ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Къочэнджэщыр щIэнакIалъэ умыщI.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

УздэщыIэр

Гугъэр щIэплъыпIэм къыщожьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бейтыгъуэн ФатIимэ, Рассказхэр

Махуэр щиухым, нэр тенащ пшапэ зэхэуэм къигъэщI сурэт телъыджэм. Дунейм и даущ макъым псэр игъэтыншырт. Нэпс къыфIыщIэжам напэр къызэщIегъаплъэ. Гугъуехьыр пасэу зыгъэунэхуа пщащэм, и дуней Iуэхугъуэхэр зэпилъыт щIыкIэу, хадэм ит жыгеижьым и щIагъым щIэст.

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 422