Псалъэжь: Урыс тхьэмыщкIэ и кхъуэлу зэрегъэзахуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

УздэщыIэр

Псалъэжьхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Псалъэжьхэр, Сурэтхэр

Адыгэ ныпДауи, дэтхэнэми зыхихауи, илъэгъуауи къыщIэкIынщ «Шыхулъагъуэм» адыгэбзэр къэIэтыжыным, адыгэбзэр цIыхум ящымыгъупщэжын папщIэ иригъэкIуэкI Iуэхухэр. Ахэм ящыщщ «Шыхулъагъуэм» адыгэ псалъэжьхэр иту къыдигъэкIа напэхэри…

ЦIыхуу еплъар: 499