Псалъэжь: ЖаIар жыпIэжмэ, бзэгузехьэ уохъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Унэм икI, щIым икIыж. (Iугъуэ)

Къэплъыхъуэр

Гум и лъагъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Гъэмахуэт. Июль мазэт. Дунейр хуабэт. Зэныбжьэгъу хъыджэбз цIыкIухэр помидор щIэч губгъуэм дыкIуэрт. Махуэм и кIыхьыгъуэрэ икIи мо хуабэм къыщыттехьэлъэ къэхъурт. Ауэ улахуэр тэмэму къыдатти, гугъуехьри псынщIэу тщыгъупщэжырт. ПщIэнтIэпскIэ къэдлэжьа сомым дыщыгуфIыкIыу дыкъэкIуэжырт.

Гупсысэр — псалъэкIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Дыгъэм къыпкърыкI хуабагъэр жэщкIэрэ пхузэщIэзгъэст мафIэм къыхэкIыу аращи, зэгуэр си пщIыхьым ухэкIыу дыгъэ куэщIым щыблэ мафIэр зэхыумыгъэкIыж. Си къару пэмылъэщу къещэщэхынкIэ хъуну яжьэм къыхэлъэлъ дэпым и зы хъуаскIэ къыптехуэным сытошыныхь. Ауэ абы щыгъуэми къэзгъуэтыфынуш хэкIыпIэ — уэшхыу сыкъыптешхэнщ.

ГуфIэгъуэ пщыхьэщхьэ зэхыхьэ дыгъэлышхуэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

ГуфIэгъуэ пщыхьэщхьэ зэхыхьэ дыгъэлышхуэ, адыгэ лъэпкъым къыдихауэ. Зэхыхьэ ехьэжьа, макъамэр шатащхьэ маеу щхьэщыту. Iэгур тракъутэрэ лъэгур къафэ хъыжьэм щыщIрагъэуду, уэрэдри арауэ, лъагэу Iэтауэ. А псоми я псэ пшынэ щIэрыпсыр зыгъэбзэрабзэ лIы бжьыфIэ, нэгу угъурлы хъужауэ.

ГъащIэ жыг (Прозэу тха усэ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Си лъэбакъуэхэр сфIэину счыми хэзгъэщIыр мащIэщ, гъащIэ жыгым сыдопщей. Си Iэгуфэр щIихам солъэпIастхъэ. Зэзэмызэ сыкъэувыIэурэ си япэ итхэм сахудоплъейри, сохъуапсэ, си фIэщ хъуркъым ахэм хуэдэу сэри жыжьэ сынэсыну, ауэ къысхуеплъыххэр къысщIэнакIэу къысщохъури абы сыкъегъэгубжь. СыкъызоплъэкIри, си ужьым итыр нэхъыбэжщ, ныскIэлъеIэу, сафIэлъагэу, хьэуэ сынасыпыфIэщ. А псор зыхуэзгъэкIуэху нэгъуэщIхэм ар къагъэсэбэпри, пIащIэу къызбгъурокIри, сяпэ къоувэж. СыкъамыцIыху пэлъытэу, къызэмыплъэкIмэ я напэр къабзэу къэна хуэдэ, ипэ итхэм фIэкIа кърамыдзэу макIуэ.

ГъащIэ кIэщIым и зы жэщ кIыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Жэщыр хэкIуэтащ… Махуэ кIыхьым иригъэша къалэр хуэмурэ жей IэфIым гъэр ещI. Зэтет унэхэм я щхьэгъубжэхэр, иныжьым и нэхэр игъэущIэращIэ къыпфIагъэщIу, зыр къыщIонэ, адрейр мэункIыфI. НэщI хъуащ къалэ уэрамхэри, зэхэпхыжыркъым зы лъэ макъи.

