Псалъэжь: Бланэ щалъху йокIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Мэз лъапэм къыщыхъуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Брай Адэлбий, Рассказхэр

ЗэрысщIэж лъандэрэ дадэ мэзхъумэщ. Гъэмахуэр къызэрихьэу абы мэз лъапэм зы пщыIэ дэгъуэ щещIри, ущыжеину, зыщыбгъэпсэхуну уасэ иIэкъым. Мы гъэми аращ. ПщыIэ зэкIужыр и чэзум мэкъупIэм къыхэуващ, пхъэ зэфIэбдзам къыхэщIыкIауэ гъуэлъыпIитIи щIигъэуващ.

Дадэ махуэ псом мэкъу йоуэ, Iэнэ ещтэ, Iэтэ ещI, шызакъуэгум щIигъэхуа шым тотIысхьэри мэз лъанэхэр къызэхекIухь.

ЗэIущIэ гъэщIэгъуэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Брай Адэлбий, Рассказхэр

Си адэр хуабжьу мэз кIуэрейт икIи и гъащIэм и нэхъыбэр абы щихьырти, ди унэр игъэIэпхъуэжами зыми емыкIу къищIыну къыщIэкIынтэкъым.

Сэ школым сыгцIэсти, «Ди адэ, мэзым сыздэшэ!»- жысIэ щыхъур тхьэмахуэ закъуэрт, абы щыгъуи и жэуапыр зыт: «Сэ мэз сыщIэкIуэр пхъэ къэсшэну аращ, ахъумэ уэ укъэсшэжыну аракъым».

Бажэмрэ дыгъужьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бозий Людин, Рассказхэр, Таурыхъхэр

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэут. Бажэ псори хьи- лэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

Гъэ гуэрым щIымахуэр егъэлеяуэ ткIийт. Уэсыр куууэ телът.

Лъэпщ и дыгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъыз Батий, Лъэпщ, Рассказхэр

Зэгуэрым нарт хэкум гузэвэгъуэшхуэ къихъуауэ щытащ. Жьэражьэжу уэгум ит дыгъэр къызэгуэудри щыкъуейуэ хышхуэм хэщэщэжат. КIыфI хъуа дунейр тIэкIу-тIэкIуурэ щIыIэм иубыдырт. Хьэхэмрэ дыгъужьыжьхэмрэ зэпэджэжу щIыпIэ-щIыпIэхэм къыщыкъугъырт. Я анэхэм я кIэ къуащIэр яIыгъыу сабийхэр гъынанэрт, лIыжь-фызыжьхэр тхьэ елъэIуу ХьэрэмэIуащхьэ и лъапэм щызэхэтт, пхъэласкIэ пагъэнахэр ягъаблэу.

Нартыжьхэр мащIэрэ зекIуэ ежьа дыгъэщIэ къалъыхъуэу?

Тыгъэ гуапэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъэр Къылышбий, Рассказхэр

Зы лIыжь гуэр хьэжыщI кIуэну зигъэхьэзырырт. ЛIым зым нэхърэ адрейр нэхъ тхьэIухудыжу пхъуищ иIэт. И щхьэгъусэр зыкъом щIауэ пIэхэнэу сымаджэт.

Арати, и ежьэгъуэр къыщысым, лIым и пхъуищри къриджэри яжриIащ я анэ сымаджэм хуэсакъынхэу, кIэлъыплъынхэу. ИтIанэ ипхъухэм еупщIащ:

—       Иджы, си хъыджэбзхэ, хьэжыщI сыздэкIуэну Мэчэм сыт къыфхуисхын? ЖыIэт уэ, си нэхъыжь?

Ипхъу нэхъыжьыр къопсалъэри:

—      Шылэ бостей къысхуэхь, — жи.

—      Уэ, си курытым, сыт къыпхуэсхьын?

Дзыгъуэ цIыкIу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия, Рассказхэр

Зэгуэрым ди унэм дзыгъуэ цIыкIу щIищIат. КъыздикIар дэнэ щыпщIэн, ауэ псэхугъуэ лъэпкъ къыдимыту къыдэдыгъуэрт. Здынэмыс щыIэтэкъым — зэм тебэм щхьэпрыпщу, зэми шыуаным къипкIыжу уIууэнт. Ауэ щыхъукIи, фIэщщIыгъуейт унагъуэм исхэр абы щы-мыIэж апэсым дыпищIу. Армырамэ, щхьэ мыукIытэрэт е мышынэрэт? Дзыгъуэтеуэм лы шыуа иплъхьэу абыкIэ уещакIуэу щIэбдзэмэ, кърикIуэм ущIэмыупщIэ. Фэмрэ теплъэмрэ хуэхейуэ Алыхьым къигъэщIа гъуамэ шырым, уи щхьэм мыгъуагъэ хууигъэхьыжу, укъигъапцIэрт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 367