Псалъэжь: Псэр IэфIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

Мэкъугу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъэунэ Борис, Рассказхэр

Ерагъмыгъуейуэ гуахъуэмкIэ къэсIэт мэкъу тIэкIур жьы фийм фIехри губгъуэм ирекъухьыж. СигъэIэбэркъым. Щымыхъужым, мащIэ-мащIэурэ IэплIэкIэ схьыурэ выгум дызодзейри сыдэкIуейурэ изоубэжыр. Сохь-сохьри гуфэр схущIэгъанэркъым. Мэкъум сызэрыхэувэу йотIысэхри мащIэ дыдэ мэхъуж. ЛIo уфIэщIрэ си IэплIэм из мэкъур зэрыхъур! Мэкъум сэ зыгуэр есщIэнт; куэдIей схуимылъхьэми, ди жэмыжьыр жэщитI-щыкIэ зымыгъэмэжэлIэн изгъэзэгъэнт гум, ауэ Iэмал зыхуэзмыгъуэтыр кIэкуакуэрэ гъынанэу лъэныкъуэкIэ къыщыт си къуэш нэхъыщIэ ПIытIэ цIыкIут.

Анэшхуэм и псалъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъэунэ Борис, Рассказхэр

Пшэ-данэпс бзыхьэхуэхэр уафэ къащхъуэ джабэм хуэм дыдэу щест. Дыгъэм и дыщэ Iуданэ минхэр къишэщIащи, щхъуантIагъэм щIигъэна щIылъэм къодэхащIэ. Пщэдджыжьыпэ дахэщ. Хьэуар фоупсу къыпIуроIэфIэ. Къуалэбзум я пшыналъэр макъамэ гуакIуэу гумрэ псэмрэ йобзэрабзэри укъызэщIеIэтэ, къабзагъэм, дахагъэм, фIым укъыхуигъэушу.

Спэмыжыжьэу щыт псей жыгышхуэм и къудамэ къелъэхъшэхам бзу шхынылъэ кIэрыщIам бзылъхугъэ гуэрхэм хэт щIакхъуэ щыкъуей трелъхьэ, хэти хугу тIэкIу трегъэщащэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 538