Псалъэжь: Дзыгъуэ цIыкIурэ пэт Iэтэшхуэм ипIытIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Къэплъыхъуэр

ЛIыжь цIыкIумрэ Дыгъужьыжьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Таурыхъхэр

ЛIыжь цIыкIумрэ Дыгъужьыжьымрэ

ЛIыжь цIыкIу гуэр нартыху трисэри нэд нэщIыр иIыгъыу къигъэзэжауэ къыздэкIуэжым, мэзым щакIуэхэм къыщIахуауэ зы Дыгъужьыжь къыхуэзащ.
– ЛIыжь цIыкIу, уи нэдым сигъапщхьэ, сэ щакIуэхэм саукIыну сыкъаху! – жиIащ Дыгъужьыжьым.
– Хьэуэ, уизгъэпщхьэнукъым, уэ мыбы уихуэрэ?– жиIащ ЛIыжь цIыкIум.

Къартулрэ мыщэ пщэхумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэдгъэф Хъусен, Таурыхъхэр, Хъупсырджэн Хьэмидбий

Къартулрэ мыщэ псэхумрэЩакIуэ цIэрыIуэ гуэр дэсыгъащ Зэрыджэкъуэ, КъартулкIэ еджэу. Иджыри къэс яIуатэ абы и хъыбархэр, и цIэр, и щэкIуэкIэр цIыхум ящыгъупщэркъым. ЩакIуэ гуэрым и цIэ фIыкIэ ираIуэнумэ, ар Къартул ирагъэщхь: «А зи гугъу пщIыр Къартул хуэди!» — жари.
ЩакIуэжьым и цIэр жылэм фIыкIэ щIахэIуа хъыбархэм ящыщ зыщ мыр…

Илэ герой щIамыщIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

ЗауэАр къыщыхъуар, щIалэ, Iукрайнэращ, Пэлтавэ деж.
Дивизыр дагъэувауэ Бидонэр къыдэплът. ИщхьэмкIэ къыщыщIидзауэ къехыурэ къокIуэ: хэт щотхъу, хэт еуб, хэти йошхыдэ. Къэсщ аби, Iэдакъэ жьауз ищIри, къызэплъащ. СыкъимыцIыхужыпIэр иIэт, грэжданыскэм дыздыхэтат, аби Iармэ иIыгъыу, сэ полъку сIыгъыу! Унафэ ещI, нафшэ мыр штабым жери. Штабым сашэри дызэбгъэдэсащ, Iэджэ дигу къэдгъэкIыжу, Iэджэм я щхьэфэ диIэбэу… Бидонэр кэняч йофэ, сэ, кэняч сыхуемыфэу, къущхьэ аркъэ софэ. Нэху щыри, дыщызыбгъэдэкIыжым:

Илэ емынэ шу къызэрыфIащар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ емынэ шу къызэрыфIащарЙоуэри, щIалэ, зауэм дыздэщыIэм, махуэ хуабэти, зызыкъуэздзэн жьауапIэ сымыгъуэту, си Iэкопэжь тIэкIур нэхъ куууIуэу къистхъури ситIысхьэжащ. Нэмыцэр зэ Iэтакэ къакIуэри, фIыуэ дыубэрэжьщ аби, етхужьэжауэ иджы етIуанэ къэкIуэгъуэм дежьэу арат.
Сыздэщысым, сигу къокI: «Уэлэхьи, мыбыхэм щIэх зыкъаужьыжу къытрамыгъэзэжын»,— жызоIэри, си шыплIэ пылимотыжьыр зэпкърызох згъэкъэбзэну. Зэпкърызох аби, фэтыджэным хэслъхьа къудейуэ Iэуэлъауэшхуэ къоIу. Сыкъыдэплъеймэ — «тигр» жыхуаIэ танкыжьым хуэдэ зы емынэ си занщIэр иIыгъыу къопщ…

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Нало Заур, Таурыхъхэр

Илэ и шыплIэ пылимотыжьыр-minУэлэхьи, щIалэ, дэри зыдмыгъэпIий щхьэкIэ, пэкIэ псы дефэу дыхэмыта а за-уэ кIуам! Сэри жысIэжын си куэдыкIейщ, псалъэ кIыхь сфIэфIкъым ахъумэ. Ухуейм уи фIэщ щIы, ухуэмейм умыщI, ауэ, Илэ жаIамэ, и цхьэфэцыр мытэджу зы нэмыцэ хэтакъым а зауэшхуэм и кIыхьагъкIэ. Си шыплIэ пылимотыр згъэуа нэужь, «уэлэхьи, ар зи шыплIэ пылимот къэуэкIэр Илэм!» жаIэу адэкIи мыдэкIи сыкъыщацIыхурт. «Си фэеплъу зехьэ!»— жиIэри Бидонэм къызитауэ арат а шыплIэ пылимотыр.

Хъуэжэрэ Мышэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Таурыхъхэр

1Еуэрэ еуэт, жи. Махуэ гуэрым Хъуэжэ губгъуэм дэкIыу зылъэгъуа Мышэ абы бгыщхьэм къыщыпотIыс, згъэбэмпIэнщ, жеIэри.
— КъакIуэ, къакIуэ, Хъуэжэ! — жеIэ Мышэ, а зэрыщысу.
— Щыс, щыс, Мышэ!
— Сыщысщ, плъагъуркъэ, сыкъэтэджын Iуэхуи зесхуэркъым.

