Псалъэжь: Къуаншэу ущысми, захуэу псалъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

Къаздэхъу СулътIан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаздэхъу СулътIан

Къаздэхъу СулътIанКъаздэхъу СулътIан Хьэмид и къуэр 08.11.1934 гъэм къалъхуащ.

-Заслуженный артист КъБР.
-Заслуженный артист УФ.
-Народный артист КъБР.

ГИТИС-ыр къиухащ (актер драматического театра и кино, 1958 г., педагоги — И.М.Раевский И.М., И.Я.Судаков).

ЦIыхуу еплъар: 9