Псалъэжь: Хьэм и кIэм утеувэмэ, къодзакъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Хэт нэхъ бзаджэ?

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Пщыбий СулътIан, Рассказхэр

Хъуэжэ ныбжьэгъу гуэр иIэт ХуэмгъуэткIэ еджэу. Ар хьэкIэпычт, пцIыупсышхуэт, хэт сыт къыпысхын жиIэу, псоми зыгуэр захуригъэщIэну хэту и дунейр ирихьэкIырт.
Зы махуэ гуэрым, шэджагъуашхэм ирихьэлIэу, ар Хъуэжэ и деж макIуэ, зригъэгъэхьэщIэн и мураду.

Щхьэмрэ лъакъуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бекъул Барэсбий, ГушыIэхэр

Сэ си ныбжьэгъу гуэр деж лъагъунлъагъу куэдрэ сыкIуэрт… СыкIуэхункIи и лъакъуитIыр пIэщхьагъым телъу, и щхьэм зыри щIэмыдзауэ гъуэлъыпIэм илъу срихьэлIэрти, ар гъэщIэгъуэн къысщыхъури, сеупщIащ:
— Мыр слIо, зиунагъуэрэ? Уи лъакъуэр щхьэнтэм телъщ, уи щхьэм зыри щIэмыдзауэ ущылъщ. Сыт мыпхуэдэу щIэпщIар?

Си гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Усэхэр

Плимэщ дунейрСи гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр,
Ар пэжым сэ сщIэну сыхуейт.
ИплIимагъкIэ дунейр къэскIухьынт си пщэдейм,
КъызгуроIуэ фIэкI: щимэщ дунейр!
11.12.2007

Уахъ урикъуэмэ, хъунущ, тIо!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Дудар Хьэутий

Уахъ урикъуэмэ, хъунущ, тIо!ЦIыхухэм адыгэ хабзэхэр Iэдэбу ягъэзащIэм, Уэсмэн дадэ игу хэхъуэрт, ямыгъэзащIэртэкъэ – и жагъуэ хъурт. И жагъуэ хъууэ къэмынэжу, ириубыдылIапэрти, игъэукIытэрт: «Адыгэ укъилъхуакъэ? Адэ-анэ уагъэсакъэ?»
Зыбжанэ щIауэ Уэсмэн зы щIалэ мыцIыху нэмысыншэ гуэрым хузэгуэпырт. ЩIалэр зэ лIыжь гуэрым и ижьырабгъум щыту, зэ фызыжь гуэрыр и сэмэгурабгъум щыту, зэи нэхъыжьитIым я зэхуакум дэтрэ зыщIыпIэ кIуэуэ уэрамым щрихьэлIэрт.

Щхьэ шэч къытепхьэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Дудар Хьэутий

Щхьэ шэч къытепхьэрэЩхьэбаринэ Къасбот къуажэ псом я унафэщIт. Ауэ ар езым я унагъуэм щыпыпхэт. Абы и фызым бжьыпэр щиубыдати, бэуапIэ къритыртэкъым. Иджы фызым и унафэкIэ унагъуэр псэурт.

Илэ герой щIамыщIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

ЗауэАр къыщыхъуар, щIалэ, Iукрайнэращ, Пэлтавэ деж.
Дивизыр дагъэувауэ Бидонэр къыдэплът. ИщхьэмкIэ къыщыщIидзауэ къехыурэ къокIуэ: хэт щотхъу, хэт еуб, хэти йошхыдэ. Къэсщ аби, Iэдакъэ жьауз ищIри, къызэплъащ. СыкъимыцIыхужыпIэр иIэт, грэжданыскэм дыздыхэтат, аби Iармэ иIыгъыу, сэ полъку сIыгъыу! Унафэ ещI, нафшэ мыр штабым жери. Штабым сашэри дызэбгъэдэсащ, Iэджэ дигу къэдгъэкIыжу, Iэджэм я щхьэфэ диIэбэу… Бидонэр кэняч йофэ, сэ, кэняч сыхуемыфэу, къущхьэ аркъэ софэ. Нэху щыри, дыщызыбгъэдэкIыжым:

Илэ емынэ шу къызэрыфIащар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ емынэ шу къызэрыфIащарЙоуэри, щIалэ, зауэм дыздэщыIэм, махуэ хуабэти, зызыкъуэздзэн жьауапIэ сымыгъуэту, си Iэкопэжь тIэкIур нэхъ куууIуэу къистхъури ситIысхьэжащ. Нэмыцэр зэ Iэтакэ къакIуэри, фIыуэ дыубэрэжьщ аби, етхужьэжауэ иджы етIуанэ къэкIуэгъуэм дежьэу арат.
Сыздэщысым, сигу къокI: «Уэлэхьи, мыбыхэм щIэх зыкъаужьыжу къытрамыгъэзэжын»,— жызоIэри, си шыплIэ пылимотыжьыр зэпкърызох згъэкъэбзэну. Зэпкърызох аби, фэтыджэным хэслъхьа къудейуэ Iэуэлъауэшхуэ къоIу. Сыкъыдэплъеймэ — «тигр» жыхуаIэ танкыжьым хуэдэ зы емынэ си занщIэр иIыгъыу къопщ…

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр-minУэлэхьи, щIалэ, дэри зыдмыгъэпIий щхьэкIэ, пэкIэ псы дефэу дыхэмыта а за-уэ кIуам! Сэри жысIэжын си куэдыкIейщ, псалъэ кIыхь сфIэфIкъым ахъумэ. Ухуейм уи фIэщ щIы, ухуэмейм умыщI, ауэ, Илэ жаIамэ, и цхьэфэцыр мытэджу зы нэмыцэ хэтакъым а зауэшхуэм и кIыхьагъкIэ. Си шыплIэ пылимотыр згъэуа нэужь, «уэлэхьи, ар зи шыплIэ пылимот къэуэкIэр Илэм!» жаIэу адэкIи мыдэкIи сыкъыщацIыхурт. «Си фэеплъу зехьэ!»— жиIэри Бидонэм къызитауэ арат а шыплIэ пылимотыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 121