Мэз таурыхъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Борыкъуей ТIутIэ, Таурыхъхэр

Гъатхэм, мэзхэмрэ мэкъупIэхэмрэ лэжьыгъэр щыхуабжь зэманым и деж, куэду псынщIэу щхьэж и Iуэху яужь итщ. Хэт абгъуэщIэ еухуэ, хэт абгъуэжь зэрегъэпэщыж е гъуэгухэр апхуэдэу ящI, — сытми, хущIыхьэгъуэ ямыIэу, увыIэгъуэ ямыгъуэту Iуэхухэм пIэщIэгъуэкIэ яужь итхэщ, ахэр апхуэдэу щIыщытхэри зэманым пщIэ хуащIхэри арщ.

Апхуэдэу зэрыщытым къыхэкIкIэ зэрылэжьэнум, я махуэхэр яхуримыкъуу, жэщхэри къыпагъахъуэ, я Iуэхухэр нэхъ псынщIэу яухын папщIэ.

Бажэмрэ дыгъужьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бозий Людин, Рассказхэр, Таурыхъхэр

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэут. Бажэ псори хьи- лэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

Гъэ гуэрым щIымахуэр егъэлеяуэ ткIийт. Уэсыр куууэ телът.

ЩIалэм и насып (Адыгэ таурыхъ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Таурыхъхэр

ЩIалэм и насыпЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, зы къуажэ гуэрым дэсащ зэадэзэ- къуэ. Адэр лIы Iущт, лэжьыгъэр фIыуэ илъагъурт. Къуэри абы хуэфащэу къэхъуати, адэм и псалъэр тIу зымыщIт.

Зэгуэрым щIалэм и адэр сымаджэ хъуащ, куэдыщэрэ хэмылъуи лIы губзыгъэм къыгурыIуащ, къызэрымытэджыжынур, дуней дахэм зэрыщымыгувэжынур. Абы и къуэм мыпхуэдэу жриIащ:

— Си щIалэ, уи закъуэу дунейм укъытызонэ. Къэзгъанэ мылъкур зэгъэзахуэ, абы и хэщIымрэ и хэхъуэмрэ щIэх-щIэхыурэ зэпэшэч. ЩIапIэри хъумэ, зыхуей хуэгъазэ. Хэкужь щызынэм анэри игъэпэжынкъым, адэри игъэунэнкъым. АдэкIэ, си щIалэ, зы лъэIу сиIэщ, а лъэIури псом я щхьэжщ: сэ, дунейм сытетыхукIэ, сымей пщIантIэм къыдэсхьакъым, къэзмылэжьа хьэпшып уи фэ ислъхьакъым. Уэри абы утемыкI. Аращ иужь псалъэу адэм жиIэжар.

Лъагъугъуей

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дудар Хьэутий, Таурыхъхэр

Зы щIалэ дэгъуэ гуэр псэурт. Дэгъуэ пэтми, абы псори къызэреджэр «Лъагъугъуейт!» ЩIалэр зэгуэудыным нэсат. Абы зы пщэдджыжь гуэрым мурад быдэ ищIащ: «Дыгъэ къуэкIыпIэм щыщIэдзауэ дыгъэ къухьэпIэм нэс ныбапхъэкIэ сыпщами, сэ псори «ЛъагъугъуейкIэ» къыщIызэджэр къэзмыщIауэ сыкъекIуэлIэжынкъым!» — жиIэри.

Лъагъугъуей щIэкIри Дыгъэ къыкъуэкIагъащIэм худэгуоуеящ:

— Си нэм хуэдэ Дыгъэ дыщэ! Зи дыгъэпсым гъащIэр дэщIэращIэ! Сыт псори сэ «ЛъагъугъуейкIэ» къыщIызэджэр? — жиIэри.

Адэжынэмрэ Бажэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Адэжынэмрэ Бажэмрэ (Къэрмокъуэ Хьэмид)Хьэжэбажащэ ежьауэ, Бажэм Адэжынэр къыIэрыхьащ…

Бажэм. Усшхынкъэ иджы, Адэжынэ цIыкIу! Сыт хуэдэу Iейуэ сымэжэлIа уи гугъэ! АдэжынэлкIэ зыстIыжынущ жыпIэркъэ!

Адэжынэм. Сэ сыпшхкIэ, уи ныбэ из хъун, Бажэ цIыкIу? СыбутIыпщыжмэ, узгъэтхъэжынщ. Бажэ тхъэмэ, узгъэтхъэнщ — сутIыпщыж.

Бажэм. СыткIэ сызэрыбгъэтхъэнур?

Бажэмрэ ЛIыжь цIыкIумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Таурыхъхэр

Бажэмрэ ЛIыжь цIыкIумрэ (Къэрмокъуэ Хьэмид)Бажэр къапхъэным дэхуащ. Къапхъэныр зыгъэува ЛIыжь цIыкIур къос.

ЛIыжь цIыкIум. УкъысIэрыхьа иджы, Бажэжь цIыкIу! Уэ пхуэфI сыхъункъэ сэ! Зы джэд къыдэбмэжакъым ди пщIантIэм! (Бажэр зяпеплъыхь) Уи фэр тезудынщи, пщампIапхъэ дэгъуэщ!

Бажэм. Сэ цIыкIужьейр пщампIэ сыпхуэхъун? ЛIыжь цIыкIу? СыбутIыпщыжмэ, джэдыгупхъэ къыпхуэзгъуэтынщ. Сыноплъри — уи фэм иль щыIэкъым…

ЛIыжь цIыкIум. Дэнэ джэдыгупхъэ къыздипхынур? ЩIымахуэр къэсащ, зы джэдыгу сиIамэ, сыунат.

Бажэм. СутIыпщыж-тIэ. УщIегъуэжынкъым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 800