Псалъэжь: Шыдым и хьэлъэ ирикъумэ, мэкIуэр.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий и бзэ шэрыуэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Адыгэбзэр ягъэшэрыуэу, адыгэ хабзэр ящIэу щIэблэр къэгъэхъуным гулъытэ хэха щыхуащI Налшык къалэ дэт гимназие №13-м егъэджэныгъэ лэжьыгъэм къыдэкIуэу Iуэхугъуэ щхьэпэ куэд щрагъэкIуэкI. Абыхэм ящыщ зэIущIэгукъинэж хъуат ди республикэми нэгъуэщI хэгъуэгухэми фIыуэ къыщацIыху тхакIуэ цIэрыIуэ, журналист Iэзэ, УФ-м, КъБР-м я ТхакIуэхэм я союзхэм хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий зрагъэблэгъар.

Хьэх Сэфарбий и хьэщIэхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

КъБКъУ-м егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр и колледжым и 4-нэ курсым щIэс студентхэр иджыблагъэ и хьэщIащ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм и унафэщI Хьэх Сэфарбий. Колледжым адыгэ литературэр щезыгъэдж Лъостэн Марьянэ и жэрдэмкIэ ахэр тхакIуэм къыхуеблэгъащ нэхъ гъунэгъуу зрагъэцIыхумэ, и гъащIэмрэ и творчествэмрэ щыгъуазэ защIмэ яфIэфIу.

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Дунейм куэд щызылъэгъуа, гугъуехь мымащIи зи нэгу щIэкIа, гъащIэм фIыуэ хэзыщIыкI тхакIуэм щIалэгъуалэм яжриIэн и куэдт. Iуэхугъуэ Iэджэм тепсэлъыхьащ ахэр, гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ ящыхъун мымащIэу зэхахащ а махуэм студентхэм.

Хьэх Сэфарбий щагъэлъапIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Хьэх СэфарбийКъэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ библиотекэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуат тха­кIуэ, «Шыхулъагъуэ» ли­тера­турэ хасэм и унафэщI, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зи­Iэ и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъуам.

ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэ­хутэныгъэхэмкIэ и инс­титу­тым и аспирант Дзэгъащтэ Азэмэт.

Зи псалъэр нахуэ, зи Iуэхур дахэ, пэжыр зи тхыгъэхэм къыхэщ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

 

Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, усакIуэ Хьэх Сэфарбий ящыщщ лъэпкъ литературэм хэ­лIыфIыхьхэм.

Хьэхыр лэжьыгъэ IэнатIэ куэдым пэрытащ: колхозым щылэжьащ, шахтым, фабрикэхэм, заводхэм, ухуэныгъэхэм, Шэрэдж район газетым и корреспонденту, район исполкомым и инструктору… Горькэм и цIэр зезыхьэ Литературэ институтыр (Москва) къиухащ.
 ИкъукIэ лэжьыгъэ купщIафIэ Сэфарбий иригъэкIуэ­кIащ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щыIута илъэсхэм. 1972 гъэм къыщыщIэдзауэ пенсэм кIуэху, ар а газетым и корреспонденту, щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщIу лэжьащ. Мы зэманым усакIуэ, тхакIуэ ныб­жьыщIэхэм щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэр и нэIэ щIэтщ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 376