Псалъэжь: Зым и махуэ зым и мыгъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Къэплъыхъуэр

ЧыцI ерыщхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

ЧыцI ерыщхэрПхъэзакъуэ лъэмыжым чыцIитI щызэрихьэлIащ. TIypи хъуакIуэ къокIыж. Лъэмыжым и кум щызэпэуващ чыцIитIыр.

Япэ чыцIым. Щхьэ укъыспэува? СигъэкI лъэмыжым! Сэ сопIащIэ.

ЕтIуанэ чыцIым. Уэращ къыспэувар. Сэ сымыпIащIэ уи гугъэ? ТекIуэти, сыблэгъэкI!

ТхьэкIумэкIыхь къэрабгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

ТхьэкIумэкIыхь къэрабгъэТхьэкIумэкIыхьыр, нэщхъейуэ, гъуэгу тетщ. ЗдэкIуэм, Къанжэр кърохьэлIэ.

Къанжэм. Щхьэ унэщхъей, ТхьэкIумэкIыхь цIыкIу? УздэкIуэри дэнэ?

ТхьэкIумэкIыхьым. Сынэщхъеинкъэ, Къанжэ кIакIэ: мы дунейм теткъым сэ къысщышынэ. Дзыгъуэрэ пэт, сегъащтэ.

Дыгъужьымрэ Щынэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Дыгъужьымрэ ЩынэмрэДыгъужьыр псафэ кIуащ. Ар псым Iугъуэлъхьа къудейуэ, Щынэр псы Iуфэм къыIухьащ.

Дыгъужьым (и щхьэр къиIэтри). Мы къыспэщIхуар плъагъурэ! Iэджэ щIауэ срихьэлIэжакъым щынэ. Дауэ сшха хъуну мыр? ТIэхъуфэхъу сщIынщи, IуспIэнщ… (Щынэм хуоплъ) Уа, Щынэжь цIыкIу, мы псыр щхьэ къэбгъэутхъуэрэ, ы?!

Щынэм (Iэнкун къэхъуауэ). Псыр къэзгъэутхъуэрэ сэ?

Дыгъужьым. Къэбгъэутхъуэрэ къомыгъэутхъуэрэ сэ слъагъуркъэ! Сынэф уи гугъэ?

Щынэм. Сэ ищхъэрэкIэ сыщытщ, уэ ипщэкIэ ущытщ — дауэ сэ псыр къызэрызгъэутхъуэнур? Мыхъун щхьэ жыпIэрэ, Дыгъужь?

Дыгъужьым. Мыхъун жызыIэр уэращ! Нобэ къомыгъэутхъуами, дыгъуасэ къэбгъэутхъуащ. Мис, плъа­гъуркъэ, дыгъуасэ лъандэм жэбзэжакъым псыр.

Щынэм. Дыгъуасэ псыхъуэм сыкъыдыхьакъым — нышэдибэщ къущхьэхъу сыкъыщехыжар. ПцIы къыстомылъхьэ.

Дыгъужьым. Уэрмырами, уи къуэшщ е уи шыпхъущ псыр къэзыгъэутхъуар! Сэ псы утхъуа сефэ зэрымыхъунур жылэм ящIэ — си шхалъэм езэгъыркъым.

Щынэм. Си къуэшри си шыпхъури дэсакъым дыгъуасэ.

Дыгъужьым. Фи унэкъуэщ гуэрщ, хэтми! ФызоцIыху сэ фэ! Фыкъыстеплъэ хъуркъым, фи гур къысхуоплъ игъащIэм! ФлъэкIамэ, сызыIурывгъэлъэдэнт! Фэри фэ!

Щынэм. Сигу Iей пхуилъакъым, Дыгъужьыжь, игъащIэм. Ди лъэпкъым нэхъ Iэсэ къигъэщIауи сщIэркъым. Зы дыгъужь лей кIэлъызетхьакъым дыкъызэригъэщIрэ.

Дыгъужьым. Лей кIэлъызетхьакъым зэрыжиIэ! И напэр сыкъым итIани! Еплъыт абы! Мэлыхъуэхьэр мащIрэ си ужь къивутIыпщхьа! УкъыспэщIэхуакъэ иджы! КъыфщIэкIуэн фи гугъати! (Щынэм бгъэдокIуатэ) УIуспIэyкъэ иджы! Лейуэ къызэфхар уи фэм къыдэсхыжынщ! Зы хьэкIэкхъуэкIэ емыкIу сыкъищIынкъым, иджыпсту узэпкърызудкIэ!

Щынэм. Си гуэныхьым уигъэкIуэнкъым, Дыгъужьыжь, гущIгъу къысхуэщI. СыткIэ сынокъуэнщIа? Сыт си лажьэ?

