэкIэ зратыжхэри хуэмурэ къитлъхьэнущ.

Сурэт къевгъэхьахэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сурэтхэр

Ди ныбжьэгъу лъапIэ!!!

Мы напэр сурэт сщIар е тесхар къыщызгъэнэнт жызыIэ дэтхэнэ зыми хуэдгъэхьэзыращ. Абы къыхэкIыу, адыгэбзэм теухуами, адыгэ фащэхэр ящыгъыу Нарт лIыхъужьхэрами, ди дуней, ди Хэку дахэр къызэрыщхэр, псэущхьэхэрами, гушыIэ зыхэлъ сурэтми сайтым, къезэгъынущ жыхуэпIэ дэтхэнэри къытеддзэнущ, зыщIар/тезыхар и гъусэу.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 54