Псалъэжь: ЩхьэкIуэ зышх щхьэ шхыгъуэ йохуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

Бажэмрэ Хьэхэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Бажэмрэ ХьэхэмрэБажэр хьэхэм ирахужьащ. КърахуэкIыурэ ягъэпщащ, абы фIэкIмэ, къаубыдынурэ ячэтхъэнущ. Бажэр бзаджагъэ хуокIуэ.

Бажэм. (бауэбапщэу къапотIыс). Уа, хьэхэ!

Хьэхэм. (ахэри ешащи, къоувыIэ). Сыт ар?

Бажэм. Нобэ лъандэм сыкъывохуэкI, дешащи, пщIэнтIэпсыр къытпоху, ТIэкIу девгъэтIысэхи, дывгъэбауэ.

Хьэхэм. Ар жыпIртэкъэ алъандэм! КъыпкIэлъыджыхьурэ, къару къытхуэнэжакъым. Сытуи ужэр Iей!

Бажэм. Зывэзмыгъэшхыну аракъым зыкъыщIыфIэзмыгъэубыдыр…

Xьэхэм. НтIэ сыт?

Хэт къуаншэр?

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Хэт къуаншэрХьэм къыIэщIэкIри, Бажэр и гъуэм ипкIэжащ. Хьэм гъуащхьэр зэхежыхь. Бажэр, зиудыгъуауэ, зыпходэIукI.

Бажэм. Думпыр къысхуигъакIуэ пэтащ! Напэ яIэкъым иджырей хьэхэм. Зэкъуэхуауэ уаIрыхьакъэ — тIэу къоплъынукъым, узыIурагъэлъэдэнурэ ежьэжынущ. Фэри фэ, джаур хьэнтхъупсафэхэ! Джэдыл сигу къихьамэ, сыт си лажьэр? Зы джэдыжь цIыкIукъэ и кIэри и пэри!

Xьэм. Джэд мыгъуэр уэзгъэщIынт, укъысIэрыхьамэ! Нэгъабэ лъандэм уIкъыдэуэсащи, джэд къытщIэбгъахъуэркъым.

Бажэм. Сыт нэгъабэ лъандэрэ жыхуэпIэр! Зы джэд фIэкIа ффIэсшхамэ,

Ажэмрэ Дыгъужьхэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Ажэмрэ ДыгъужьхэмрэАжэр хъуакIуэурэ мэз лъапэм нос. ЛэгъупыIэмпIэ зэфIадзауэ, дыгъужьитI мафIэм бгъэдэсщ. Ажэр къыщалъагъум, дыгъужьхэр къыщолъэт.

Япэ дыгъужьым. Мы ди насыпым жъихьам еплъыт: Ажэ бэгъуа къыдихьэлIащ!

ЕтIуанэ дыгъужьым. Дыунащ жыпIэркъэ! Ажэл хуэдэ щыIэ! Дытхъэжынущ!

Ажэм. ХъуакIуэ сыкъежьа къудейщ. Ажэ уэдыкъуам сыт къыфхуищIэн. ТIэкIу сывгъэхъуакIуи, пшэр сыхъумэ, итIанэ сыфшхынщ.

Япэ дыгъужьым. Пшэр ухъуху дыппэплъэфынукъым.

Хэт и хъупIэ?

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Хэт и хъупIэДыгъужь ныбаджэр мэзым къыщIэкIащ. Зиплъыхьмэ, мэз лъапэм мэхъуакIуэри зы Щынэ тетщ. Щынэр ишхын мурад ищIащ Дыгъужьым.

Дыгъужьым (Щынэм зэхримыгъэхыу). Мы си насыпым къихьар елъ! Мыгъэрей щынэщ. Iэджэ щIауэ хэт ишхыжа щынэл! КIэ уэзмытмэ, сэ сыдыгъужькъым, Щынэ цIыкIу! (Щы­нэм щIокIие) Мы си хъупIэр щхьэ быутэрэ, напэншэ?

Щынэм. Уи хъупIэ сыутэркъым сэ. Мыр мэлыхъуэм и хъупIэщ.

