ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: ЩыжаIэм щыпаупщIыркъым.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ..., Сэрахъэ Александр, Усэ

Мы напэм щызэхуэхьэсащ бзууэ 101-м я сурэт, ятеухуа усэхэр (уеджэн папщIэ бзум и цIэм текъузэ) адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылыбзэкIэ зэреджэхэр, усэхэр зытхам теухуауэ. Нэхъ тыншу къэплъыхъуэ бзур къэбгъуэтын папщIэ хьэрфхэр зэрызэкIэлъыкIуэм хуэду бзухэм зэреджэр дгъэуващ.

Къуалэбзухэр Къуалэбзу пшыналъэ Авторым теухуауэ…
И сурэтыр /изображение / picture АдыгэбзэкIэ На русском English
 1 Адакъэ (Петух) Адакъэ Петух Cock
 2 Адэжынэ (коростель, дергач) Адэжынэ Коростель, дергач Korostel, dergach
 3 Ажэгъупщ (рябчик) Ажэгъупщ Рябчик Grouse

Си гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Усэ

Плимэщ дунейрСи гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр,
Ар пэжым сэ сщIэну сыхуейт.
ИплIимагъкIэ дунейр къэскIухьынт си пщэдейм,
КъызгуроIуэ фIэкI: щимэщ дунейр!
11.12.2007

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 304