Псалъэжь: ПыIэ Iей нэIу Iейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

ЩIэ. Тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я адыгэ сайт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Гъэ кIуам Интернетым къыщыунэхуащ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я сайт. Ар зи жэрдэмри къызэзыгъэпэщари илъэс куэд щIауэ хасэм хэт Бэрбэч Аслъэнджэрийщ.

Сайтыр къызэригъэпэщын хуей щIэхъуам и щхьэусыгъуэу абы къегъэлъагъуэ иджырей щIалэгъуалэм ар зэхуэсыпIэ, зэпсэлъапIэ, зыкъэгъэлъэгъуапIэ зэрахуэхъуар

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ щызекIуэкIэ, и лъакъуэ цIыкIухэмкIэ сурэт дахэ дыдэ ищIу. Ауэ а сурэтыр зэи зыми илъагъуркъым – и кIэ кIыхь илъэфымкIэ трегъэкIыж.
А къуалэбзу цIыкIум ещхь цIыхуи щыIэщ, къыпхуищIэр игъэкIуэдыжу.

А къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

ЩIэныгъэр, лэжьапIэр, быныр, унэр мылъкур, щIыхьыр… а къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж,жаIэ. КъагурыIуэркъым: Жыгым пхъэщхьэмыщхьэ нэхъыбэ пытыху, щIэгъэкъуэн нэхъ хуэныкъуэщ.

Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуащ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

— Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуа уи гугъэкъэ!
— Дауэ?!
— Абы илъэс куэдрэ иригъэкIуэкIа и къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, уэсу къес псор щIым къэсыркъым, атIэ и ныкъуэр унэхэм, псэуалъэхэм, нэгъуэщIхэми я щхьэм къытонэ.

ЦIыхум ягу дыхьэн щхьэкIэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

ЦIыхум ягу дыхьэн, дзыхь дзыхь зыхуригъэщIу езым и щхьэ Iуэху дигъэкIынщхьэкIэ утыкушхуэ къиувауэ зымахуэ зыгуэр вурт, мор фхуэсщIэнущ, мыдрейр фхуэсщIэнущ, жиIэу. Сызэгуэпырт: укIытэртэкъым! Сэ сыукIытэрт абы и пIэкIэ – пщIэнумэ, щIэ, умыкIий-умыгуоууэ…
Джэдрэ пэт щыкъакъэр кIэцIа нэужьщ!

Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

— Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщи, урысыбзэкIэ сыпсэлъэнущ, — зыкъытхуигъэзащ телевизорым и лэжьакIуэм телевизореплъхэм.
Зыкъомрэ апхуэдэу хамэбзэкIэ псэлъа нэужь, адыгэбзэ зыкъищIыжащ – мыхьэнэ щIагъуэ яIэу къилъытэу къыщIэкIынтэкъым а иужькIэ жиIахэм.

ЦIыхуу еплъар: 177