Псалъэжь: Гур жьы хъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Къэплъыхъуэр

Хэт нэхъ бзаджэ?

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Пщыбий СулътIан, Рассказхэр

Хъуэжэ ныбжьэгъу гуэр иIэт ХуэмгъуэткIэ еджэу. Ар хьэкIэпычт, пцIыупсышхуэт, хэт сыт къыпысхын жиIэу, псоми зыгуэр захуригъэщIэну хэту и дунейр ирихьэкIырт.
Зы махуэ гуэрым, шэджагъуашхэм ирихьэлIэу, ар Хъуэжэ и деж макIуэ, зригъэгъэхьэщIэн и мураду.

Адэшхуэм и джэдыгужьыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Iэщыж Борис, Рассказхэр

Хъалид куэд щIауэ иIа мурадищым и Iэр щытехуэм, и гум жьы дихужащ. Фыз къыщишам, «Ятыхь, къуэ къьтт, лъэпкъ хъуну», — жиIэри елъэIуати, Тхьэшхуэм къуэ къритащ. ЕтIуанэу, сэманкъ щIауэ зы уиэжь цIыкIу щIэсти, лI ымрэ фызымрэ я къару илъыгъуэу щьоэдэлажьэм мурад ящIат, Тхьэм къаригъэхъул Iэмэ, зы унэ дэгъуэшхуэ пщIаитIэм къыдагъэувэну, я щIалэр ин хъумэ, унэ Iуэху хэмытыжын хуэдэу. Ари, гугъудехьами, илъэс зытхухым зэфIагъэуват.

Гугъэр щIэплъыпIэм къыщожьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бейтыгъуэн ФатIимэ, Рассказхэр

Махуэр щиухым, нэр тенащ пшапэ зэхэуэм къигъэщI сурэт телъыджэм. Дунейм и даущ макъым псэр игъэтыншырт. Нэпс къыфIыщIэжам напэр къызэщIегъаплъэ. Гугъуехьыр пасэу зыгъэунэхуа пщащэм, и дуней Iуэхугъуэхэр зэпилъыт щIыкIэу, хадэм ит жыгеижьым и щIагъым щIэст.

Ди IуэрыIуэтэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Дзэгъащтэ Азэмэт, Рассказхэр

Япэ курсыр къызоух иджы. Зы профсссорыжь гуэру фIэкI зыкъысщыхъужтэкъым, илъэсыр кIуэху еджэным тIэкIу сегугъуати. Экзаменхэр зэфIэкIмэ, къуажэм зыщызгъэпсэхуну мурад сщIат. ИкIи быдэу сигу ислъхьат зыгъэпсэхугъуэ мазэхэр кIуэху зы тхылъи тетради къэзмыщтэну. Ауэ дэнэт, ди еджапIэм зыгуэр къамыгупсысу хъунт — зыщагъэпсэхукIи чырбыш ящI! Экзаменхэр дымыух щIыкIэ дызэхуашэсри, практикэ хуэдэу адыгэ IуэрыIуатэ зэхуэтхьэсыну ди пщэ къыдалъхьэ.

Григорий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, Рассказхэр

Алборэ Нажмудин хузотх

Мэжид иужь зэманым нэхъ хэпльэрей хъуат. КъакIуэIамэ, къаджэу, гъущI куэбжэм ерьпцу къеуэу къызэрыувым ещ­хьу, жьыгъэм щысхь лъэпкъ имыIэу зыкъригъащIэ хъуат. Мэжид и ныбжьым емыкIут, дунейр зэрычэзур къыбгурымы Iуэну, къыгурыIуэртн арат нэхъри зыгъэгузавэр. Нобэ зыгуэркIэ къыхэджалэрэ дуней зытетыр ихъуэжын хуей хъумэ, зэрыщIальхьэжыни щIэзыльхьэжыни иIэт.

Джекэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ, Рассказхэр

Тхьэмахуэ зытIущ хьуауэ къуажэм сымыкIуэжауэ иджы сыдохьэж. И кIэр игъэджэгуу ди хьэ хужь пэ фIыцIэ цIыкIур къыспежьауэ, сыкъеуфэрэзыхь. Сэри сыхуогуфIэри, сепсалъэурэ унэмкIэ сокIуэ: «Сэри сигу укъэкIащ, Джекэ, мамэ сымэ щIэс?» Джекэ и хьэлт унэм ущыщIыхьэкIэ, бжэм Iуувэрэ уи гъуэгур IуищIэу къоплъу къэувыжын — игу упымыкIыу арат абы къикIыр.

ЩакIуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэжь Ланэ, Рассказхэр

Пщэдджыжьым жьыуэ, дадэ и фочыр къасщтэри, мэзым сыкIуащ. Сэ дадэ куэдрэ сыздишэрт мэзым, ауэ мы зэм си закъуэу сыкIуэну мурад сщIыри, зыми зыкъезмыгъащIэу сыдэкIащ.

Пщэдджыжь пасэр тIэкIу хуэщIыIэтыIэщ. Гъэмахуэпэщ. Акъужь мащIэ щIыфэм зызэпхидзу къопщэ.

Мэкъугу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъэунэ Борис, Рассказхэр

Ерагъмыгъуейуэ гуахъуэмкIэ къэсIэт мэкъу тIэкIур жьы фийм фIехри губгъуэм ирекъухьыж. СигъэIэбэркъым. Щымыхъужым, мащIэ-мащIэурэ IэплIэкIэ схьыурэ выгум дызодзейри сыдэкIуейурэ изоубэжыр. Сохь-сохьри гуфэр схущIэгъанэркъым. Мэкъум сызэрыхэувэу йотIысэхри мащIэ дыдэ мэхъуж. ЛIo уфIэщIрэ си IэплIэм из мэкъур зэрыхъур! Мэкъум сэ зыгуэр есщIэнт; куэдIей схуимылъхьэми, ди жэмыжьыр жэщитI-щыкIэ зымыгъэмэжэлIэн изгъэзэгъэнт гум, ауэ Iэмал зыхуэзмыгъуэтыр кIэкуакуэрэ гъынанэу лъэныкъуэкIэ къыщыт си къуэш нэхъыщIэ ПIытIэ цIыкIут.

Анэшхуэм и псалъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъэунэ Борис, Рассказхэр

Пшэ-данэпс бзыхьэхуэхэр уафэ къащхъуэ джабэм хуэм дыдэу щест. Дыгъэм и дыщэ Iуданэ минхэр къишэщIащи, щхъуантIагъэм щIигъэна щIылъэм къодэхащIэ. Пщэдджыжьыпэ дахэщ. Хьэуар фоупсу къыпIуроIэфIэ. Къуалэбзум я пшыналъэр макъамэ гуакIуэу гумрэ псэмрэ йобзэрабзэри укъызэщIеIэтэ, къабзагъэм, дахагъэм, фIым укъыхуигъэушу.

Спэмыжыжьэу щыт псей жыгышхуэм и къудамэ къелъэхъшэхам бзу шхынылъэ кIэрыщIам бзылъхугъэ гуэрхэм хэт щIакхъуэ щыкъуей трелъхьэ, хэти хугу тIэкIу трегъэщащэ.

Муратрэ тенджызымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Масирэт, Рассказхэр

Жэщым къеха уэсэпсыр псынщIэу зыгъэгъуща дыгъэр нэщхъыфIэу къыдокIуэтейри, гъуэгум ирижэ автобусым кIэлъыплъ хуэдэщ.

Автобусым исхэри, я щхьэр щхьэгъубжэмкIэ да- гъэжауэ, пщэдджыжьым и дахагъэм йоплъ…

Аслъэнрэ Беслъэнрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Масирэт, Рассказхэр

Аслъэн илъэсиплI, Беслъэн илъэсищ мэхъу. А цIыкIуитIыр зэкъуэшщ. Зэгуэрым Аслъэнрэ Беслъэнрэ зы браныч сэмб къыхуахьри, зэхуэдитIу хуагуэшащ. Аслъэн езым и Iыхьэр игъэтIылъри, Беслъэн ейр зэрызыIэригъэхьэным ещакIуэу хуежьащ.

—      Бесик, сэ мамэ жвачкэ къысхуихьынущи, абы телъ мультикыр уэстынщ, уи бранычыр къызэти…

Аслъэн мартым нэсащ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Масирэт, Рассказхэр

Школым къикIыжа Аслъэн унэм зэрыщIыхьэжу, и тхылъылъэри зэриIыгъыу, и шыпхъу нэхъыжь Мадинэ зыщIэс пэшым щIэлъэдащ. Мадинэ тхылъ еджэу стIолым бгъэдэст.

—         Динэ! — жиIащ Аслъэн, дуней гуфIэгъуэр иIэу. — Дэ мартым дынэсащ! Фэ дэнэ фынэса?

Мадинэ зыри къыгурымыIуэу зыкъомрэ Аслъэн къеплъащ, итIанэ, къыщиудри дыхьэшхащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 157