Псалъэжь: Леыхъуэжь и псьгжапIэ егъуэтыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Къэплъыхъуэр

Дуней еплъыкIэ, гупсысэкIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Абрэмывэрэ пэт зы, пIэм илъкъьм.

Адакъэр мыIуэкIэ нэху щын къанэркъым.

Ажал зимыIэ щыIэкъым.

Ажал мыхъумэ, Iэзэгъуэ зимыIэ щыIэкъым.

Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхъ благъэщ.

Лэжьыгъэ, гуащIэдэкI

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Абрэмывэ зыкъутэм татуугъуэ егъуэт.

Акъыл зиIэм и Iуэхур махуищщ,   акъылыншэм   и махуэ махуищщ.

Арму и унэ лъэбышэщ.

Бжьэ зэмыдзэкъам фом иуасэр ищIэркъым.

Бжьэ зезыхуэр хум елэжьыми Iыхьэгъущ.

Псалъэжьхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр, Сурэтхэр

Адыгэ ныпДауи, дэтхэнэми зыхихауи, илъэгъуауи къыщIэкIынщ «Шыхулъагъуэм» адыгэбзэр къэIэтыжыным, адыгэбзэр цIыхум ящымыгъупщэжын папщIэ иригъэкIуэкI Iуэхухэр. Ахэм ящыщщ «Шыхулъагъуэм» адыгэ псалъэжьхэр иту къыдигъэкIа напэхэри…

Псалъэжьхэр (псори)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Псалъэжь къэплъыхъуэр къызэрыщIидзэ хьэрфыр къыхэх

