Псалъэжь: Фыз жьейм лIыр щIэх жьы дохъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Къэплъыхъуэр

Зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIынт…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

ТхьэмпэМыщитI тхьэмпэхэр жыгым къызэрыпыхум йоплъри щылъхэщ.

— Сыту сыхуейт сэ зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIыну – мы тхьэмпэ къомыр пызыгъэпщIэж зи щхьэ лажьэ иIэм сеплъынт…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 199