ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: ЗымыщIэм щIакIэ и Iусщ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

Зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIынт…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

ТхьэмпэМыщитI тхьэмпэхэр жыгым къызэрыпыхум йоплъри щылъхэщ.

— Сыту сыхуейт сэ зы щIымахуэ сымыжейуэ есхьэкIыну – мы тхьэмпэ къомыр пызыгъэпщIэж зи щхьэ лажьэ иIэм сеплъынт…

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 187