ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Шылъэгур зэбгъэдзэкIми букIми и зэхуэдэщ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

УздэщыIэр

Псалъэжьхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр, Сурэтхэр

Адыгэ ныпДауи, дэтхэнэми зыхихауи, илъэгъуауи къыщIэкIынщ «Шыхулъагъуэм» адыгэбзэр къэIэтыжыным, адыгэбзэр цIыхум ящымыгъупщэжын папщIэ иригъэкIуэкI Iуэхухэр. Ахэм ящыщщ «Шыхулъагъуэм» адыгэ псалъэжьхэр иту къыдигъэкIа напэхэри…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 535