Псалъэжь: Егъур гъуэтыгъуафIэщ, благъэр гъуэтыгъуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Шортэн Даниткэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Шортэн Даниткэ

Шортэн Даниткэ Хьэзешэ и пхъур 23.08.1923 гъэм къалъхуащ.
Заслуженная артистка Кабардино-Балкарской АССР.
Иджыри хъыджэбз цIыкIу дыдэу областной театральнэ курсхэм щрагъэджэн щIадзауэ щытащ. Даниткэ и гъусэу а курсхэр къэзухахэм 1936 гъэм адыгэ колхознэ-совхознэ театрым и лэжьыгъэр ирагъэжьауэ щытащ.

Даниткэ и щхьэгъусэу щытащ Шортэн Аскербий Тахир и къуэр (1916 — 1985). Ар театрым и япэ режиссер-постановщикыу щытахэм щыщщ. Ахэм япхъу Шортэн Алла (1950 гъэм къалъхуащ) егъэджакIуэщ, Урысей Федерацэм и заслуженнэ артисткэщ, КъБР и народнэ артисткэщ, «Кабардинка» ансамблым илъэс куэдрэ къыщыфащ.

ЦIыхуу еплъар: 1