Псалъэжь: Дыгъужьыр бгъашхэ пэтми, мэзымкIэ маплъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Идар Темрыкъуэ и хъыбар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгумэ Шорэ, Хъыбарыжьхэр

Идар ТемрыкъуэКъэбэрдеипщ Идархэ Мэремщауэ и къуэ Темрыкъуэ лIыпIэ иува нэужьым, лIыхьужьыгъэрэ гу хьэлэлкIэ лIыгъэ зэрихьэн фIэкIа зэгупсыс зыри щыIэтэкъым. И къуэш нэхъыжь КIэмыргъуокъуэмрэ старшынахэмрэ я унафэм щIэту иджы мамыру псэу адыгэ народым япэм зауэкIэ яIыгъа щIыхьыр зэрызэфIигъэувэжынымрэ езым зауэм лIыгъэ щызэрихьэу и цIэp лIыхъужьыгъэкIэ игъэIунымрэ абы и псэр дихьэхырт. И щIалэгур хуэмыубыдыжу зэуапIэм фIеIэрти, тэтэрхэм ятеуэн мурадкIэ, абы дзэшхуэ зэхуишэсащ. Зауэм и гугъуехь псори ишэчыфын щхьэкIэ,

Инал и лIыхъужьагъым и хъыбар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгумэ Шорэ, Хъыбарыжьхэр

Инал и лIыхъужьИнал сыт и лъэныкъуэкIи цIыху зэкIэлъыкIуэу щытащ: цIыхушхуэхэмрэ гущIэгъулыхэмрэ яхэлъын хуей хьэлыфI псори абы хэлъащ. Захуэм тет абы и унафэ ткIийм къыхэкIыу адыгэхэм яку дэлъа ныкъуэкъухэмрэ хьэлэбэлыкъхэмрэ гъэкIуэда хъуащ. Народыр и лъэныкъуэ къищIщ дзыхь зыхуригъэщIри абыкIэ и властыр игъэбыдащ, зэбий лъэныкъуэхэр зэригъэкIужри‚ къару псори зы ищIыжащ. АдыгэщIым щызекIуэ залымыгъэмрэ хабзэншагъэмрэ абы игу хьэлэлым темыхуэу, зэпымыууэ къайгъэ къэзыIэтхэр гущIэгъуншэу зэхипIытIэн хуей хьуащ. А лъэныкъуэмкIэ абы япэу къыдэIэпыкъуащ хьэлэбэлыкъымкIэ къуаншагъэр зыбгъэдэлъ пщыхэмрэ абыхэм яIэщIэлъ цIыхухэмрэ зэрахуимыгъэгъуар.

Нэгумэ Шорэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгумэ Шорэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1794-1844)

Нэгумэ ШорэИ зэманым елъытауэ щIэныгъэ куу зэзыгъэгъуэта а цIыху акъылыфIэр и гуащIи и пси емыб-лэжу къыдалъхуахэр зыхэт кIыфIыгъэ хьэлъэм къызэрыхишыным, щIэныгъэм и гъуэгу нэхум, хуитым ахэр зэрытригъэувэным, я псэукIэр зэрыригъэфIэкIуэным телэжьащ Нэгумэ Шорэ. Нэгумэ Шорэ Бэчмырзэ и къуэр Жыцу псы Iуфэм Iyca адыгэ къуажэ цIыкIум I794 гъэм къы-щалъхуащ. Ар лъэпкъкIэ къызыхэкIар уэркъ унагъуэщ. Пэжщ, адрейхэм къащхьэщыкIыу, абы нэхъ пасэу щIэныгъэм лъагъуныгъэ хуещI, узыщIэтIысхьэ хъун нэгъуэщI еджапIэ и къуажэ зэрыдэмытым къыхэкIкIэ абы муслъымэн еджапIэм кIуэуэ щIедзэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 203