Псалъэжь: Щыблэ зэуэм и гъунэгъу доуIэбжь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Мысостышхуэ Пщызэбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мысостышхуэ Пщызэбий

Мысостышхуэ ПщызэбийМысостышхуэ Пщызэбий Зэбекъуэ и къуэр 15.10.1935 гъэм къалъхуащ.

-Заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1965).
-Народный артист Абхазской АССР (1983).
-Заслуженный артист Российской Федерации (1992).

1958 гъэм ГИТИС-ыр къиухащ.
Усэ, рассказ, уэрэдхэр итхт, урыс пьесэхэр адыгэбзэкIэ зридзэкIт. Авторт икIи иригъэкIуэкIт телевизорымрэ радиомкIэ «Хаса», «Адюх», «Театр и зритель», «Сатира и юмор» жыхуиIэхэр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 0