Псалъэжь: Уэдыр Iушэщи, пшэрыр дахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Тау Нинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тау Нинэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1971)

Тау НинэТау Нинэ Хъусен и пхъур КъБАССР-м хыхьэ Бахъсэн жылагъуэбэм щыщ Кыщпэк къуажэм июным и 27-м 1971 гъэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр 1989 гъэм къиуха нэужь, Нинэ щIэтIысхьащ Налшык дэт культурнэ-просветительскэ училищэм и библиотечнэ къудамэм (отделенэм) икIи ар 1992 гъэм къиухащ.

Мышэрэ Бышэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

МыщэМыщэ зэшитI мэзым щыпсэурт. Нэхъыжьым и цIэр Мышэт, нэхъыщIэр Бышэт. Мышэ Бышэ апхуэдизу фIыщэу илъагъурти, хуимыщIэ дунейм теттэкъым: щакIуэ кIуэри, пщафIэри, жьыщIэри, я гъуэр зэлъьИузыхри нэхъыжьырат. Апхуэдэу шынэхъыщIэр Мышэ зэригъафIэр хьэкIэкхъуэкIэхэм я тепщэу ПщацэкIэ зэджэ аслъэным игъэдахэртэкъым.

Щунэ, Бытыху, Бгъащхъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

Щунэ, Бытыху, БгъащхъуэМэз джэду Щунэ, былътырыку Бытыху, къуршыбгъэ Бгъащхъуэ сымэ мэз гуэрым нэхъ и кум, унэ хъарзынэ щащIауэ, къагъэхьэрычэтыр зэдашхыу щыпсэут.

Зэныбжьэгъуищым къащэкIуар я плIэм дэлъу махуэ дыгъэпс гуэрым къыздэкIуэжым, сабий гъы макъ къызэхахащ.

ПщафIэ Iэзэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

ПщафIэ IэзэМэзым щIэс хьэкIэкхъуэкIэхэм КIэдахэкIэ зэджэ бажэр пщафIэ Iэзэ дыдэу яIэт. ТхьэлъэIу хъуами, джэгу хъуами, сэдэкъэ ящIми ягъэпицафIэр арат. ИкIи нэхъ Iэзэ, нэхъ цIэрыIуэ хъу зэпытурэ кIуэрт. ЗыхуэпщафIэ псэущхьэ цIыкIухэми бажэм зэрыдэIэпыкъуф къамыгъанэу зыщIагъакъуэрт. Хэт пхъэ хуикъутэрт, хэт шэнт цIыкIу, стIол хуищIырт, хэти и унэр хузэщIикъуэрт.

Ныбжьэгъу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

НыбжьэгъуДыгъэ гуащIэм и бзий пщтырхэм защытхъумэу, си ныбжьэгъу Марьянэ сэрэдэшхуей щIагъымщIэттетIысхьэпIэм дытест. Куэд щIауэ уэшх къешхатэкъыми, хьэнцэгуащэ къетшэкIын мурад тщIат, ауэ къытхузэгъэпэщыртэкъым. Абы дытепсэлъыхьу дыздэщысым, дыплъэмэ, КIурацэ зы бацэжь цIыкIу гуэр иIыгъыу мыжыжьэу къэувыIауэ щытщ. Сыту пIэрэ абы иIыгъыр?

Бацэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тау Нинэ, Таурыхъхэр

БацэДи гъунэгъум хьэпшыр цIыкIу яIэт, езыр хужьыпсрэ IэпапIэ фIыцIэхэр хэту, и нэкIур натIэцым щIихъумэрэ и нэ цIыкIуитIыр къыщIэмыщыжу. А и нэхэр натIэцым къызэрыхэмыщым щхьэкIэта хьэ цIыкIум БацэкIэ щIеджэри. Бацэ зейхэм фIыщэу ялъагъурти, къызэрыуатыни-къызэрыуащэни щымьНэу ягъафIэрт, еубзэрабзэхэрт.

ЦIыхуу еплъар: 384