Псалъэжь: Уи анэ зыуб уи щхьэ дэгъэсыс.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Тхылъхэр фIыуэ зылъагъу гуэр деж и ныбжьэгъур къэкIуащ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

8_6_21Тхылъхэр фIыуэ зылъагъу гуэр деж и ныбжьэгъур къэкIуащ.

— Уеи тIэкIу уезгъэфэнтэм, — жи бысымым, — ауэ сыт хуэдэ тхылъ и къуагъ щызгъэувами къысхуэщIэжынукъым…

Тхэн щIэзыдзаитI шхапIэм щызыхуозэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

36_2_17Тхэн щIэзыдзаитI шхапIэм щызыхуозэ.

— Щхьэ си узыншагъэмкIэ укъсщIэмыупщIрэ? — игу иримыхьу адрейм зыхуейгъазэ. – Сэ сыцIыхушхуэми, цIыху къизмыдзэу сыапхуэдэкъым.

— Зы шхапIэр цIыхушхуитIым дежкIэ цIыкIуIуэу сфIощIри аращ…

ТхакIуэщIэм и рассказым фIищыныр имыщIэу и адэм йоупщI…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

36_2_13ТхакIуэщIэм и рассказым фIищыныр имыщIэу и адэм йоупщI. Ар абы еджэну щхьэхти жеIэ:

— ФIэщ «Лъагъуныгъэрэ ахъшэрэ» .

— Дауэ Iэу – лъагъуныгъи, ахъши хэткъым абы…?

— ФIэщ-тIэ «Лъагъуныгъэншэу къулейсыз»

Тхылъ иIыгъыу автобусым щIалэ исщ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр

36_2_44Тхылъ иIыгъыу автобусым щIалэ исщ. ИгъэщIагъуэурэ щIэх-щIэхыурэ къопсалъэ:

— УэI зо! Зеи сигугъэнтэкъым! Си фIэщ хъукъым!

— Сыт ахуэдизу узэджэр? – ягъэщIагъуэ къыбгъэдэсхэм.

— Псалъэхэр пэжу зратхым…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 251