ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: УзыгъалIэ псори емынэщ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къартулрэ мыщэ пщэхумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэдгъэф Хъусен, Таурыхъхэр, Хъупсырджэн Хьэмидбий

Къартулрэ мыщэ псэхумрэЩакIуэ цIэрыIуэ гуэр дэсыгъащ Зэрыджэкъуэ, КъартулкIэ еджэу. Иджыри къэс яIуатэ абы и хъыбархэр, и цIэр, и щэкIуэкIэр цIыхум ящыгъупщэркъым. ЩакIуэ гуэрым и цIэ фIыкIэ ираIуэнумэ, ар Къартул ирагъэщхь: «А зи гугъу пщIыр Къартул хуэди!» — жари.
ЩакIуэжьым и цIэр жылэм фIыкIэ щIахэIуа хъыбархэм ящыщ зыщ мыр…

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 297