А ↘

Абрэмывэ зыкъутэм татуугъуэ егъуэт.
А сигу, зыIэжьэ, а си жьэ, зубыд.
Абдж щыкъуейм лъапцIэу ухэмыувэ.
Абрэмывэ вагъэгъэкIуэдщ.
Абрэмывэрэ пэт зы, пIэм илъкъьм.
Абы бгым зыщидзыжмэ, уэ вийкIэ увэну?
Абы жиIам и дзэ удэмыплъэж.
Абы и Iуэхур щхьэкъутащ.
Абы и гъащIэр Iэхъуэхэмыхьэу ехь.
Абы нэхъ лажьэ акъужьым къимыхькIэ.
Абы нэхърэ хьэм нэхъ укIытэ иIэщ.
Абы ущыгугъмэ, уи гурыгъыр ижынщ.
АдакъащIэрэ хущIэ пастIэрэ.
Адакъэр мыIуэкIи нэху щын къанэркъым.
Адакъэрэ пэт джэджьейр егъашхэ.
АдакъэщIэрэ хущIэ пIастэрэ.
АдрыщIым ущIэдэумэ, мыдрыщIыр къыплъысынщ.
Адыгэ и хьэщIэ быдапIэ исщ.
Адыгэ мыгъуэ шыгъурэ пIастэрэ.
Адыгэ намыс, урыс насып.
Адыгэ хабзэр адэ щIэиныжьщ.
Адыгэм и ныбэ егъэныкъуэри и шым и ныбэ ирегъэкъу.
Адыгэм и хьэщIэ быдапIэ исщ.
Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ.
Адыгэм я нэхъ тхьэмыщкIэри бысымщ.
Адыгэр вакъэ лъэныкъуэу шхэркъым, шхэурэ уэрэд жиIэркъым.
Адыгэр зэхъуэзэщэщ, нэгъуейр зэщэзэблэкIщ.
Адыгэр зэшмэ, мэупсэ, урысыр зэшмэ, матхэ.
Адыгэр нэмысщ, урысыр насыпщ.
Адыгэр уэщщ, урысыр пхъэпсщ.
Адыгэшрэ лIы бэшэчрэ.
Адэ зэращI къуэ иращIыкI.
Адэ лIэужьыншэрэ лыншэ къупщхьэрэ зэлъытащ.
Адэ лIэужьыншэрэ лыншэ къупщхьэрэ.
Адэ мыгъасэм и къуэри мэсэхъу.
Адэ мылъку бынгъэкIуэдщ.
Адэ мылъку бынгъэкIуэдщ.
Адэ уиIэ щIыкIэ, уи лъэпкъыр зэгъэцIыху.
Адэ ухъухункIэ адэр зыхуэдэр пщIэкъым.
Адэ щIэинкIэ псэуа щыIэкъым.
Адэ щIэиныншэрэ къупщхьэншэ лырэ.
Адэжь и лъагъуэрэ адэжь и благъэрэ умыбгынэ.
Адэм и IэщIагъэр къуэм и уагъэщ.
Адэм и Iэщэр къуэм и щэнщ.
Адэм и гъуазэр быным и шабзэщ.
Адэм и щыуагъэр быным и мыгъуагъэщ.
Адэм имылъэгъуа къуэм елъагъу.
Адэм къыхуэна сабийр ибафэщ.
Адэм хуэмыгъасэр анэм хуэумыскъым.
Адэр дэм хуэдэщи, анэр нэм хуэдэщ.
Адэр псэухукIэ къуэр щIалэщ.
Адэр шхэкIэ къуэм зигъэнщIкъым.
Ажал зимыIэ щыIэкъым.
Ажал мыхъумэ Iэзэгъуэ зимыIэ щыIэкъым.
АжалитI щыщымыIэкIэ а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ.
Ажалым «сынокIуэ» жиIэркъым.
Ажалым пхъуантэ кIуэцIми укъыщигъуэтынщ.
Ажалым умылъыхъуэ, езым укъигъуэтынщ.
Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхь благъэщ.
Ажалыр гуфIакIэм дэлъщ.
Ажалыр зыщ, ар тIущ.
Ажалыр зэмыпIэщIэкIым къэмысын фIощI.
Ажалыр ныбжьэгъукъым, къыпхуеймэ, къоупщIыркъым.
Ажэ цIыкIу бжьакъуэшхуэ.
Ажэбжьэ зэрына зэригъэкIыфыркъым.
Ажэми жьакIэ тетщ.
Ажэр мэлым я пашэщ.
Акъыл былымщ.
Акъыл зиIэм жагъуэгъу и куэдщ.
Акъыл зиIэм и Iуэхур махуищщ, акъылыншэм и махуэ махуищщ.
Акъыл зиIэм имыIэ щыIэкъым.
Акъыл зиIэм шыIэ иIэщ.
Акъыл зиIэр си щIыб ису къезухьэкI.
Акъыл зиIэр акъылыншэми йочэнджэщ.
Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъуркъым.
Акъыл зимыIэм насып иIэкъым.
Акъыл зимыIэм уэуейр ептын?!
Акъыл зимыIэр тхьэмыIщкIэщ..
Акъыл зимьIэм насып иIэкъым.
Акъыл кIэщIыр бзэгу кIыхьщ.
Акъыл эиIэр акъылыншэми йочэнджэщ.
Акъылкъым, былымкъым.
Акъылым и лъапсэр чэнджэщщ.
Акъылым уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэм гъунэ иIэкъым.
Акъылым я анэр гупсысэщ.
Акъылыр Iуэхум и лъапсэщ.
Акъылыр жьакIэм ежьэркъым.
Акъылыр жьыгъэ-щIагъэкъым.
Акъылыр къалэнкъым, хабзэр убзэнкъым.
Акъылыр лэндыщэщ, гъэсэныгъэр дыщэ жыгщ.
Акъылыр нэмысщ, былымыр насылщ.
Акъылыр щагуэшым шыпсыранэм хэсащ.
Акъылыр ящэркъым, къащэхуркъым — зыхалъхьэ.
АкъылыфIэм делэми бзэ къыхуегъуэт.
Алащэм уеуэмэ, мэлъэхъу, мылъэхъуххэр шыдщ.
Алмэстым «сыцIыху и гугъэу хьэр къызобэн» жеIэри мэгуфIэ.
Алъпым дыгъужь хуэлъэщ.
Алъпыр къалъ-гъулъкIэ ягъашхэ.
Алыхьым къыптрилъхьэмэ, фошыгъу шей уефэнщ.
Алыхьым ущыгугъми, умыбэлэрыгъ.
Алыхьым ущыгугъыу уи гугъэ умыгъэтIылъ.
Алыхьыр ещIэ, ящIIамэ ешх.
Андызыр къетIри шыгъу кIанэ ирегъэтIысхьэж.
Анэ бгъафэр сабийм и жэнэтщ.
Анэ бгъафэрэ хъурыфэ джэдыгурэ.
Анэ быдзышэм щIакхъуэри кхъуейри хэлъщ.
Анэ гущIэр лъащIэншэщ.
Анэ гыбзэр быдз зэхуакум дэкIкъым.
Анэ дэкIуэрэ лIы дэкIуасэрэ.
Анэ здэщыIэм сабии щыIэщ.
Анэ зиIэ нэхърэ Iэ зыпыт.
Анэ зиIэм дунейр иIэщ.
Анэ зиIэм и Iэр быдэщ.
Анэ зимыIэ сабийр, адэ иIэми, ибафэщ.
Анэ зимыIэм гуIэр и махуэщ.
Анэ зимыIэ сабийр, адэ иIэми, ибафэщ.
Анэ зыщытхъур и бынщи, быныр зыгъэдахэр къабзагъэщ.
Анэ и гыбзэ быдз зэхуаку дэкIкъым.
Анэ иIэмэ, сабийр ибэкъым.
Анэ къалэным нэхъ гугъу щыIэкъым.
Анэ шыпхъу анэ палъэщи, адэ къуэш адэ палъэш.
Анэ щабэр бынгъэкIуэдщ.
АнэIэкIэ къыгуэхи, анэгукIэ къызэт.
Анэ-адэм бын зэхадзкъым.
Анэ-адэм уэ ебгъэлъагъур бынхэм уэ уагъэлъагъужынщ.
Анэ-адэм шэч яхуумыщIыж.
Анэ-адэм я хьэкъ къызытенэм быным ирегъэпшыныж.
Анэ-адэм, Iыхьлы-благъэм
Анэ-адэфI быныфI яхуэщщ.
АнэгукIэ къеIэри, анэIэкIэ къитри къызитам къысхуищIащ.
Анэгур гуауэ пхъуантэщ.
Анэгур мыгъуэщи, бын мыгъуэр IэфIщ.
АнэдэкIуэрэ лIы дэкIуасэрэ емыкIу хэлъкъым.
Анэдэлъху дзыр хъужыркъым.
Анэм «сипхъу закъуэ и псэ» щыжиIэм, пхъуми «си псэ» жиIэу хуежьащ.
Анэм быныр и зэхуэдэщ.
Анэм и Iэр ину иIэтми, хуэму тохуэ, анэнэпIэсым хуэму иIэтми, ину тохуэ.
Анэм и Iэр ину иIэтми, цIыкIуу тохуэ.
Анэм и бгъафэр фом нэхърэ нэхъ IэфIщ.
Анэм и бгъафэр хъурыфэ джэдыгущ.
Анэм и бын гуауэр зэи жьы хъуркъым.
Анэм и быным хуищIэр фIэмащIэщ.
Анэм и гуапэр дыгъэм нэхърэ нэхъ хуабэщ.
Анэм и губжьыр жьым хуэдэщ – ину къепщэми, щIэх тоуж.
Анэм и губжьыр уэсым хуэдэщ – куэду къес¬ми, щIэхыу мэткIуж.
