Псалъэжь: Дахэм къимыхь Iейм къихькъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

Къэплъыхъуэр

Джекэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ, Рассказхэр

Тхьэмахуэ зытIущ хьуауэ къуажэм сымыкIуэжауэ иджы сыдохьэж. И кIэр игъэджэгуу ди хьэ хужь пэ фIыцIэ цIыкIур къыспежьауэ, сыкъеуфэрэзыхь. Сэри сыхуогуфIэри, сепсалъэурэ унэмкIэ сокIуэ: «Сэри сигу укъэкIащ, Джекэ, мамэ сымэ щIэс?» Джекэ и хьэлт унэм ущыщIыхьэкIэ, бжэм Iуувэрэ уи гъуэгур IуищIэу къоплъу къэувыжын — игу упымыкIыу арат абы къикIыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 314