ГъащIэм и гуэшэкIэ (Прозэу тха усэ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

ИIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм, и насып тыкIэ, и гъэфIэкIэ. ИIэжщ езым и гуауэ тыкIэ гъащIэм, зэм лъэр щIигъэхуу, зэм уиукIыу укъэхъужыхукIэ къолъэпауэу, гур гуныкъуэгъуэ щимыгъащIэу иIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм. Трырегъадзэ си псэм сэ куэзыр, сигу гузавар а псом кIэлъоплъ, къыхуикIыр занщIэу къыгурыIуащ псэ Iущым, куэзырыр зэрытралъхьэу фIыцIагъэм щхьэр сфIызэщIиблат. НтIэ сыт, гъащIэм и гуэшэкIэщ, дапщэщ сыкъыщыхуикIуэтар?! Псэм гур дэщIыгъуу мэгузавэ, къищIащи къыпэщылъыр зэрыхьэлъэр, зэрегъэзахуэ щхьэм хэкIыпIэу иIэр, гъуэгу нахуэ къыхуегъуэт къэхъункIэ хъунум.

ГъащIэм и кIапэр къэпIэтым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ

Си ныбжьэгъум къыщалъхуа махуэр игъэлъапIэрти, куэд щIауэ къыхуэсщэхуауэ щылъ саугъэтыр згъэщIэ-ращIэри, сыкIуащ я унэм. Бжэр Iузыхар и анэращ:

—    Уа-а-рэ, мыбы къэкIуар… Къеблагъэ, къеблагъэ! КъыщIыхьэ, щхьэ ущыт абдеж, хамэ нэхъей?! — си Iэр иубыдауэ, сыукIытапэурэ, сыщIешэ Iэгъур-лъэгъур лъа-гъугъуафIэ фыз нэ фIыцIэм.

—    Дауэ фыщыт, Людэ? Оксанэ сехъуэхъунщ, жысIэри сыкъыIухьауэ аращ, зэман куэди сиIэкъым, — фызым Iейуэ сыщыукIытэрти, си напIэхэр ехьэхарэ, плъыжь сыхъужауэ, жызоIэ.

ГъащIэм и пцIымрэ и пэжымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Мэжидрэ Зинэрэ хъыджэбзищ зэдаIэт — Каринэ, Ланэ, Маринэ. Щыри балигъ хъуат. Дауи, тынштэкъым ахэр зыхуей хуэбгъэзэну, а зыхуейри мащIэфащIэу щыщымыткIэ: псоми я нэ къыхуикIырт дунеяплъэ къакIухьыну, зэпымыууэ я нэгу зрагъэужьыну. Ауэ ар къатехьэлъэртэкъым зэщхьэгъусэхэм — хэIэтыкIауэ псэухэрт, иджы къулеижь къэунэхуахэм хуэдэт. Хъы-джэбзхэм нэхъ ета — яхэтыр анэракъэ, езы Зинэ фIэфIт къитхъутхъукIыу псэун, ешхэ-ефэ тIэкIур зыхилъхьэ щыIэтэкъым, къыдихырт, щхьэусыгъуэ игъуэтыху.

ГъащIэм нэхърэ псори щынэхъ дахэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Аращ ищIари. ИщIащ Людэ и сурэт. И щхьэр, моуэ тIэкIу здехьэхам, и щхьэцым зы IэрамэфI къыхэщхьэхукIам и нэ сэмэгур щIихъумэрэ, жыпIэу къытелъу. И набдзэ фIыцIабзэхэр, и напэ хужь джафэшхуэу Бещтокъуэ Хьэбас ба дапщэ техуэну пIэрэт, жыхуиIам иригъэщхьыр… Тхьэмахуэм щIигъукIэ пэтащ сурэтым и щIыным. ИщIри, игу ирихьыжащи, стIол къыдэгъэжыр щIэхщIэхыурэ къыдегъэкIуэт, хукъуоплъ. Зыгуэр зэрищIэр и пэшым къыдыщIэсхэм къащIащ, ауэ зищIысыр ящIэркъыми, гугъу йохь. Къамбот игъащIэми аращ, жылэм ещхьу, хуэгъэпщкIуIаркъым. КъащIэ!

ГъукIэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ, Хасэм хэтхэр

IMG-20160205-WA0000ГъукIэ Маринэ Борис и пхъур Прохладнэ куейм щыщ Алътуд къуажэм 1987 гъэм къыщалъхуащ. А къуажэм дэт курыт школыр 2005 гъэм къиухащ. А гъэ дыдэм КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм щIэтIысхьауэ щоджэ. Маринэ прозэм йолэжь, рассказхэр етх. И тхыгъэхэр итщ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм 2010 гъэм къыдигъэкIа «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 71