Анэм и гур быным хуосри, дыгызэм и кIэдахъуэр мэс.
Анэм и гуэныхьыр пхуэпшыныжкъым, уи Iэгу джэдыкIэ хуибгъэжьыхьми.
Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
Анэм и гъуапэр пхъум и щыдэжынщ.
Анэм и дэлъхур адэ пэлъытэщ.
Анэм и куэщIыр сабийм и гущэщ.
Анэм и псэм дэкIыр и фэм къеIуатэ.
Анэм и удыныр узкъым.
Анэм и хабзэр лхъум и бзыщхъэщ.
Анэм и щIыхуэр зыми хуэпшынакъым.
Анэм игу пцIанэр бын псоми я зэхуэдэщ.
Анэм игукIэ сеужьи, фызым игукIэ сы¬къэу¬кIуэж.
Анэм къыуипэсыр гунэсщ.
Анэм къыуитыр IэфIщ.
Анэм лIыуэ къилъхуащ.
Анэм лъэгу щIэтын зыхуэщI.
Анэм псибл Iутщ.
Анэм сыт щыгъуи быныр сабий къыщохъу.
Анэмэтым хъейнэт ухуэмыхъу.
Анэншэ гъащIэр гу щIыIэгъуэщ.
Анэншэм мыгъуэр и махуэщ.
Анэншэр зеиншэщ.
АнэнэпIэсрэ гупкIэ тIысыпIэрэ.
АнэнэпIэсым хуэпщIэр фIэмащIэщ, къып¬хуищIэр фIэкуэдщ.
АнэнэпIэсыр уэсым нэхърэ нэхъ щIыIэщ, зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ.
АнэнэпIэсрэ гупкIэ тIысыпIэрэ.
АнэнэпIэсым хуэпщIэр фIэмащIэщ, къыпхуищIэр фIэкуэдщ.
Анэпсэр фоупсым хуэдэщ.
Анэр бын гъэкIуэдщ.
Анэр зыгъэзеиншэр лIэмэ хьэдагъэншэщ.
Анэр зыфIэIейми ар ихъуэжыфкъым.
Анэр зыщытхъур и бынщи, быныр зыгъэдахэр гъэсэныгъэщ.
Анэр нащи, адэр лъэпкъщ.
Анэр хабзэ ублапIэщ.
Анэшыпхъу анэ пэлъытщ.
Апрелым и бгъум гуахъуэр пкIэм драдзеиж.
Апрелъ мэлыжьыхьщ.
Апхуэди мэхъу, шкIэхъужьи малIэ.
Апхуэдэуи мэхъу, нэхъыфIи мэхъуж.
АпэсищкIэ къызощэху, сом ныкъуэкIэ сощэж— фейдэр здэкIуэр къэщIэж!
Ар зыхыхьа псы жэбзэнкъым.
Ар си набдзэкIитIщ, ар си нитIым язщ.
Аргъуей мыдзакъэ щыIэкъым.
Аргъуейм и лым хуэдэщ и лэпсри.
Аргъуейр пхъэIэщэм щIэщIа вы бжьакъуэм тести «довэ» жиIащ.
Аргъынэ кIыхьыр и жагъуэщ, шынакъ кIы гъуанэр и щIасэщ.
Арму и унэ лъэбышэщ.
Армум хиса жыгыр мэгъу.
Армур мэз кIуэмэ, арэфым жьитI гуэту къешэ.
Арыкъ сабынкIэ тхьэщIи къабзэ пхуэщIыжынкъым.
Аслъэныр жьы хъумэ хьэIуцыдзыр щодыхьэшх.
Аслъэныр жьы хъумэ, хьэIуцыдзыр мэятэ.
Аслъэныр мэзым ехъумэ, езыми мэзыр ехъумэ.
Атэкъынэр зи вакъэпс, къэсыр зытеухь.
Ауан ящI ауаныщI кIуащ.
Афищэ зытар хьэ матищкIэ ящэжащ.
Ахъмэт и фо изщ, улъэмыIэсмэ сыт и сэбэп.
Ахъшэ зи куэдыр дыгъум щошынэ.
Ахъшэ мыбж зэIахыркъым.
Ахъшэ уиIэмэ, бохъшэ бгъуэтынщ.
Ахъшэ умыIыгъыу бэзэрым укIуэри, джыдэ умыIыгъыу мэзым укIуэри зэхуэдэщ.
Ахъшэр бзум хуэдэщ, къыбжьэхолъатэ, IолъэтыкIыж.
Ахъшэр зэрыпIэщIэкIыным пылъщ.
Ахъшэр къыздикIам мэкIуэж.
Ахъшэр лъэмыжщ.
Ахъшэр псым хуэдэщ.
Ахъшэр пшахъуэщи, гъащIэр пцIащхъуэщ.
Ахъшэр убыдыгъуейщ.
Ахъшэр уи анэ къуитми, лъытэ.
Ахъшэр уи жып илъу IэфIу уигъэжейркъым.
Ахъшэр щэ бжыгъуэщ.

