ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Уэс щесам лъэужь щыIэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Балъкъыз Валерэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъыз Валерэ

Балъкъыз ВалерэБалъкъыз Валерэ Лабы и къуэр 12.12.1949 гъэм къалъхуащ.

1975 гъэм къиухащ факультет актерского мастерства театрального училища им. Б.В.Щукина.

-Заслуженный артист РФ (2.05.1996).
-Заслуженный артист КБР.

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4