Псалъэжь: Дыгъум щIыгъур и дыгъуэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Къаздэхъу СулътIан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаздэхъу СулътIан

Къаздэхъу СулътIанКъаздэхъу СулътIан Хьэмид и къуэр 08.11.1934 гъэм къалъхуащ.

-Заслуженный артист КъБР.
-Заслуженный артист УФ.
-Народный артист КъБР.

ГИТИС-ыр къиухащ (актер драматического театра и кино, 1958 г., педагоги — И.М.Раевский И.М., И.Я.Судаков).

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3