ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Адакъэр мыIуэкIи нэху щын къанэркъым.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

УздэщыIэр

«КIущмарицэ». Батыр Мухьэрбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Тхылъхэр

"КIущмарицэ", Батыр Мухьэрбий, 2009

«КIущмарицэ», Батыр Мухьэрбий, 2009

«КIущмарицэ» — Батыр Мухьэрбий и япэ тхылъщ. Мыбы итыр сабий усэхэщ. Ахэм дуней дыкъэзхъурейхьыр зэрыдахэр уегъэлъагъу, ахэр фIыуэ плъагъуу ухуегъасэ.

Батыр Мухьэрбий и тхылъ «КIущмарицэ» уеджэным,  къипхыфынущ.

Батыр Мухьэрбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Хасэм хэтхэр

Батыр МухьэрбийБатыр Мухьэрбий 1951 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм Къэсейхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ, къыщыхъуащ, курыт еджапIэр къыщиухащ. Балигъ зэрыхъурэ Налшык щопсэу: къалэм дэта ПТУ №2-р къиухащ, дзэм къулыкъу щищIащ, илъэс 27-кIэ промышленность псынщIэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ, иджыпcту маршрутым тет таксим исщ; унагъуэщ, щIалищрэ къуэрылъху зыбжанэрэ иIэщ. А иужьрейхэрщ и усэхэр зыхуэгъэзари абыхэм щигъафIэри.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 313