Б ↘

БаIуэ нэхърэ бащIэ.
Бабыщ псым итхьэлэкъым, мэлыхъуэ хьэм ишхкъым.
Бавэ нэхърэ бэв.
Бадзэ и дзапэ узылъэщ.
Бадзэ къытелъэмэ, и шхулъэ йопкI.
Бадзэ тIыса игъэтэджыркъым.
Бажэм дыгъужьибгъу къегъапцIэ.
Бажэм и кIэр пIыгъыу тепыхьэ.
Бажэм и фэр и бийщ.
Бажэм и хьилагъэр япэ итщ.
Бажэм сишх нэхърэ дыгъужьым срешх.
Бажэм я бажагъэр япэ итщ.
Бажэм я нэхъ Iущыр и гъуэм щаубыд.
Бажэр зытраукIэр и фэщ.
Бажэр ныбажэ хъумэ, дыгъэмыхъуэ мэлъыхъуэ.
Бажэр ущу ежьэмэ, мэщакIуэ.
Бакъэжьылъэ шынэкъым.
Балий хадэ уиIэмэ, бжэндэхъур зищIысыр пщIэнщ.
Банэ хуэдэ зэхэплъхьэр данэ хуэдэу зэхэпхыжынщи, данэ хуэдэ зэхэплъхьэр банэ хуэдэ зэхэпхыжынщ.
Банэ хуэдэу къэщтэж, данэ хуэдэу гъэтIылъыж.
Банэм и щIыб ухъу.
Банэхэсрэ Ерусалимрэ зэхегъэгъуащэ.
Бацэ япхъ, цы япхъэх.
Бацэжь и щIагъ лIыхъужь къыщIокI.
Бацэр и бэщ, бзур и бынщ.
Бацэхэплъ нэплъэжыгъуэ егъуэт.
Баш ягъэувами, уедэIуэн хуейщ.
БгитIыр зэIущIэркъым, цIыхуитIыр зэIуощIэ.
Бгъащхъуэ гушхуар жьындум жьэхэхуэри ишхащ.
Бгъеям куэдрэ укIэлъымыгъыж.
Бгъур иукIыу елщIанэр кIэсу къихьа хуэдэщ.
Бгъурыкъузэ нэхърэ екъузэх.
Бгъуэ егъапщи зэ пыупщI.
Бгъэ быдз нэхърэ Iy быдз.
Бгъэплъыщэмэ, мывэри зэгуоуд.
Бгъэр бгъэкIэ ягъасэ, былымыр былымкIэ къагъуэт.
Бгъэр куэдрэ уэмэ, и дамэр мэкъутэ.
Бгъэтхъуэнумэ — тхъуэ лъэпкъ, бгъэжэнумэ — гъуэ лъэпкъ.
Бгым джэдыкIэкIэ еуэ.
Бгым джэдыкIэкIэ еуэ.
Бгым натIэкIэ еуэ.
Бгым ущыхунумэ, шхийми уегъэлъэпэрапэ.
Бгыр IэмалкIэ якъутэ.
Бгыр щIым и Iунэщ.
Бдзантхьэ гъэва хэува хуэдэщ.
Бдзэжьейр псы къудейкIэ ирикъутэмэ, бдзэкъунтх фIэхуэнтэкъым.
Бей жей езэгъыркъым.
Бейм и хьэ удз ехъу.
Бейм я гугъу ящIурэ, тхьэмыщкIэм я уэздыгъэр мэс.
БжызоIэ, сипхъу, зэхэщIыкI, си нысэ.
БжьакъуитI щхьэкIэ хъун бэгъуам хокIыж.
Бжьахъуэм и фор зэбграхырти, езыми зы фо IэмыщIэ къыхихыжащ.
Бжьо хуэдэщ.
Бжьын щIэгъуэм Iэпэ шынщ, бжьын шхыгъуэм жумэрэнщ.
Бжьыныхур хущхъуэщ, бжьыныщхьэр щхъухьщ.
Бжьыхьэ бадзэ дзакъэрейщ.
Бжьыхьэ бейщ.
Бжьыхьэ жэщ щэрэ минщ.
Бжьыхьэ жэщым вырэ шырэ йокIуадэ.
Бжьыхьэ мафIэр гуапэщ.
Бжьыхьэпэ уэфIрэ пщы IупэфIэгъурэ.
Бжьэ зезыхуэр хум елэжьыми Iыхьэгъущ.
Бжьэ зыдэсым фо дещIэ.
Бжьэ зэмыдзэкъам фом иуасэр ищIэркъым.
Бжьэ матэ зи куэдым и жьантIэ дегъэувэ.
Бжьэ уиIэмэ, щунэфыр зищIысыр пщIэнщ.
Бжьэм фо здэщыIэр ещIэ.
Бжьэр уэмэ, мэлIэж.
Бжьэрэ пэт я бжьапцIэр яукIыж.
Бжьэхуцым мафIэ пхухэгъэпщкIуэнкъым.
Бжьэцым къуацэкIэ хэуащ.
Бжэгъу закъуэ хэси, фызыфIым уигъэунэнщ.
Бжэмышх нэщI жьэм хуахьыркъым.
