ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: ЛIар фIы мэхъуж.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Бажэмрэ дыгъужьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бозий Людин, Рассказхэр, Таурыхъхэр

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэут. Бажэ псори хьи- лэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

Гъэ гуэрым щIымахуэр егъэлеяуэ ткIийт. Уэсыр куууэ телът.

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 623