Псалъэжь: ЩIыбырыхь нэхърэ ныбэ хьэлъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

«Мадоннэ». Щомахуэ Залинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тхылъхэр, Щомахуэ Залинэ

"Мадоннэ". Щомахуэ Залинэ, 2014

«Мадоннэ». Щомахуэ Залинэ, 2014

«Мадоннэ» — аращ зэреджэр Щомахуэ Залинэ и япэ тхылъым. Мы тхылъым къыщыбгъуэтыфынущ Залинэ и тхыгъэ зыбжанэ, ахэм ящыщщ прозэу тха усэхэри.

«Мадоннэ» тхылъыр къипхыфынущ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

А махуэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Гъатхэщ. Зызыгъэгува щIымахуэм иригъэзэша цIыхури дунейри къощIэрэщIэж. Дыгъэр къахуэгумащIэу зэрыхуежьэу, удз цIыкIухэм я щхьэр щIым къыхагъэжауэ заплъыхь, загъэщIагъуэ. Къуажэдэсым и къалэныр нэхъыбэж хъуами, къытехьэлъэркъым, и щхьэ и Iуэху зэрызэфIигъэкIын яужь итщ. Аращ илъэс къэси зэрекIуэкIыр, ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, цIыхум а къалэн дыдэхэр илъэс къэс ищIэ пэтми, зэи иужэгъуртэкъым. Дэтхэнэ жылэми хуэдэу, ди къуажэми къэсащ гъатхэр, бзу уэрэдкIэ гъэпсауэ. ЛIыжь-фызыжьхэр тетIысхьэпIэм тесырей хъуащ. Щыгъын хьэлъэхэр щызыхыжа сабийхэр школым кIуэр къэнауэ мажэр, мэгуфIэ. Мыпхуэдизу дахэ ди гугъакъым ди къуажэр жаIэурэ, йоплъ къэпсэуж къэкIыгъэхэм зыщамыгъэнщIу. Школ нэужьым адэ-анэхэм яхуэмыубыдыжу са­бийхэр уэрамым къыдокIри топ мэджэгу, заплъыхь, хьэуа къабзэм хэзэрыхьа епэрымэ гуакIуэмкIэ гум фIэфIыху мэбауэ, мэтхъэж.

Анэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Бгы нэпкъ къыгуэудам уэс къесагъащIэ теса фIэкIа умыщIэну, хужьыбзэу, нурыр къызыщхьэщих сабий магъри тесщ. Сабийм и нэм къыщIэж нэпсхэр зытеткIуэ щIыр кърилыгъукI хуэдэщ. — Сыт ущIэгъыр?- и бгъэдэкIуати и щIэупщIи зы ищIащ лIыжь мыцIыхум. — Ухэт уэ? – нэпсыр зыщIэз нэм щIэIуэтыхьыурэ къопсалъэ щIалэ цIыкIур. — Умыгъ си щIалэ, улIкъэ уэ, умыгъ, – игъэудыIужыну хэтщ мо сабийм и хужьагъым нэхърэ зи фэр нэхъ хужьыж лIыжьым. Мы щIыпIэм щыпсэу

Аушыджэр къуажэкIэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Ярэби, Аушыджэр къуажэ фыщыIагъэххи фэ зэгуэр? Дахэщ, пэжкъэ? Псом хуэмыдэу Аушыджэр къуажэкIэр… КъуажэкIэ дыдэр, хэубыдыкIауэ. ИгъащIэм сыщымыIауэ сыкIуати, ауэ дахэт, ауэ дахэт: бгырэ мэзкIэ къэгъэтIылъыхьарэ къызыхихри щIэхъущIэри къыпхуэмьнцI Шэрэджыжь и гупэм жэщи махуи ух имыIу щыхъущIу! Дахагъэми къыфIэкIи, бгъэщIэгъуэн куэд хэлъщ ихъуреягъкIэ щыплъагъуми. Бгымрэ псымрэ сыт хуэдизкIэ зым адрсйр и плъапIэрэ зэхуэпабгъэу мыкIуэми, я зэхуакум дэлъщи, къуажэм зэлъигъэIэсыркъым. Ар тIури щызэхуэзэжым унэсыным километр ныкъуэ хуэдэ иIэжу, зы унэ зэгуэт щытщ, къуажэр абыкIэ ягъэбыдэж нэхъей. Мис абы и гупэ псыхъуэр… нэгъуэщIу схужыIэнукъым, мыпхуэдэу фIэкIа: псэм зыщитIыж щIаналъэщ!

ГъащIэ жыг (Прозэу тха усэ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Си лъэбакъуэхэр сфIэину счыми хэзгъэщIыр мащIэщ, гъащIэ жыгым сыдопщей. Си Iэгуфэр щIихам солъэпIастхъэ. Зэзэмызэ сыкъэувыIэурэ си япэ итхэм сахудоплъейри, сохъуапсэ, си фIэщ хъуркъым ахэм хуэдэу сэри жыжьэ сынэсыну, ауэ къысхуеплъыххэр къысщIэнакIэу къысщохъури абы сыкъегъэгубжь. СыкъызоплъэкIри, си ужьым итыр нэхъыбэжщ, ныскIэлъеIэу, сафIэлъагэу, хьэуэ сынасыпыфIэщ. А псор зыхуэзгъэкIуэху нэгъуэщIхэм ар къагъэсэбэпри, пIащIэу къызбгъурокIри, сяпэ къоувэж. СыкъамыцIыху пэлъытэу, къызэмыплъэкIмэ я напэр къабзэу къэна хуэдэ, ипэ итхэм фIэкIа кърамыдзэу макIуэ.

ГъащIэм и гуэшэкIэ (Прозэу тха усэ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

ИIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм, и насып тыкIэ, и гъэфIэкIэ. ИIэжщ езым и гуауэ тыкIэ гъащIэм, зэм лъэр щIигъэхуу, зэм уиукIыу укъэхъужыхукIэ къолъэпауэу, гур гуныкъуэгъуэ щимыгъащIэу иIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм. Трырегъадзэ си псэм сэ куэзыр, сигу гузавар а псом кIэлъоплъ, къыхуикIыр занщIэу къыгурыIуащ псэ Iущым, куэзырыр зэрытралъхьэу фIыцIагъэм щхьэр сфIызэщIиблат. НтIэ сыт, гъащIэм и гуэшэкIэщ, дапщэщ сыкъыщыхуикIуэтар?! Псэм гур дэщIыгъуу мэгузавэ, къищIащи къыпэщылъыр зэрыхьэлъэр, зэрегъэзахуэ щхьэм хэкIыпIэу иIэр, гъуэгу нахуэ къыхуегъуэт къэхъункIэ хъунум.

Залинэ и гъатхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Щомахуэ Залинэ

"Мадоннэ". Щомахуэ Залинэ, 2014

Ди лэжьэгъу Щомахуэ Залинэ «Мадоннэ» зыфIища и япэ тхылъыр дунейм къытохьэ.

«КуэдкIэ зызогъэщхь а тIур – фIыуэ слъагъу псоми езгъэфIэкI, си гум IэфIу щызгъафIэ си анэмрэ гъатхэмрэ. Си анэр гъащIэм гъатхэу къызитащ, и псэлъэкIи, и плъэкIи, и псэукIэ къудеи емыщхьу зыми.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

ЦIыхуу еплъар: 748