Бжэн и дзэ Iухурэ?
Бжэн къуий бжьакъуэ лъыхъуэ ежьэри и тхьэкIумэ хилъхьащ.
Бжэн къуийр псым хэплъэмэ, «сыщIалэщ» жеIэ.
Бжэн лъакъуэ къурыкъу и телъхьэщ.
Бжэн мылIэн бэрэжьей хуэщщ.
Бжэн щIакъуэ тегушхуэгъуафIэщ.
Бжэн щынэ къилъхуркъым.
Бжэнми жьакIэ тетщ.
Бжэныжь зи лIэжыгъуэм прамыжыщхьэ здехьыж.
Бжэным и кIапэр и кIуэцIым илъщ.
Бжэныр ефэри дыгъужьым езэуэну кIуащ.
Бжэр Iупха нэужь ущIеуIун щыIэжкъым.
БжэщхьэIум нэмыс хьэдрыхэ нoIyc.
Бзаджэ гъусэм мысэ уещI.
Бзаджэ къэзылъху м тут лъапэ щIетIэж.
Бзаджэ пщIауэ фIы ущымыгугъ.
Бзаджэ пщIэныр лIыгъэкъым, лIыгъэр фIы пщIэнырщ.
Бзаджэ уи пашэмэ, бзаджэ ухуешэ.
Бзаджэм и бзаджагъэр япэ кърегъэщ.
Бзаджэм и нэм хьэкъурт хущIэудэ.
Бзаджэм ишх фIым хуеIуатэ.
Бзаджэм ищIэр фIым трелъхьэ.
Бзаджэм лъакъуэ куэдщIэтщ.
Бзаджэм уи кIэ иубыдмэ, пыупщIи блэкI.
Бзаджэм фIыр доунэхъу.
Бзаджэр уи пэшэгъумэ, уи анэ мыгъуэ хъунщ.
Бзаджэр унэхъущ, бзаджэм IущIэри унэхъущ.
Бзаджэр чэнджэщэгъу умыщI.
Бзаджэри дахэм егъэIумпIафIэ.
Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым.
Бзу лъакъуэ къупщхьэ хахкъым.
Бзум и лым хуэдэщ и лэпсри.
Бзум худрапхъей и унэ щIэлъкъым.
Бзум я мыфэгъум си мэш ешх.
Бзур IукIэ къеубыд.
Бзур зышхынум Iуоджагуэ.
Бзурэ пэт абгъуэ ещI.
Бзуушхуэм бзу цIыкIур пэкIэцIыну щыхуежьэм — зэIытхъащ.
Бзуушхуэм бзу цIыкIур пэкIэцIыну зэIытхъащ.
Бзылъхугъэ зыдимыс хъулъхугъэрэ зи анэ зи мыгъусэ сабийрэ зэхуэдэщ.
Бзылъхугъэ пшэрыхь хущанэ.
Бзэгум цIыхур зэрегъэукI.
Бзэгум цIыхур зэрегъэукI.
Бзэгур гу и тэрмэшщ.
Бзэгур шэм нэхърэ нэхъ жэрщ.
БзэкIэ ищIэ щхьэкIэ, ябзыр иIэкъым.
Бзэр джатэм яэхърэ нэхъ жанщ.
Бзэр зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ, фом нэхърэ нэхъ IэфIщ, джатэм нэхърэ нэхъ жанщ.
Биижь благъэ хъуркъым, благъэжь бий хъуркъым.
Биижь умыгъэблагъи, уи адэ и благъэжь умыбгынэ.
Биижь умыгъэблагъэ, благъэжь умыгъэбий.
Бийм и пIалъэр ущыIущIэщ.
Бийм ущысхьмэ, уIэгъэ ухъунщ.
Бийр къыпщытхъумэ, умыбэлэрыгъ.
Бийр къыпщытхъурей хъумэ, умыбэлэрыгъ.
Благъуэр гъуэм къреху.
Благъэ Iыгъынрэ шы Iыгъынрэ зэхуэдэщ.
Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфI.
Благъэ хъумэнрэ ху жылэ хъумэнрэ зэхуэдэщ.
Благъэжь бий умыщIи, псы жапIэжь унэ тумыщIыхь.
Благъэжь хыфIумыдзэ, гъуэгужь умыбгынэ.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Благъэри къурэ щхьэкIэм къыпащIыкIкъым.
Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфI.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Бланэ лу игу къэкIамэ, къуэладжэ щыщакIуэ.
