Псалъэжь: Зы Iэм кIапситI зэпищIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Гугъуэт Заремэ и «Хьэуа Iубыгъуэ»…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ, Тхылъхэр, ХъыбарыщIэхэр

Хьэуа Iубыгъуэ. Гугъуэт Заремэ. 2016

Хьэуа Iубыгъуэ. Гугъуэт Заремэ. 2016

Куэд мыщIу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыдигъэкIащ Гугъуэт Заремэ и тхылъ «Хьэуа Iубыгъуэ» зыфIищар. Мыр Заремэ и япэ тхылъуращ. Абы ихуащ Гугъуэтым и усэ дахэхэр…
Псори усакIуэ ныбжьыщIэм дохъуэхъу!

ЩIыхь тхылъхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сурэтхэр, ХъыбарыщIэхэр

ЩIыхь тхылъхэрЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэс 115-рэ щрикъу гъэм ирихьэлIэу щIыхь тхылъ адыгэбзэр хъумэнымрэ гъэкIуэтэнымрэ лэжьыгъэ хэзылъхьэхэу 115-м хуагъэфэщащ. Ахэм щыщу 25-м я щIыхь тхылъхэр 2015 гъэм Iэрагъэхьэжащ тыгъэ лъапIэхэу ЩоджэнцIыкIу Алийрэ КIыщокъуэ Алимрэ я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуа тхылъхэр я гъусэу. Мы напэм ахэр къыщыбгъуэтынущ. ДяпэкIэ зратыжхэри хуэмурэ къитлъхьэнущ.

Пшыхьым ирегъэблагъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ, ХъыбарыщIэхэр

Кумыщ МаринэКумыщ Маринэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм куэд дыдэ мыщIами къызэрыхыхьэрэ, абы езым и тхылъ къыдигъэкIауэ иIэщ.

Адыгэ усэ, уэрэдхэм дихьэх дэтхэнэри Маринэ и «Псэм и щэхур»-р щагъэлъапIэ пшыхьым ирегъэблагъэ.

Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Шорэ Маринэ

Гум къыщIэж псынэМазаем (Февралым) и 25-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ фондым къызригъэпэщауэ Налшык къ. Государственный концертный залым щекIуэкIащ куэд мыщIу дунейм къытехьа «Си усыгъэхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь.
Мы пщыхьэщхьэм къекIуэлIахэщ Маринэ и благъэхэр, и ныбжьэгъухэр, къыдэлэжьахэр, къыдеджэхэр, езыгъаджэхэр, тхакIуэ цIэрыIуэхэр, усэ зифIэфIхэр, ди «Шыхулъагъуэм» хэтхэри.

«Си усыгъэхэр». Шорэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тхылъхэр, ХъыбарыщIэхэр, Шорэ Маринэ

Си усыгъэхэр, Шорэ Маринэ, 2015«Си усыгъэхэр» — аращ зэреджэр Шорэ Маринэ и япэ тхылъым. Мы тхылъым ихуащ лъагъуныгъэм, ныбжьэгъугъэм, хэкум, цIыху зыхущытыкIэхэм, дуней дыкъэзхъурейхьым, нэгъуэщIхэми теухуа усэхэр.

Мы тхылъым япэ щIыкIэ фIэщыгъэцIэу хуищIауэ щытат «Гум къыщIэж псынэ». Ауэ зэрымыщIагъэкIэ зэхъуэкIа хъуащ.

«КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэм». Бакъ Зерэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр

КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэм. Бакъ ЗерэМы тхылъыр «КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэм» жиIэу усакIуэр илъэси-100 щрикъум (2014 гъ.) къыдэдгъэкIам, къыкIэлъыкIуэу аращ.
2015 гъэр – литературэм и Илъэсщ. КъинэмыщIу, дызэрыгушхуэ усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси-115-рэ, Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 70 ирикъут мы гъэм.

«Псэм и щэху»-р къыщывгъуэтыныр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ, ХъыбарыщIэхэр

Кумыщ Маринэ. Псэм и щэху.2015Куэд щIакъым Кумыщ Маринэ и тхылъ «Псэм и щэху»-р дунейм къызэрытехьэрэ. Нэхъапэ фыкъызэрызгъэгугъащи, фи пащхьэ къизолъхьэ а тхылъыр…

Кумыщ Маринэ и тхылъ «Псэм и щэху»-р къипхыфынущ.

Кумыщ Маринэ и «Псэм и щэху»-р дунейм къытехьащ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ, ХъыбарыщIэхэр

Псэм и щэху. Кумыщ Маринэ, 2015

Псэм и щэху. Кумыщ Маринэ, 2015

Нобэ Кумыщ Маринэ и тхылъ къыдэкIауэ хъыбар зыхэсхащ. Езы тхылъэр зэкIэ слъэгъуакъым икIи къысIэрыхьакъым, ауэ тхылъым и сурэт къысхурагъэхьащи псоми ар фэзгъэлъэгъуну сыхуейт. Тхылъри къызэрысIэрыхьэу фи пащхьэ къислъхьэнщ…

Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ, Нарт Эпос, ХъыбарыщIэхэр

150Сурэт зыщIыну зифIэфI псом папщIэ ди сайтым зэпеуэ щыдогъэкIуэкI…
Куэд щIакъым сайтым нарт эпосыр къызэритлъхьэрэ. Ауэ дэ нартхэм епхауэ сурэту диIэр мащIэщ. Абы къыхэкIыу нарт лIыхъужьхэмрэ тхьэIухудхэмрэ я сурэткIэ дыпщогугъ.
Сурэтхэр псори сайтым къитлъхьэнущ (зыщIари и лъабжьэм щIэту). Нэхъ дахэхэр нартхэм я теплъэу ди сайтым щыдгъэувынущ.
Сурэту щытыфынухэм щеплъ: Нарт эпосыр.

«Лъагъуныгъэм и къару»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр

Нартокъуэ АнжелэЗэрытщIэщи, дунейм удз зэмылIэужьыгъуэу гъэщIэгъуэн куэд тетщ. Ахэр хэти илъэс къэс къокIыж, хэти илъэс зыбжанэм зэ «къытхукъоплъ», языныкъуэхэм илъэс пщIырыпщIкIэ щIым и IэфIыр зэхуахьэс. Ди нобэрей лъэпкъ литературэр илъэс куэдкIэ къэмыкIыжу цIыхур зыхуэзыгъэныкъуа удз хущхъуэм ебгъэщхь хъуну къызолъытэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 64