Псалъэжь: Iуэху убла зимыIэм Iуэху щIа иIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Къэплъыхъуэр

ЩакIуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэжь Ланэ, Рассказхэр

Пщэдджыжьым жьыуэ, дадэ и фочыр къасщтэри, мэзым сыкIуащ. Сэ дадэ куэдрэ сыздишэрт мэзым, ауэ мы зэм си закъуэу сыкIуэну мурад сщIыри, зыми зыкъезмыгъащIэу сыдэкIащ.

Пщэдджыжь пасэр тIэкIу хуэщIыIэтыIэщ. Гъэмахуэпэщ. Акъужь мащIэ щIыфэм зызэпхидзу къопщэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 349