Бланэ щалъху йокIуэж.
Бланэм и лъагъуи и убыди зы хъукъым.
Бланэр жэр щхьэкIэ зэраукIыр шыщ.
Блэ зэраукIа башщ.
Блэ зэуар аркъэным щощтэ.
Блэ япщэжа дыжьыныжьщ.
БлэбгъэкIым ухущIогъуэж.
БлэбгъэкIым, улъэщIыхьэжыркъым.
Блэгъу зылъысми ешх, блыпкъ зылъысми ешх.
БлэкIа хабзэжьым укъемыкъуж.
БлэкIам укIэлъымыджэ.
БлэкIам укIэлъымыджэ.
Блэр «пIыщIащ» жыпIэу уи гуфIакIэм думыгъэтIысхьэ.
Блэр «пIыщIащ» жыпIэу и кIэм утемыувэ.
Блэр бэгмэ, и гъуэм ихуэжыркъым.
Блэр зыгъэхуэбэжым йодзэкъэж.
Блэр зытраукIэр и шэрэзщ.
Блэр и щхъухь ихьыжкъым.
Блэр мэжей жыпIэу и кIэм утемыувэ.
Блэр уеуэху мэбэг.
Ботэщейм Дол унафэ ирагъэщIри езым я гу eIy ящIэж.
Брулым шибл я кIэн хэлъщ.
Быгъуэжьыр къуэрашэщ, гур зезышэр гурыгъщ, ныбэр зымыгъагъыр хьэлущ.
Быдзышэ хъунщ жызори сошх жызыIам нэхъей.
Быдзышэ хъунщ, жызоIэри сошх, жызыIам нэхъей.
Быдзышэр хьэкхъуафэм иракIэкъым.
Быдэ и анэ гъыркъым.
Былым къыпщIын нэхърэ быныфI къыпщIын.
Былым къыпэкIу нэхърэ насып къыпэкIу.
Былымаблэм былым хуэщщ.
Былымым зейр и ажалщ.
Былымым и нэр шхыным ирещI.
Былымым я нэхъ Iэсэри сакъмэ, хьэм ишхкъым.
Былымыр жьы зэрыхъур и фэщ.
Былымыр зейм емыщхьмэ, хьэрэмщ.
Былымыр зейм ещхьыжщ.
Былымыр икIи хъугъуейщ, икIи хъумэгъуейщ.
Былымыр уэсэпсщ, цIыхупсэр маещ.
Былымыр уэсэпсым хуэдэщ.
Бым и бжьакъуэ и хьэлъэкъым.
Бым лъэмыIэсыр гуфэм йоуэ.
Бым худэмышыр и вейщ.
Бын зимыIэр щIолIэ, зиIэр йолIалIэ.
Бын зимыIэ адэрэ лы зытемылъ къупщхьэрэ.
Бын зимыIэр зы гуныкъуэгъуэщи, бын куэд зиIэр гуныкъуэгъуищэщ.
Бын зыщIэмыхъуэр и щхьэ щIотIахъуэ.
Бын зэхэдзэрэ удын зэхэдзэрэ.
Бын тIуащIэ лIы гу хэщIщ, бын щащIэ лIы фэ техщ.
Быным къыщхьэщыж хабзэкъым.
Быным я мыгъуэр я гъуощ.
Быныр гъэсамэ, зыпIар епIыж.
Быныр дыгъуэмэ, анэр мыгъуэ мэхъу.
Быныр насыпщ.
Быныр нэм и хъуахуэщ.
Быр гъуахъуэри хъуным хидзащ.
Бырулым шибл я кIэн хэлъщ.
Бысым гуащэщIэ хьэщIэ и щIасэд.
Бысымыр гъуазэщ, хьэщIэр гъуэзэджэщ.
Бысымыр хьэщIэм и IуэхутхьэбзащIэщ.
Бэдж пэтрэ Iэужь трах.
Бэджэндибгъу кIуэнщ.
БэлагъыкIыр зыIыгъым къарибгъу щогугъ.
БэлагъыкIыр зыIыгъым хьэ къарибгъу щогугъ.
Бэлэрыгъ и Iыхьэр хьэм фIешх.
Бэлэрыгъым гъатхэр къыхуэлъэщ.
Бэлэрыгъым гъатхэр хуэлъэщ.
Бэлэрыгъыр бэлэрыгъауэ хуозэ.
Бэлэрыгъыр гъэр мэхъу.
Бэлэрыгъи Iыхьэр хьэм фIешх.
БэмпIэгъуэ лъхуэри зэгуэудыгъуэ къилъхуащ.
Бэр зэкъуэтмэ — текIуэныгъэщ.
Бэр зэнэцI нэхърэ бэр зэхъуэхъу.
Бэр зэщIэхъаемэ, щIыр къагъэхъей.
Бэрэ хашэ иш фIокIуэд.
Бэрэжьей гущэ ирапIыкIа?

