Псалъэжь: ЕмыIусэ цыснэIу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

Къэплъыхъуэр

СызэрыцIыкIу лъандрэ сызэхъуапсэр къызэхъулIащ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

36_2_24СызэрыцIыкIу лъандрэ сызэхъуапсэр къызэхъулIащ – ин сыхъуащ. ЕджапIэм сыкIуэн щхьэкIэ 8:00 сыкъэтэджын хуейкъым, ауэ лэжьапIэм зызгъэхьэзырын папщIэ 6:00 сыкъэмытэджу хъукъым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 101