Псалъэжь: ЕсыкIэ умыщIэмэ, IупщIа псыми уитхьэлэжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Зым жиIэнщ зыгуэри…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Зым жиIэнщ зыгуэри, гущIыхьэ пщыхъунщ, къыптехуэнщ шэуэ. А псалъэ дыдэр нэгъуэщIым къыбжиIэнщи, жыжьэуи уи жагъуэ пщIынкъым.
Сыт ар къызыхэкIыр?
ЖызыIэращ псори зэлъытар: Iуэхур езы псалъэракъым, атIэ ар къызыбгъэдэкI гум къабзагъэрщ.

Япэ лъэбакъуэхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

ЛэжьапIэ здэува газетым и лэжьакIуэхэм я япэ зэIущIэр пщэдджыжьым ирагъэкIуэкIащ. Пщэдджыжьыпэ зэхыхьэт ар икIи. Дэнэ лэжьапIи щекIуэкI хабзэхэм хуэдэт – жьыуэ зэхуэсрэ лэжьыгъэ ящIахэм, ящIэн хуейхэм дакъикъэ бжыгъэ гуэркIэ щытепсэлъыхьу. Псоми зыкърагъэхьэлIат – япэ илъэсыщIэ зэхыхьэт, щIэщыгъуэт. Къамбот имыщIа щхьэкIэ, нэгъуэщI зы лэжьакIуи къащтэрт и гъусэу – Мэрзей Гъузбер.

Лым ил мэуз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Сытми, тогушхуэри макIуэ Хьэкъулым и деж. Ирегъэпсалъэ. ЕтIуанэ махуэм езыр кIэлъыщIохьэж редактор зригъэпсэлъам и деж.

– Хьэкъул Хьэлий сэ пщIэ хузощI, схузэфIэкIмэ, сытри хуэсщIэну сыхьэзырщ, – жеIэ зыхуэкIуам.

– Сэ уэ уи тхыгъэ мыбы къебгъэхьурэ теддзауэ щытахэм сащыгъуазэщ. ИкIи сигу ирохь. Ауэ зэзэмызэ укъатхэмрэ корреспонденту газетым ущылэжьэнымрэ зыкъым. Ухуеджар хъарзынэщ, ауэ езы лэжьыгъэм узэрыхуэхъунур тщIэркъым. ПIалъэкIэ дыпкIэлъыплъын хуейщ. КIуэ, щIалэхэм тхыгъэ гуэрхэр къеIых, ядэлажьэ, къэгъэлъагъуэ уи зэфIэкIыр зыхуэдэр. Хуабжьу и гуапэ хъуащ Къамбот и фельетонхэм я гугъу Хьэкъулым мыбы къызэрыхуищIар, езы редакторми модэ районымкIэ щыщыIэм и лэжьыгъэм теухуауэ къитхауэ щыта тхыгъэ зытIущри ищIэжу къызэрыщIэкIар. ЩIалэр икIэщIыпIэкIэ иужь ихьащ и газет лэжьыгъэм.

IуэхумыщIэ-хущIэмыхьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Вым псым зыдихуэжырт, жи, и кIэмкIэ зэуэжурэ. Абы нэхъей, Къамбот и гупсысэ-чнутIхэмкIэ зыхущIэрыуэжу, хуокIуэ бэкIэ зыщыгугъ Унэшхуэм. ЛIо, щIалэжь цIыкIур мо здэкIуэм бгъэдыхьэкIэ? Адэ иIамэ, езым нэхърэ абы нэхъ къыхуищIэнт мы министрми. КъыхуищIэнт абы и хьэтыркIэ. Иджы хэт и хьэтыр къулыкъущIэшхуэм илъагъунур?! ТIэкIуи хуэпапцIэ-хуэпапцIэу, пэшхуэжьыфI Алыхьым зрита лIы мыинт я Дыгъужьыкъуэ къыдэкIа министру Молэ Билъостэн хъужыр. Губзыгъэ дыдэу фэ ириплъырт абы Къамбот, щIриплъри имыщIэжу. СтIолышхуэ зыпэрысым къыпэрыбэкъукIри, сэлам гуапэ кърихащ.

