Псалъэжь: Хъудз гъунажэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Григорий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, Рассказхэр

Алборэ Нажмудин хузотх

Мэжид иужь зэманым нэхъ хэпльэрей хъуат. КъакIуэIамэ, къаджэу, гъущI куэбжэм ерьпцу къеуэу къызэрыувым ещ­хьу, жьыгъэм щысхь лъэпкъ имыIэу зыкъригъащIэ хъуат. Мэжид и ныбжьым емыкIут, дунейр зэрычэзур къыбгурымы Iуэну, къыгурыIуэртн арат нэхъри зыгъэгузавэр. Нобэ зыгуэркIэ къыхэджалэрэ дуней зытетыр ихъуэжын хуей хъумэ, зэрыщIальхьэжыни щIэзыльхьэжыни иIэт.

Жэмыхъуэ Iэбубэчыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, Хасэм хэтхэр

Жэмыхъуэ IэбубэчырЖэмыхъуэ Iэбубэчыр Мухьэмэд и къуэр 1950 гъэм Зэикъуэ къуажэ къыщалъхуащ. Усэхэмрэ рассказхэмрэ школым зэрыщIэс лъандэрэ етх. Абы и тхыгъэхэр къытехуащ «Советская молодежь», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда» газетхэм, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 239