Дыгъужьым. А мэлыхъуэ жыхуэпIэр дунейм къытехьатэкъым, сэ мы хъупIэр къыщызатам! Мы хъупIэр быутэну хэт хуит узыщIар? Ы?! Фэри фэ! Уи щIыб зэрахуэбгъазэу, узэIурадзэнурэ ежьэжынущ иджырей щынэхэр. ФызоцIыху сэ фэ!

Щынэм. ХъупIэр мэлыхъуэм ейщ. Мэлыхъуэм жесIэри сыкъэкIуауэ, сохъуакIуэ. Ууей сшхыркъым.

Аслъэныр, Дыгъужьыр, Бажэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Аслъэныр, ДыгъужьырАслъэныр, Дыгъужьыр, Бажэр щакIуэ зэдежьащ. КIуэм-лъэм, кIуэм-лъэурэ, къаз хъушэ ирохьэлIэ.

Аслъэным. Мо къаз хъушэр флъагъурэ?

Дыгъужьым. Зэрыпшэр защIэ!

Бажэм. Си гурыIупсыр къожэ!

Аслъэным. ФымыIэуэлъауэ: вгъэщтэнщи, дыхэвгъэкIыжынщ. Къазыл хэт ишхыжа Iэджэ щIауэ!

Дыгъужьым. Дыхэвгъэлъади, къэдубыдыр ди Iыхьэщ.

Аслъэным. Хьэуэ, псори зэуэ дыхэлъадэмэ, дгъэщтэнщ.

Бажэм. АтIэ дауэ зэрытщIынур? Деплъу дыщытыну?

ЛIыжь цIыкIумрэ Дыгъужьыжьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

ЛIыжь цIыкIумрэ ДыгъужьыжьымрэИ вакъэ лъэпсыр епхэжри, ЛIыжь цIыкIур гъуэгум тесщ.

ЛIыжьым. Дыгъэр зэрыгуащI нобэ: вакъэ лъэпсыр гъуащи, схузэрыдзэжыркъым. (Къотэджыж, вакъэ лъэпсыр епхэжри) Мы къажэри сыт?

Дыгъужьыр хьэчэхьэпсэу къос.

Дыгъужьым. ЛIыжь цIыкIу, укъэзылъхуар пщIэжмэ, уи къэпым сигъапщхьэ? ЩаIкIуэм сыкърихужьауэ сыкъеху, сыIэрыхьэмэ, кIэ згъуэтащ.

ЛIыжьым. Сыт мы бы жиIэр! Си къэпым уихуэрэ уэ?

Дыгъужьым. СыкъыумыгъэщIэхъу, тхьэмадэ, укъыспихуэжынщ.

ЛIыжьым. ЩIапIэкIуэдыр къыпхукIуэ, къипщхьэ — сыт сщIэн?

Дыгъужьым (къэпым здипщхьэм). Жэнэтым укIуэнщ, лIыжь цIыкIу, си гузэпэгъуэр сщхьэщыпхащ.

ЛIыжьым. ЦIутI жомыIэу ис! (Къэпыщхьэр епхэ)

Бажэмрэ Уашхэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Бажэмрэ УашхэмрэЗихущыхьу Бажэр гъуэгум ирожэ.

Бажэм. Зы дзыгъуи сызэримыхьэлIэ нобэ. Шхын щхьэкI улIами, щайуэ укърадзздукъым иджырей дзыгъуэхэм.

Уашхэр къыхуозэ.

Уашхэм. Гъуэгужь апщий, Бажэжь цIыкIу! Сыт узылъыхъуэр?

Бажэм. Тшхын гуэр къытпэщIэхуэну пIэрэ жытIэрн дыкъежьащ. ЛIо, дунейм утетыжкъыми, дэнэ ущыкIуэда, Уашхэ?

Уашхэм. ХъуэжакIуэ сыщыIащ.

Бажэм. ХъуэжыкIафIэ ухъуа-тIэ?

Уашхэм. ХъуэжыкIафIэ сыхъуатэмэ, сыкъежьэнт — сэри сышхын лъыхъуэщ.

Бажэм и хьилагъэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Бажэм и хьилагъэрМыщэр, Кхъуэныжьыр, Бажэр жыг лъабжьэм щIэлъщ, мэжэщIалIэщи, псэлъэн я жагъуэщ.

Мыщэм. Дыгъужьым зыгуэр къытхуимыхьмэ, дызэтелIащ.

