Псалъэжь: Псалъэр куэдрэ бгъэныщкIумэ, IэфI хъужкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

Къэплъыхъуэр

Шортэн Даниткэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Шортэн Даниткэ

Шортэн Даниткэ Хьэзешэ и пхъур 23.08.1923 гъэм къалъхуащ.
Заслуженная артистка Кабардино-Балкарской АССР.
Иджыри хъыджэбз цIыкIу дыдэу областной театральнэ курсхэм щрагъэджэн щIадзауэ щытащ. Даниткэ и гъусэу а курсхэр къэзухахэм 1936 гъэм адыгэ колхознэ-совхознэ театрым и лэжьыгъэр ирагъэжьауэ щытащ.

Даниткэ и щхьэгъусэу щытащ Шортэн Аскербий Тахир и къуэр (1916 — 1985). Ар театрым и япэ режиссер-постановщикыу щытахэм щыщщ. Ахэм япхъу Шортэн Алла (1950 гъэм къалъхуащ) егъэджакIуэщ, Урысей Федерацэм и заслуженнэ артисткэщ, КъБР и народнэ артисткэщ, «Кабардинка» ансамблым илъэс куэдрэ къыщыфащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1