Псалъэжь: Щэныншагъэр узщи, Iэзэгъуэ зимыIэр делагъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

Къэплъыхъуэр

Илэ герой щIамыщIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

ЗауэАр къыщыхъуар, щIалэ, Iукрайнэращ, Пэлтавэ деж.
Дивизыр дагъэувауэ Бидонэр къыдэплът. ИщхьэмкIэ къыщыщIидзауэ къехыурэ къокIуэ: хэт щотхъу, хэт еуб, хэти йошхыдэ. Къэсщ аби, Iэдакъэ жьауз ищIри, къызэплъащ. СыкъимыцIыхужыпIэр иIэт, грэжданыскэм дыздыхэтат, аби Iармэ иIыгъыу, сэ полъку сIыгъыу! Унафэ ещI, нафшэ мыр штабым жери. Штабым сашэри дызэбгъэдэсащ, Iэджэ дигу къэдгъэкIыжу, Iэджэм я щхьэфэ диIэбэу… Бидонэр кэняч йофэ, сэ, кэняч сыхуемыфэу, къущхьэ аркъэ софэ. Нэху щыри, дыщызыбгъэдэкIыжым:

Илэ емынэ шу къызэрыфIащар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ емынэ шу къызэрыфIащарЙоуэри, щIалэ, зауэм дыздэщыIэм, махуэ хуабэти, зызыкъуэздзэн жьауапIэ сымыгъуэту, си Iэкопэжь тIэкIур нэхъ куууIуэу къистхъури ситIысхьэжащ. Нэмыцэр зэ Iэтакэ къакIуэри, фIыуэ дыубэрэжьщ аби, етхужьэжауэ иджы етIуанэ къэкIуэгъуэм дежьэу арат.
Сыздэщысым, сигу къокI: «Уэлэхьи, мыбыхэм щIэх зыкъаужьыжу къытрамыгъэзэжын»,— жызоIэри, си шыплIэ пылимотыжьыр зэпкърызох згъэкъэбзэну. Зэпкърызох аби, фэтыджэным хэслъхьа къудейуэ Iэуэлъауэшхуэ къоIу. Сыкъыдэплъеймэ — «тигр» жыхуаIэ танкыжьым хуэдэ зы емынэ си занщIэр иIыгъыу къопщ…

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр-minУэлэхьи, щIалэ, дэри зыдмыгъэпIий щхьэкIэ, пэкIэ псы дефэу дыхэмыта а за-уэ кIуам! Сэри жысIэжын си куэдыкIейщ, псалъэ кIыхь сфIэфIкъым ахъумэ. Ухуейм уи фIэщ щIы, ухуэмейм умыщI, ауэ, Илэ жаIамэ, и цхьэфэцыр мытэджу зы нэмыцэ хэтакъым а зауэшхуэм и кIыхьагъкIэ. Си шыплIэ пылимотыр згъэуа нэужь, «уэлэхьи, ар зи шыплIэ пылимот къэуэкIэр Илэм!» жаIэу адэкIи мыдэкIи сыкъыщацIыхурт. «Си фэеплъу зехьэ!»— жиIэри Бидонэм къызитауэ арат а шыплIэ пылимотыр.

Нало Заур

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нало Заур, Нало Заур, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

 (1928-2012)

Нало ЗаурНало Заур Мухьэмэд и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Урыху къуажэм 1928 гъэм къьпцалъхуащ. Абы1948гъэм курыт школыр къеух икIи щIотIысхьэ Къэ-бэрдей-Балъкъэр пединститутым адыгэбзэмрэ литератур эмкIэ и отделенэм. Заур жыджэру хэтащ абы щылажьэу щыта литературнэ кружокым, зэпеуэныгъэхэм.

ЩIымахуэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нало Заур, Таурыхъхэр

ЩIымахуэмЖэщым борэнышхуэ къэхъуащ. Жьы щIыIэ иным уэсыр хуарзэу зэрихьэрт. Жьы пакIэ лъэщу къыкъуэухэм уэсыр къаIэтырти, гъуэжькуийм хуэдэу, хьэуам фийуэ щызэрахуэрт. Дунейр уэс толъкъуным зэщIищтат. Апхуэдэу борэныр щIыгум зыкъомрэ щыджэгуа нэужь, теужу хуежьащ. Ауэ уэсыр кIащхъэ мыхъуу, цыIэрылъхьэ инхэм хуэдэу, щIым къытесэрт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 159