Псалъэжь: Уизыудыр Iуэхут, къыптелъадэр мыхъумэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

«Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэм сайт зрагъэпэщауэ адыгэ тхыгъэм долажьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Нэгъуей Людмилэ, ХъыбарыщIэхэр

Бэрбэч Аслъэнджэрий, Нэгъуей Людмилэ,Кумыщ Маринэ, Хьэх Сэфарбий, Шорэ Маринэ, 2015

Бэрбэч Аслъэнджэрий, Нэгъуей Людмилэ, Кумыщ Маринэ, Хьэх Сэфарбий, Шорэ Маринэ, 2015

Тхэн щIэзыдзагъащIэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм адыгэбзэкIэ щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэр 1989 гъэм и бжьыхьэку мазэу къежьащ, мазэ къэс зэ – етIуанэ махуэкум зэхыхьэу. А хабзэм текIакъым ноби а хасэр, махуэкур бэрэжьей махуэмкIэ хъуэжа къудей фIэкI зэхъуэкIыныгъэ лъэпкъ имыгъуэту. ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэгухьэныгъэм «Шыхулъагъуэ» цIэр а къыщежьа зэманым абы и лэжьыгъэм жыджэру хэта, Къармэхьэблэ къуажэм щыщ усакIуэ Iэзэ, зэдзэкIакIуэ Къармэ Iэуес къыхилъхьащ. Куэд щIакъым хасэм езым и сайт иIэж зэрыхъурэ. Ар къэзыгупсысари, зыщIари Къэбэрдей-Балъкъэр Къэрал Университетыр къэзыуха, литературнэ хасэм хэт Бэрбэч Аслъэнджэрий.

Нэгъуей Людмилэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгъуей Людмилэ, Хасэм хэтхэр

Нэгъуей ЛюдмилэНэгъуей Милэ (Людмилэ) Заурбэч и пхъур Прохладнэ куейм хыхьэ Алътуд къуажэм 1991 гъэм къыщалъхуащ. 2008 гъэм къуажэм дэт курыт еджапIэр къиухри Псыхуабэ дэт Бзэ джынымкIэ Къэрал еджапIэм щIэтысхьащ. Абы щеджэху адыгэбзэм теухуа къэхутэныгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIащ, еджапIэ журналым къыщытрадзэу.

ЦIыхуу еплъар: 355