ГъащIэм нэхърэ псори щынэхъ дахэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Аращ ищIари. ИщIащ Людэ и сурэт. И щхьэр, моуэ тIэкIу здехьэхам, и щхьэцым зы IэрамэфI къыхэщхьэхукIам и нэ сэмэгур щIихъумэрэ, жыпIэу къытелъу. И набдзэ фIыцIабзэхэр, и напэ хужь джафэшхуэу Бещтокъуэ Хьэбас ба дапщэ техуэну пIэрэт, жыхуиIам иригъэщхьыр… Тхьэмахуэм щIигъукIэ пэтащ сурэтым и щIыным. ИщIри, игу ирихьыжащи, стIол къыдэгъэжыр щIэхщIэхыурэ къыдегъэкIуэт, хукъуоплъ. Зыгуэр зэрищIэр и пэшым къыдыщIэсхэм къащIащ, ауэ зищIысыр ящIэркъыми, гугъу йохь. Къамбот игъащIэми аращ, жылэм ещхьу, хуэгъэпщкIуIаркъым. КъащIэ!

Журналист

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ романым щыщщ

Къамбот лъапэкIэ тету унэм къыщIокI, къидыгъуIа нэхъей. Хуейкъым унагъуэм къащIэну. КъащIэмэ, Iуэхуракъэ, здэкIуэмкIэ, щIэкIуэмкIэ, къыщыкIуэжынумкIэ… Iэджэми Iэджэрэ щIэупщIэнущ, анэри щхьэгъусэри зы хъужынурэ. ЕмыкIу пщIы хъунукъым ахэри, мэгузавэ мыгъуэри аращ. Псори къыгуроIуэ щIалэм, ауэ ищIэркъым яжриIэнури. ДокI, ауэ дэнэ здэкIуэр? ИщIэркъым. Къалэм макIуэ, лэжьапIэ лъыхъуэнущ, щызэфIэкI къигъэзэжынущ… Хьы, «щызэфIэкI», жи.

ЦIыхум зебгъэщхькIэ, ещхь ухъуркъым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Лэжьыгъэ и пIалъэ фIыуэ зыщIэ, Iэзэу тхэ псоми ехъуапсэрт Къамбот. Ауэ псом нэхъри Нэфихь и лэжьэкIэм нэхъ ехъуапсэрт. ТIэкIу ефэхэми ядефэрти, и лэжьыгъэ Iыхьи къигъанэртэкъым. И хьэдэ нэфыр трилъхьэрт, ар щытхэкIэ. Псалъэ къигъэсэбэпхэм я мыхьэнэм укъигъэуIэбжьырт. Таурыхъ дахэм хуэдэу пфIэхьэлэмэту укъеджэрт, сыт итхми. Къамбот абы итха лъэпкъ блимыгъэкIыу къеджэрт. Абы и щапхъэм ирикIуэну лIэрт. Иджы фхуэстхыжынщ ар Къамбот къызэрехъулIэ щIыкIэр.

Зыми емыщхь Хьэх Сэфарбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

УсакIуэ, тхакIуэ Хьэх Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Адыгэ усакIуэ, тхакIуэ Хьэх Сэфарбий и къалэмыпэм къыщIэкIащ усэ, прозэ тхылъу 20-м щIигъу адыгэбзэкIи урысыбзэкIи. Абыхэм щыщу я цIэ къиIуапхъэщ «Свежесть»,

«Толъкъун Iэсэ», «Махуэм дунейр и кIыхьагъщ», «Дадэкъуапэ», «Си хъуреягъкIэ», «МахуэщIэр кIадащхьэ течащ», нэгъуэщIхэри.

Апхуэдэуи ар щолажьэ очерк, эссе, щIагъыбзэ, рассказ, повесть жанрхэми. НэгъуэщI лъэпкъхэм щыщ тхакIуэ цIэрыIуэхэм я тхыгъэ куэд адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ. Хьэх Сэфарбий и тхыгъэ-хэр пэщIэдзэ, курыт школхэр зэрырагъаджэ тхылъхэм ярытщ. И творчествэр КъБКъУ-м щеджэ студентхэм я диплом лэжьыгъэу щIэх-щIэхыурэ къащтэ.

