Псалъэжь: Хьэщэхурыпхъуэм узэригъэпхъуэкIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Iэщыж Борис

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Iэщыж Борис, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

Iэщыж БорисIэщыж Борис Уэзыр и къуэр 1939 гъэм КъБАССР-м и Тэрч районым хыхьэ Дейскэ къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1963 гъэм абы къуажэ курыт еджапIэр къиухащ, 1964 гъэм щIэтIысхъащ Дербент дэт мэкъумэш техникумым, IэщIагъэуи къыхихар «агроном -плодоощеводщ». Борис ар къиухащ 1967 гъэм. ИужькIэ, а къыхиха IэщIагъэмкIэ Борис илъэсийкIэ ирилэжьащ.
XX — нэ лIэщIыгъуэм и 60-гъэхэм и пэм ирохьэлIэ Iэщыжьым усэ тхыным зыщрита лъэхъэнэр. Абы и япэ усэхэр къытрадзэу щIадзащ 1963 гъэм.
1971 гъэм Борис заочнэу щIэтIысхьащ М.Горькэм и цIэкIэ щыIэ Москва дэт литературнэ институтым икIи ар 1977 гъэм къиухащ.

Адэшхуэм и джэдыгужьыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Iэщыж Борис, Рассказхэр

Хъалид куэд щIауэ иIа мурадищым и Iэр щытехуэм, и гум жьы дихужащ. Фыз къыщишам, «Ятыхь, къуэ къьтт, лъэпкъ хъуну», — жиIэри елъэIуати, Тхьэшхуэм къуэ къритащ. ЕтIуанэу, сэманкъ щIауэ зы уиэжь цIыкIу щIэсти, лI ымрэ фызымрэ я къару илъыгъуэу щьоэдэлажьэм мурад ящIат, Тхьэм къаригъэхъул Iэмэ, зы унэ дэгъуэшхуэ пщIаитIэм къыдагъэувэну, я щIалэр ин хъумэ, унэ Iуэху хэмытыжын хуэдэу. Ари, гугъудехьами, илъэс зытхухым зэфIагъэуват.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 37