Псалъэжь: Нэрымылъагъу сату ящIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
ЦIыхуу еплъар: 279