Псалъэжь: Ныбгъуэр жьы хъумэ, адэжынэ мэхъуж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)

Къэплъыхъуэр

Зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIынт…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

ТхьэмпэМыщитI тхьэмпэхэр жыгым къызэрыпыхум йоплъри щылъхэщ.

— Сыту сыхуейт сэ зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIыну – мы тхьэмпэ къомыр пызыгъэпщIэж зи щхьэ лажьэ иIэм сеплъынт…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 188