ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Быныр нэм и хъуахуэщ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9