Псалъэжь: Дунейгъэдахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Бажэм дыгъужьыр къызэригъэпцIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Усэхэр

Бажэмрэ дыгъужьымрэДыгъужьым:
Бажэ цIыкIу, уи деж сыкъэкIуащ хьэщIэу,
Сэ сшхы хъуну къысхуэгъуэт зыгуэр.
ИIэт, къысхущIэхыт тIэкIу нэхъ псынщIэу
Зы бабыщ, е джэд, е мэл пшэр…

Бажэм:
Бабыщ сэ симыIэ, ныбжьэгъу лъапIэ,
Ауэ, къыпхущIэсхыфынщ джэджьей.
А зызакъуэрщ сиIэр, умыбампIэ,
Армыхъумэ сэ занщIэу согужьей.
(Джэджьейр дыгъужьым зыIуредзэ)

Дыгъужьым:
Уи мыгугъэт уэ сыкъэбцIэну,
Сэ абыкIэ сымыхъун гъэнщIа.
Ухуэмеймэ, занщIэу узыкIыну,
Къысхукъуэху джэд-къаз зэбгъэпэщар.

Бажэм:
МащIэ дыдэщ сэ джэд-къазу сиIэр.
Уи дзэ гъуанэм ихуэн тIэкIущ, ухуейм.
Ауэ, сэ соцIыхури зы пщыIэ
ЩызгъэпщкIуауэ щIэлъщ абы куэд Iей.

Дыгъужьым:
Сэ сыцIыхукъым, пщыIэ сыщIэсыну,
МащIэу щытми, уи джэд-къазыр къэху.
Сыкъытребгъэчым, узукIынущ…
Плъагъужынкъым мис итIанэ нэху.

Бажэм:
Хъунщ, уэстынкъэ иджыпсту джэд-къазыр…
Уэдыдыд, сэ сыту сыщыуа…
Сытым дежи сщIэркъым, cщогъупщэжыр
ПщыIэрат джэд-къазыр щызгъэпщкIуар.

Дыгъужьым:
НакIуэ-тIэ, дыгъаплъэ а уи пщыIэм…
ЖыпIэм хэлъу къыщIэкIынущ пэж.
Ауэ, а дыздэкIуэм зы щымыIэм
Сэ уэсщIэныр ныбжесIащ. Ар щIэж.

Бажэм:
ЩIэлъкъэ-тIэ? ШхыIэни, щхьэнти, стIоли,
Псори щIэтщ, уи фIэщ мыхъун ухуейм…
Гуахъуэ, мастэ, щIэлъщ итIанэ фалъи,
Ауэ ахэр уощIэ – псори лейщ.

Дыгъужьым:
Пэжкъэ, бажэ, сыту сщIыну гуахъуэ,
СиIэм содэ куэду джэд дыгъуа.
Къэпхьу джэд, къыкъуэмыкI щIыкIэ вагъуэ,
Ущытынщ. КъызжепIыжынщ плъэгъуар.

Бажэм:
Зэт, увыIэт, мисыр, дыкъэсащ дэ,
ПщыIэр плъагъурэ, тIури дыщIэхуэнщ.
Мыр къысхуигъуэтат куэд щIауэ адэм,
«Уэ псэуалъэ, — къызжиIат, — пхуэхъунщ».

Дыгъужьым:
УкъэпцIащ уэ, бажэ, кIуэи гъазэ,
Къысхуэпхьынщ пщыхьэщхьэ куэду джэд.
Шхьын симыIэм, къыщIэкIамэ мазэр —
Уэращ сшхыныр, кIуэ, зумыгъэкIуэд.
(Бажэр IуокIуэт, дыгъужьыр пщыIэм къыщIэкIа щакIуэм къеукI)

Бажэм:
Уэ-хьэ-хьа, пхузфащэр къыпщыщIакъэ,
Уи гугъати укъэсша жэнэт.
Месыр, щакIуэм уи фэр трихакъэ,
Сэ сокIуэжыр, сшхышу куэду джэд!
12.07. 2008

Батыр Мухьэрбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Хасэм хэтхэр

Батыр МухьэрбийБатыр Мухьэрбий 1951 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм Къэсейхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ, къыщыхъуащ, курыт еджапIэр къыщиухащ. Балигъ зэрыхъурэ Налшык щопсэу: къалэм дэта ПТУ №2-р къиухащ, дзэм къулыкъу щищIащ, илъэс 27-кIэ промышленность псынщIэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ, иджыпcту маршрутым тет таксим исщ; унагъуэщ, щIалищрэ къуэрылъху зыбжанэрэ иIэщ. А иужьрейхэрщ и усэхэр зыхуэгъэзари абыхэм щигъафIэри.

ЦIыхуу еплъар: 152