Псалъэжь: Жэщырыдэ махуэрыдыхьэшх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Щыхьымрэ Бажэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Щыхьымрэ БажэмрэБажэр псы Iуфэм Iутщ, псым адрыщIкIэ къаз хъушэ къыщилъэгъуащи, мэпIэцIеижри.

Бажэм (къежыхь-нежыхь, псым хохьэ, мэшынэри къыхокIыж). Сыту псышхуэIуэт… ЕсыкIэ зэрызэзмыгъэщIам нэхъ сызыхущIегъуэжа къэхъуакъым. ЕсыкIэ сщIатэмэ, мо къаз хъушэм я нэхъ пшэрыр къыхэзудат. МащIэрэ къызжиIа ди адэм: «ЕсыкIэ зэгъащIэ, къыпщхьэпэжынщ», — жиIэурэ. (Щыхьыр кърохьэлIэ) Унасыпыншэ хъункъым уэ, лъакъуэ кIыхь!

Щыхьым. Сыт къэхъуар?

ЩIымахуэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нало Заур, Таурыхъхэр

ЩIымахуэмЖэщым борэнышхуэ къэхъуащ. Жьы щIыIэ иным уэсыр хуарзэу зэрихьэрт. Жьы пакIэ лъэщу къыкъуэухэм уэсыр къаIэтырти, гъуэжькуийм хуэдэу, хьэуам фийуэ щызэрахуэрт. Дунейр уэс толъкъуным зэщIищтат. Апхуэдэу борэныр щIыгум зыкъомрэ щыджэгуа нэужь, теужу хуежьащ. Ауэ уэсыр кIащхъэ мыхъуу, цыIэрылъхьэ инхэм хуэдэу, щIым къытесэрт.

Мышэрэ Бышэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

МыщэМыщэ зэшитI мэзым щыпсэурт. Нэхъыжьым и цIэр Мышэт, нэхъыщIэр Бышэт. Мышэ Бышэ апхуэдизу фIыщэу илъагъурти, хуимыщIэ дунейм теттэкъым: щакIуэ кIуэри, пщафIэри, жьыщIэри, я гъуэр зэлъьИузыхри нэхъыжьырат. Апхуэдэу шынэхъыщIэр Мышэ зэригъафIэр хьэкIэкхъуэкIэхэм я тепщэу ПщацэкIэ зэджэ аслъэным игъэдахэртэкъым.

Щунэ, Бытыху, Бгъащхъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

Щунэ, Бытыху, БгъащхъуэМэз джэду Щунэ, былътырыку Бытыху, къуршыбгъэ Бгъащхъуэ сымэ мэз гуэрым нэхъ и кум, унэ хъарзынэ щащIауэ, къагъэхьэрычэтыр зэдашхыу щыпсэут.

Зэныбжьэгъуищым къащэкIуар я плIэм дэлъу махуэ дыгъэпс гуэрым къыздэкIуэжым, сабий гъы макъ къызэхахащ.

ПщафIэ Iэзэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

ПщафIэ IэзэМэзым щIэс хьэкIэкхъуэкIэхэм КIэдахэкIэ зэджэ бажэр пщафIэ Iэзэ дыдэу яIэт. ТхьэлъэIу хъуами, джэгу хъуами, сэдэкъэ ящIми ягъэпицафIэр арат. ИкIи нэхъ Iэзэ, нэхъ цIэрыIуэ хъу зэпытурэ кIуэрт. ЗыхуэпщафIэ псэущхьэ цIыкIухэми бажэм зэрыдэIэпыкъуф къамыгъанэу зыщIагъакъуэрт. Хэт пхъэ хуикъутэрт, хэт шэнт цIыкIу, стIол хуищIырт, хэти и унэр хузэщIикъуэрт.

Ныбжьэгъу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Прозэ, Тау Нинэ, Таурыхъхэр

НыбжьэгъуДыгъэ гуащIэм и бзий пщтырхэм защытхъумэу, си ныбжьэгъу Марьянэ сэрэдэшхуей щIагъымщIэттетIысхьэпIэм дытест. Куэд щIауэ уэшх къешхатэкъыми, хьэнцэгуащэ къетшэкIын мурад тщIат, ауэ къытхузэгъэпэщыртэкъым. Абы дытепсэлъыхьу дыздэщысым, дыплъэмэ, КIурацэ зы бацэжь цIыкIу гуэр иIыгъыу мыжыжьэу къэувыIауэ щытщ. Сыту пIэрэ абы иIыгъыр?

Бацэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тау Нинэ, Таурыхъхэр

БацэДи гъунэгъум хьэпшыр цIыкIу яIэт, езыр хужьыпсрэ IэпапIэ фIыцIэхэр хэту, и нэкIур натIэцым щIихъумэрэ и нэ цIыкIуитIыр къыщIэмыщыжу. А и нэхэр натIэцым къызэрыхэмыщым щхьэкIэта хьэ цIыкIум БацэкIэ щIеджэри. Бацэ зейхэм фIыщэу ялъагъурти, къызэрыуатыни-къызэрыуащэни щымьНэу ягъафIэрт, еубзэрабзэхэрт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 338