Къамбот къалэм япэу зэрыкIуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

«Дуней гъащIэ» тхылъым щыщщ

Къамбот цIыкIухэ я унагъуэр цIыхуищ къудейщ зэрыхъур: езыр, я мамэ, и къуэш нэхъыщIэр. Я папэ зауэм хэкIуэдащ, я мамэ и лъакъуэхэр илъэфу фIэкIа зекIуэфыркъым, ныкъуэдыкъуэщ, езым нэхърэ илъэсиплIкIэ нэхъыщIэ и къуэшыр илъэситхущ зэрыхъур. Къамботщ унагъуэр зезыхьэр. ЦIыхур къулейсызщ, илъэситI хъуауэ аращ зауэр зэрыувыIэрэ…

Пщыхьэщхьэм хуабжьу ешауэ гъуэлъыжами, зэрыжея щымыIэу Къамбот къэтэджащ пщэдджыжьым жьыуэ. Жэщым жьы къепщат. Абы къыпигъэлъэлъа мыIэрысэхэр къищыпри, зэхидзыжащ.

Iэнэ щIагъым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

«Дуней гъащIэ» тхыгъэм щыщщ

Лъагъуныгъэр хущIыхьэгъуэ Iуэхукъэ- тIэ езыр, гъэ мэкъумэшыр зэщIакъуэжу цIыхур нэхъ къыщыдэхуэм, къашэ-нашэм щIидзащ. Дыгъужьыкъуэ къуажэкIэми къэсащ ар — БицIу Сэрэбий къихьащ. Къамбот сымэ абы и хъыбарыр къащIэIуащ еджапIэм къыщикIыжым. КъащIэмыIуэуи къэнэнт, къуажэр щиух хьэблэ цIыкIу псыгъуэ кIыхьу кIуэм щызэщIэвууэрт, щызэщIэдымэрт цIыхур: Хэт къихьар? Дэнэ къыздрихар?

Къихьар Бэчхэ яйт, и цIэр Зилэт. Ауэ, «дэнэ къыздрихар?» — щыжаIэм, я гъунэгъу фыз ДыгъэтIасэ мыпхуэдэу жиIэри, псори игъэдыхьэшхащ: «Дэнэ кърихын»?! А ятIэ къихыпIэжьым кърихащ!»

Зэгуэудыгъуэщ мы талантыр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

(«Дуней гъащIэ» тхыгъэм щыщ пычыгъуэ)

Игорщ апхуэдэу жызыIэр… Луковников Игорь. Дунейм теткъым, жи, абы къуимыщIэн: уи жей игъэныкъуэ, уи Iуэху уимыгъащIэ жыхуэпIэхэр зырикIщ. ПщIэн умыщIэжу укъегъанэ, мэл щхьэзэм хуэдэу, уещI жылэм уемыщхь, уи акъылым уреху — уещI делэ!

Езыр талантщ ар жызыIэр, усакIуэщ. И пIалъэ ищIэу къыщIэкIынщ. Мы Урал жыжьэм Къамбот ахъшэшхуэ къилэжьын хьисэпкIэ къакIуэу, Игорь зэрыхуэзэрэ и гъащIэм зихъуэжащ. Абы игъусэмэ, имыщIэр къещIэ, ищIэр щIэщыгъуэ къыщохъуж. Аращ щIыкIэрымыкIри. Мис зыкъом щIауэ шахтым щызэдолажьэ, общежитым щызэдопсэу.

ЖыгитI

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Зэпэмыжыжьэу щытщ мы жыгитIыр. ТIури зэныбжьщ, къызэ­дэкIащ, къызэдэхъуащ. Зэхуэдизщ я лъагагъкIи я инагъкIи. Я щхьэкIэхэм я зыубгъукIэ къудейкIи зэщхьэщыкIыщэу гу ялъыптэр­къым абыхэм.

ИтIани а тIyp зэхуэдэкъым: зым къыпокIэ, адрейм къыпы­кIэркъым. Абы къыхэкIкIэ а тIyp дуней зырыз тетщ — зыр ад­рейм зыкIи емыщхьу.

КъызыпыкIэ жыгым гугъуехь хэмыкIыу и гъащIэр ехь. КъыпIыкIэм къритыркъым псэхугъуэ, хигъэкIыркъым бэIутIэIу, бэлыхь.

ЦIыхуу еплъар: 293