Псалъэжь: Хуэмыху и гъуэншэдж щах.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
ЦIыхуу еплъар: 18