Кхъуэныжьым. Мес, и щхьэр фIэлэлу къокIуэж. Зыри къыIэрыхьакъым.

Дыгъужьыр къохьэж.

Мыщэм. БгъуэтаIакъэ?

Дыгъужьым. Зы мэлыхъуэ сещэкIуащ нышэдибэ лъандэм. ЩытеплъэкъукIым, зы щынэ къесхьэжьати, хьищ къыскIэлъежажьэри си щхьэр хызагъэлъхьэным тIэкIунитIэщ иIэжар.

Кхъуэныжьым. Зытребгъэхыжа?

Нэгей и къуэ Лъапщагъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Нэгей и къуэ ЛъапщагъуэИ плIэм зы къэп илъу, зы лIыжь мэзым кIуэцIрокI.

ЛIыжьым (къэпыр егъэуври). КъикI, напэншэ. КъысхуэпщIэнуми уи щхьэми сыхуейкъым! КъикI.

Нэгей и къуэ Лъапщагъуэр къэпым къокI.

Джэдум. Аракъэ къызэпщIэфынур?

ЛIыжьым. МыукIытэу зэрыпсалъэ ар итIани! Джаурым къилъхуа! Мэзым щIэс иджы. Деплъынщ, ущытхъэмэ.

Къэп нэщIыр ешыхьыжри, ЛIыжьыр йожьэж.

Джэдумрэ Дзыгъуэхэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Джэдумрэ ДзыгъуэхэмрэДжэдур жьэгум дэгъуэжауэ дэсщ, дзыгъуэр адэ-мыдэкIэ къызэрыкъуохри унэр зыкI-зыщхьэ ящI.

Джэдум. Си щIалэгъуэм и зы махуэ закъуэ къигъэзэжатэм! Фэ фхуэфI сымыхъутэмэ, Нэгей и къуэ Лъапщагъуэ тхьэр игъэпцIат! (Дзыгъуэгъуэм йопщылIэри зы дзыгъуэ шыр къеубыд)

Дзыгъуэм. Уэхьэхьей, сашх, салI! Уа, жылэ махуэ, сашх, салI.

Джэдум. Мыпхуэдизу зумылIэж! Хэт уэ Iейм щхьэкIэ лIэ уи гугъэр!

Дзыгъуэм. Сашх мыгъуэ, уа, салI!

Джэдум (дзыгъуэм йощхьэфауэри). УмыкIий жысIакъэ! УкъызэлъэIуами, усшхынукъым.

Адакъэ хахуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Адакъэ хахуэТхьэкIумэкIыхьыр, вакъэнжей егъэщри, бжэщхьэIум тесщ.

ТхьэкIумэкIыхьым. Вакъэнжейр гъэщын сыухмэ, си вакъэр здыжынщи, ди анэшым сыкIуэнщ, нысэ къашауэ хъыбар къызагъэщIащи, сыкъыщыфэнщ, сыкъыщыуджынщ… (Iэдакъэжьауэ ещIри маплъэ) Мы къакIуэр хэт? Бажэра хуэдэщ. Сы­тым къысхуихьауэ пIэрэ?

Бажэм (къыбгъэдохьэри). Сыт ухуэдэ, си шыпхъушхуэ?

ТхьэкIумэкIыхьым. ДыфIщ, тхьэр фIыкIэ къыпщIэупщIэ. Къеблагъэ, Бажэ цIыкIу, хьэщIэ утщIынщ.

Бажэм. Деблэгъаи!

Дыгъужьымрэ Ажэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Дыгъужьымрэ АжэмрэАжэр мэхъуакIуэри губгъуэм итщ.

Ажэм. Иджыри тIэкIу сыхъуэкIуэжынщи, сыкIуэжынщ. Хъун бэлыхь сыкърихьэлIащ нобэ.

Дыгъужьыр, блэжрэ пэт, кърохьэлIэ.

Дыгъужьым. Мыр елърэ мыр! Схуэмыгъуэтыр къэзгъуэтаи! МащIэрэ сыплъыхъуа, Ажэжь, сэ уэ! Иджы усшхынкъэ!

Ажэм (бзаджагъэ хуекIуэн мурад ещIри). Сыпшхынри зыгуэр хъунщ, ауэ апхуэдизрэ щхьэ сызыпэбгъэплъа?

Дыгъужьым. Сыту?

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 263