В ↘

ВакIуэлIыр хуэмыхумэ, пашэ выр мэхъуакIуэ.
Вакъэжьылъэ шынэркъым.
Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ.
Вы къэжу къозымытынум вы щэгъу ухегъэн.
Вы мыхъунур жэмыбжьэщ, лIы мыхъунур жьэгъу жьакIэщ.
Вы ныш нэхърэ нэщхъыфIэ.
Вы пIалъэмыщIэр бжьыкъутэщ.
Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ.
Вы хьэху къуозымытынум вы щэгъу ухегъэн.
Вы щхьэIу зэптым вы хьэху къыуитыжыркъым.
Выгъашхэри зобзеиж.
Выгъашхэрэ пэт пхъэ къешэ.
Выгъуэжьыр къурашэщ, гур зезышэр гурыгъщ, ныбэр зымыгъагъыр хьэлущ.
Выжь и махуапщIэ выщIэ и уасэщ.
Вым еубзэ, шым езауэ.
Вым и бжьакъуэ и хьэлъэкъым.
Вым лъэмыIэсыр гуфэм йоуэ.
Вым худэмышыр и вейщ.
Вындым и шыр ишхыжынумэ, сабэм хекухь.
Вындыпэ иIыгъщ.
Выр гъуахъуэри хъуным хидзащ.
Выр жьы хъумэ, шкIэм хаутIыпщхьэж.
Выри лъэщ дыдэщ — къаубыдри щIащIэ.
Вырэ цIэрэ зэпокъу.
Вэнвей уэшх хэшхащ.

Унагъуэ, благъагъэ, ныбжьэгъугъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Адэр дэм хуэдэщи, анэр нэм хуэдэщ.

Анэр нащи, адэр лъэпкъщ.

Анэ шыпхъу анэ палъэщи, адэ къуэш адэ палъэщ.

БэлагъыкIыр зыIыгъым къарибгъу щогугъ.

Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфI.

Хабзэ, гъэсэныгъэ, цIыхугъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр

Адыгэм и хьэщIэ быдапIэ исщ.

Адыгэм я нэхъ тхьэмыщкIэри бысымщ.

АдрыщIым ущIэдэумэ, мыдрыщIыр къыплъысынщ.

Акъыл зимьIэм насып иIэкъым.

Акъыл эиIэр акъылыншэми йочэнджэщ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 971