Псалъэжь: Уи псалъэ гъэлъапIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

Къэплъыхъуэр

Муратрэ тенджызымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Масирэт, Рассказхэр

Жэщым къеха уэсэпсыр псынщIэу зыгъэгъуща дыгъэр нэщхъыфIэу къыдокIуэтейри, гъуэгум ирижэ автобусым кIэлъыплъ хуэдэщ.

Автобусым исхэри, я щхьэр щхьэгъубжэмкIэ да- гъэжауэ, пщэдджыжьым и дахагъэм йоплъ…

Аслъэнрэ Беслъэнрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Масирэт, Рассказхэр

Аслъэн илъэсиплI, Беслъэн илъэсищ мэхъу. А цIыкIуитIыр зэкъуэшщ. Зэгуэрым Аслъэнрэ Беслъэнрэ зы браныч сэмб къыхуахьри, зэхуэдитIу хуагуэшащ. Аслъэн езым и Iыхьэр игъэтIылъри, Беслъэн ейр зэрызыIэригъэхьэным ещакIуэу хуежьащ.

—      Бесик, сэ мамэ жвачкэ къысхуихьынущи, абы телъ мультикыр уэстынщ, уи бранычыр къызэти…

Аслъэн мартым нэсащ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Масирэт, Рассказхэр

Школым къикIыжа Аслъэн унэм зэрыщIыхьэжу, и тхылъылъэри зэриIыгъыу, и шыпхъу нэхъыжь Мадинэ зыщIэс пэшым щIэлъэдащ. Мадинэ тхылъ еджэу стIолым бгъэдэст.

—         Динэ! — жиIащ Аслъэн, дуней гуфIэгъуэр иIэу. — Дэ мартым дынэсащ! Фэ дэнэ фынэса?

Мадинэ зыри къыгурымыIуэу зыкъомрэ Аслъэн къеплъащ, итIанэ, къыщиудри дыхьэшхащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 413