Псалъэжь: Бацэхэплъ нэплъэжыгъуэ егъуэт.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Шыхулъагъуэм» и илъэсыщIэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр

"Шыхулъагъуэм" хэтхэр, 2010

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр, 2010

Совет властым и зэманым апхуэдэ зыгуэр хъуамэ, зэ­рыжытIэу, зэрыттхыу щытар дигу къэдгъэкIыжу дыпсэ­лъэнщи, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту IущIащ «Шыхулъагъуэр» мы илъэсыщIэм. УщIалэмэ, уи ­дуней тетыгъуэ дахэмэ, псори хъарзынэкъэ, ди литературэ хасэм хэтхэр хъуэпсэгъуэу зэхуэсри, Iэнэм гухэхъуэу пэрысащ, я хъуэхъур хъуэхъурэ я псалъэ гуапэри арауэ. Хабзэ яхуэхъуауэ, махуэшхуэ зэхыхьэхэм зэращIым тету, пхъэидзэ ящIри, щхьэж къылъысар зыпэмыплъа сау­гъэт гъэщIэгъуэн гуэркIэ имыщIэххэу игъэгуфIащ.

Сымытхэу сыщIэмыпсэуфыр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ХъыбарыщIэхэр

Сымытхэу сыщIэмыпсэуфыр...ЩIалэгъуалэр къэкIуэну гъащIэм и пщэдей махуэщ, и вагъуэщ, ар хъумэным, абы щIэныгъэ ягъэгъуэтыным мыхьэнэшхуэ пылъщ. Нобэрей усэкIэ утхэмэ, гъащIэр хьэлэмэтщ, пщэдэрей тхыгъэм уеджэжмэ, гъащIэр гугъущ, къэкIуэным хуэхъумэн хуейр тыншыпIэщ, щIэныгъэщ. Ахэращ дунейм зезыгъэужьри, зыгъэдахэри. Ди гуапэ зэрыхъущи, нобэрей ди щIалэгъуалэми яхэтщ къэкIуэну махуэр зыхуэфащэ, щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, зэчий дахэ зиIэ ныбжьыщIэхэр. Абыхэм я гугъу щыпщIым деж урогуфIэ икIи урогушхуэ. Мис апхуэдэ гушхуэныгъэ къыдэзытхэм ящыщщ нобэ зи гугъу фхуэтщIыну дызыхуей Бэрбэч Аслъэнджэрий Славэ и къуэр.

Мазэ япэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр

ЩIэдзапIэ“Шыхулъагъуэ” литературэ хасэм и сайтыр зэрылажьэрэ мазэ мэхъу. Абы къыхэкIыу а зэман блэкIам сайтым къикIуа гъуэгум кIэщIу дриплъэжынщ.

Япэ дыдэу къыхэзгъэщыну сыхуейт сайтыр цIыхухэм къызэрацIыхуар, къызэрихьэхэр. Дауи,

Рабия и ехъулIэныгъэхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, ХъыбарыщIэхэр

Алътуд къуажэм дэт курыт школым адыгэ­бзэмрэ литературэмрэ щезы­гъэдж Жэмбэч Рабия шы­Iэны­гъэрэ ­гу­лъытэрэ хэлъу и IэнатIэр езы­хьэкIщ, езым бгъэ­дэлъ щIэ­ныгъэмрэ анэдэлъхубзэм ­хуи­Iэ лъа­­­г­ъу­ны­гъэм­рэ и гъэсэн цIы­кIухэм яб- гъэ­дэлъхьэным ерыщу ­ху­­­­щIэ­къу хэкупсэщ.

ГъэщIэгъуэну икIи гукъинэжу ирегъэкIуэкI Рабия и дерсхэр. Абы щIэх-щIэ­хыурэ егъэхьэзыр классщIыб лэжьыгъэхэр, литературэ пшыхьхэр.

«Гъэмахуэегъэжьэж». Адыгэ усэ пшыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Видео зэмылIэужьыгъуэхэр, Гугъуэт Заремэ, Ди видеохэр, ХъыбарыщIэхэр

"Гъэмахуэегъэжьэж". Бэрбэч Аслъэнджэрий, Беслъэней Ренатэ, Хьэвжокъуэ Людмилэ, Гугъуэт Заремэ, Къэжэр Лянэ, Шыбзыхъуэ Астемыр

ШыщхьэIум (августым) и 12 Саральп Мадинэ и унэм усэ пшыхь щеIуэкIащ. Усэ пшыхьыр къызэIуахащ Налшык дэт сабий садым кIуэ цIыкIухэм. Ахэр псори гъэхуауэ гу хэхъуэ усэ кеджэахэщ. А пщыхьэщхьэм зи усэ къыщеджэхэщ Шыбзыхъуэ Астемыр, Хьэвжокъуэ Людмилэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ХьэIупэ Джэбрэил сымэ. Макъамэ щабэкIэ игъэфIащ пшыхьым къеблэгъа псори Къэбэрдокъуэ Мурат. Беслъэней Рената уэрэд щыжиIащ…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 299