Псалъэжь: Уэр щхьэкIэ щтапIэ сихьэжынкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

Къэплъыхъуэр

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ..., Сэрахъэ Александр, Усэхэр

Мы напэм щызэхуэхьэсащ бзууэ 101-м я сурэт, ятеухуа усэхэр (уеджэн папщIэ бзум и цIэм текъузэ) адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылыбзэкIэ зэреджэхэр, усэхэр зытхам теухуауэ. Нэхъ тыншу къэплъыхъуэ бзур къэбгъуэтын папщIэ хьэрфхэр зэрызэкIэлъыкIуэм хуэду бзухэм зэреджэр дгъэуващ.

Къуалэбзухэр Къуалэбзу пшыналъэ Авторым теухуауэ…
И сурэтыр /изображение / picture АдыгэбзэкIэ На русском English
 1 Адакъэ (Петух) Адакъэ Петух Cock
 2 Адэжынэ (коростель, дергач) Адэжынэ Коростель, дергач Korostel, dergach
 3 Ажэгъупщ (рябчик) Ажэгъупщ Рябчик Grouse

Си гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Усэхэр

Плимэщ дунейрСи гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр,
Ар пэжым сэ сщIэну сыхуейт.
ИплIимагъкIэ дунейр къэскIухьынт си пщэдейм,
КъызгуроIуэ фIэкI: щимэщ дунейр!
11.12.2007

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 679