Дыгъужьым. Сыт мыбы «гуэныхь-бэлыхь» жыхуиIэр? УкъызэрызэкъуэншэкIар пщIэркъэ? Уи лажьэр пщIэркъэ? Сэ сомэжалIэ, щынэл сигу къихьащ— аращ уи лажьэр!

Джэдкъуртымрэ Адакъэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Джэдкъуртымрэ АдакъэмрэДжэдкъурт быныр щакIуэ ежьащ. Iэщэ-фащэкIэ зэщIэузэдауэ, Адакъэр къарохьэлIэ.

Адакъэм. Дэнэ фежьа джэдкъурт быныр?

Къуртым. ХъуакIуэ дежьащ. Уэ дэнэ ущыкIуэда? Тхьэмахуэ хъуащ узэрыдмылъагъурэ.

Джэдумрэ ХьэкIэкхъуэкIэхэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Джэдумрэ ХьэкIэкхъуэкIэхэмрэКъуажэм дэкIри Нэгей и къуэ Лъапщагъуэ мэз лъапэм пщыIэ щыхисащ. Гъунэгъу пщыIэм Мыщэр, Дыгъужьыр, Бажэр щопсэу.

Мыщэм (Iэдакъэжьауэ ещIри ипщэкIэ доплъей). Хэт мо мэз лъапэм пщыIэ къыщыхэзысар?

Дыгъужьым. Нэгей и къуэ Лъапщагъуэщ, дзыгъуащэ къежьауэ жаIэ. Мыгъэрей бжьыхьэр абдеи щрихын хуэдэу зэхэсхащ.

Мыщэм (здэплъэм). ЛэгъупыIэмпIэ зэфIидза хуэдэщ. Лы жьэрыми къысщIехьэ. КIуэ, Бажэ цIыкIу, Нэ­гей и жъуэ Лъанщагъуэ деж: «Дызэтехуащ, нобэ лъандэм дыныбэ нэщIщ, дызэдзэкъэн гуэр» жыIи, уи хьэтыр къилъагъунщ.

Бажэр Джэдум деж макIуэ.

Бажэм (пщыIэм тохьэри маджэ). Нэгей и къуэ!

Джэдум (пщыIэм къыщIокIри). Хэт ар? ЛIо узыхуейр?

Мыщэмрэ Хьэкъарэжьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Хьэкъарэжьыр мэгъынанэри мэз лъапэм тесщ.

Хьэм. Губгъуэ нэщIым сыкъинакъэ иджы? Хэт секIуэлIэну, сыти си дуней? Си жьыхъугъуэм екIуэлIапIэншэу сыкъэнакъэ? Шхын щхьэкIэ силIыхьынукъэ мы губгъуэ нэщIым? Сыщхьэ мыгъуэжь гущэти…

Мыщэр, блэкIрэ пэт, кърохьэлIэ.

Мыщэм. Мыр, сыт, Хьэкъарэжь, щхьэ къебгъэгъыхрэ? Хэт уигу хэзы гъэщIар? Уи жагъуэ къэзыщIар хэт?

Хьэм. Узижэгъуэныр Iуремыувэ апхуэдэ IэнатIэ, Мыщэжь. Губгъуэ нэщIым сыкъинащ.

Мыщэм. Сыт къэхъуар?

ХьэмаскIэмрэ Хьэджафэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

ХьэмаскIэмрэ ХьэджафэмрэХьэмаскIэмрэ Хьэджафэмрэ гъуэгум щызэрихьэлIащ. ХьэмаскIэм мэжаджэ ныкъуэ дзапэкIэ иIыгъщ, Хьэджафэр ныбаджэщ, и гурыIупсыр къожэ. ЗэрихьэлIэри зэпэтIысащ.

Хьэджафэм (и щхьэ хужиIэжу). Мы ХьэмаскIэм и мэжаджэр дауэ къыIэщIэзгъэкIа хъуту? Си гур щIихауэ сомэжалIэ. Бзаджагъэ сыхуекIуэнщ… (ХьэмаскIэм жриIэу) Гъуэгужь анщий, ХьэмаскIэ цIыкIу! Дэнэ укIуэрэ, дэнэ укъикIыжрэ?

XьэмаскIэм. Упсэу апщий; Хьэджафэжь! Ди анэшым сыкъокIыж. Хьэ тхъэмэ, сыщытхъащ ди анэшым. АдакъэщIэрэ хущIэ пIастэкIэ зыстIыжащ.

Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэ (Къэрмокъуэ Хьэмид)Бажэр, къапхъэным иубыдащи, мэгъынанэри щысщ.

Бажэм. Си лъэр къапхъэным дэна гущэщ. ЩакIуэр къэсынщи, си фэр триудынщ. Сыт гущэр си Iэмал? Емынэм сызэримыхуэмэ, нобэ дзыгъуащэ щхьэ сыкъежьат. Тхьэмахуэт, си гъуэм сисыжын хуеящ. Дыдыдыд мыгъуэ!..

Бажэжьыр кърохьэлIэ.

Бажэжьым. Сыт къэхъупр? Щхьэ угъынанэрэ, шынэхъыщIэ?

ЩакIуэмрэ Ныбгъуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

ЩакIуэмрэ НыбгъуэмрэГубгъуэм ихьауэ, ЩакIуэм зы Ныбгъуэ къиубыдащ.

ЩакIуэм. Мы сэ къысIэрыхьар! Мы сэ къысIэрыхьар! УпкIэ-улъэурэ, си IэмыщIэ укъихуа, Ныбгъуэ цIыкIу! Ныбгъуэ лыбжьэ нэхъ IэфIи хэт ишха! Упшэр дыди хуэдэщ — мыгъэрей мэшым ухэуныкIащ жыпIэркъэ!

Ныбгъуэм. Сумыгъэунэхъу, ЩакIуэжь. СутIыпщыж. Сэр фIэкI бгъуэтыркъэ бгъэлыбжьэн? СутIыпщыж, мы зэм си хьэтыр къэлъагъу.

ЩакIуэм. Сыт уи хьэтыр щIэслъагъунур? Ныбгъуэ лыбжьэ сигу къихьащ.

КIэпхъ цIыкIумрэ Жыгеижьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

КIэпхъ цIыкIумрэ ЖыгеижьымрэГъуэгу тетати, ешаелIауэ, КIэпхъ цIыкIур жыгей щIагъым щIэтIысхьащ.

КIэпхъым. Уэхухуху! Си псэр ныхуащ, шхын щхьэкIи солIэ. (Жыгейм худоплъейри) Жыгсижь, зыгъэ- сыси, зы мышхумнIэ къысхуедзых!

Жыгейм. Сэ инышхуэм уэ цIыкIужьейм щхьэкIэ дауэ зызгъэсысын?

КIэпхъым. Ей, тхьэмыщкIэ, си хьэтыр къомылъагъумэ, Бжэныжь къозгъэгъунщ. (Бжэныр, хъуакIуэурэ къыIухьати, абы деж мажэ) Бжэ­ныжь, Жыгеижь си жагъуэ къищIащ. НаIкIуи, схуегъу.

Бжэныжьым. Жыгеижь пхъафэ сыту сщIын, КIэпхъ цIыкIу: хъун бэгъуам лъакъуащхьэкIэ сыхэтщ.

Бажэмрэ Кърумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Бажэмрэ КърумрэБажэр и гъуащхьэм тетщ. Кърур, блэкIрэ пэт, кърохьэлIэ.

Бажэм. Мы слъагъур хэт? Си шыпхъушхуэращ жыпIэркъэ! Еблагъэ, Къру цIыкIу! Къру тхъэмэ, узгъэтхъэнщ.

Кърум. Бейтхъэж ухъу. Гъуэгу сытетщ, соиIащIэ: жармыкIэм сокIуэ.

Бажэм. ЖармыкIр дэнэ кIуэжын! УзрихьэлIр шхыныфIщ жаIэ— си ерыскъым уемылъэстауэ. Си жагъуэ хъунщ, укъемыблагъэмэ. ИгъащIэкIэ сынопсэлъэжынкъым. Си Iэнэр хьэзырщ, си шыпсыр плъыжьыбзэщ!

Кърум. Сумыгъэгувэнумэ, сынеблэгъэнщ.

Бажэмрэ мэз Джэдымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Бажэмрэ мэз ДжэдымрэМэз джэдыр, жейуэ, жыгыщхьэм исщ. ХъуакIуэ-щакIуэ ежьауэ, Бажэр ирохьэлIэ.

Бажэм (и гурыIупсыр къажэу). Мы си насыпым къихьар елъ! Схуэмыгъуэтыр къэзгъуэтащ! Дауэ къэзгъэпцIа хъуну мыр? Шэджагъуашхэ хъарзынэт… Iэмал сыхуекIуэнщ… (Маджэ) Джэд цIыкIу! Ей, Джэд цIыкIу!

Джэдым (къызэщоури). Сыт ар? Хэт къызэджэр?

Бажэм. Сэращ, си псэм хуэдэ, Бажэращ. Нышэдибэ лъандэм сыплъохъури узгъуэтыркъым.

Джэдым. Сыкъэбгъуэтащ-тIэ. Сытыт укъызэрысхуейр?

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 319