Псалъэжь: Щауэмыхъу жьантIакIуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Абыхэм теухуауэ зыгуэрхэм яхуошхыдэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Адыгагъэ, адыгэ нэмыс, адыгэ хабзэ, жеIэ цIыхубз мыщIалэжым. Абыхэм теухуауэ зыгуэрхэм яхуошхыдэ, емыкIу ещI. ИтIанэ, зыкърегъэзэкIри, и щIалэ цIыкIум хамэбзэкIэ йопсалъэ!

Анэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Бгы нэпкъ къыгуэудам уэс къесагъащIэ теса фIэкIа умыщIэну, хужьыбзэу, нурыр къызыщхьэщих сабий магъри тесщ. Сабийм и нэм къыщIэж нэпсхэр зытеткIуэ щIыр кърилыгъукI хуэдэщ. — Сыт ущIэгъыр?- и бгъэдэкIуати и щIэупщIи зы ищIащ лIыжь мыцIыхум. — Ухэт уэ? – нэпсыр зыщIэз нэм щIэIуэтыхьыурэ къопсалъэ щIалэ цIыкIур. — Умыгъ си щIалэ, улIкъэ уэ, умыгъ, – игъэудыIужыну хэтщ мо сабийм и хужьагъым нэхърэ зи фэр нэхъ хужьыж лIыжьым. Мы щIыпIэм щыпсэу

Анэ гумащIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Дунейр къызэригъэщIрэ сабий гъэсэным нэхъ лэжьыгъэ гугъурэ анэм нэхъ лъапIэрэ щыIэкъым ГъащIэр тыгъэ къыпхуэзыщIа цIыхум нэхъыфI бгъуэтынкъым. Анэр нэм хуагъадэ. Уи нитIыр къэмыплъэмэ, дунейм и фIыгъуэ куэдым узэрыхэкIыжым хуэдэу, гугъущ анэ щабагъэм, лъагъуныгъэм ухуэныкъуэныр. Анэм и гум къещIэ и быныр щысымаджэри, щынэщхъейри, щыгуфIэри, ар дэнэ щымыIами. Дауи, ар зыхузэфIэкIынур анэм и закъуэщ. А зыращ апхуэдэ къару зиIэр.

Анэм и гур

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Жэщ псом си нэр схузэтепIакъым. Си гупсысэмрэ гум гъэпщкIуауэ уз илъымрэ зы схуэхъужат, зэхэзэрыхьыжат. Хьэлъэт гъэмахуэ шылэ жэщым и хуабэри. Арыншами, махуэ зытIущ хъуауэ, зыгуэр къыстехьэлъэрт, си гущIэр пипIытIыкIыу. Къысщыхъурт зы Iей гуэр къэхъуну. КъысщыщIынкIэ хъунухэми сахэгупсысыхьырт. Бынхэм, щхьэгъусэм, адэ-анэм я дежкIэ си гур схуэмыубыду кIуэрт. Абыхэм я зыхэз сфIэкIуэдыну къысщыхъурт. ИкIи сышынэрт апхуэдэ гуIэгъуэр схуэмышэчынкIэ. А щытыкIэ Iейм сызэришхыр унагъуэм яжесIэфыртэкъым. СхузэфIэкIамэ, ар сэ езым зыщызгъэгъупщэжынт. Сыт мыгъуэу пIэрэ, ярэби? Си къуищри, сипхъу закъуэри, щхьэгъусэ- ри узыншэщ. Хэт мэлажьэ, хэти йоджэ. Ефэ, зауэ яхэткъым. Ди хъуреягъыр благъэрэ, ныбжьэгъурэщи, узымыгъэпэжын къахэкIыну сигу къэкIыххэркъым.

Аушыджэр къуажэкIэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Ярэби, Аушыджэр къуажэ фыщыIагъэххи фэ зэгуэр? Дахэщ, пэжкъэ? Псом хуэмыдэу Аушыджэр къуажэкIэр… КъуажэкIэ дыдэр, хэубыдыкIауэ. ИгъащIэм сыщымыIауэ сыкIуати, ауэ дахэт, ауэ дахэт: бгырэ мэзкIэ къэгъэтIылъыхьарэ къызыхихри щIэхъущIэри къыпхуэмьнцI Шэрэджыжь и гупэм жэщи махуи ух имыIу щыхъущIу! Дахагъэми къыфIэкIи, бгъэщIэгъуэн куэд хэлъщ ихъуреягъкIэ щыплъагъуми. Бгымрэ псымрэ сыт хуэдизкIэ зым адрсйр и плъапIэрэ зэхуэпабгъэу мыкIуэми, я зэхуакум дэлъщи, къуажэм зэлъигъэIэсыркъым. Ар тIури щызэхуэзэжым унэсыным километр ныкъуэ хуэдэ иIэжу, зы унэ зэгуэт щытщ, къуажэр абыкIэ ягъэбыдэж нэхъей. Мис абы и гупэ псыхъуэр… нэгъуэщIу схужыIэнукъым, мыпхуэдэу фIэкIа: псэм зыщитIыж щIаналъэщ!

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ щызекIуэкIэ, и лъакъуэ цIыкIухэмкIэ сурэт дахэ дыдэ ищIу. Ауэ а сурэтыр зэи зыми илъагъуркъым – и кIэ кIыхь илъэфымкIэ трегъэкIыж.
А къуалэбзу цIыкIум ещхь цIыхуи щыIэщ, къыпхуищIэр игъэкIуэдыжу.

Бланэ щалъху мэкIуэж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Жейбащхъуафэщ дунейр. Уэгу лъащIэм хуэмыхуу зелъэщI. Пщэджыжь дыгъэр сакъыу пшэхэм къызэпхоплъ. Жьыбгъэ щIыIэр уэрамхэм щозэран. ПщIащэ гъуэжьхэр гъуэжькуийм къыдофэ. Къат-къату зэтет фэтэр = унэхэм я щхьэгъубжэхэр зэмыфэгъуу къызэщIонэ.

БлэкIам и макъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Ныжэбэрей жэщым семызэгъыу, жьы дыдэу сыкъэушауэ сыздыхэлъым, си нитIыр тедиихьат нэхущ вагъуэм. Моуэ зы хъуэпсэгъуэ гуэру  зэщIэцIууэу щхьэгъубжэм къыдэпсырт. Мазэри къыбгъэдэтт. А тIум зэ IуплъэгъуэкIэ яхуэзгъэфэщат цIыху зэгуэкIуахэм я теплъэр – я щIыб зыхугъэзауэ, гукъанэ зыхуащIа хуэдэу зэпэщытхэт. Уэгум пшэ Iэрамэ итхэм ахэр  зэ зыр, зэм адрейр щIахъумэрт. Абыхэм я щIагъым щыIэ щIылъэр сыту ещхьыщэ си гъащIэм – зэм кIыфIыгъэм зэщIищтэрт, зэми нэху къэхъужырт…

Григорий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, Рассказхэр

Алборэ Нажмудин хузотх

Мэжид иужь зэманым нэхъ хэпльэрей хъуат. КъакIуэIамэ, къаджэу, гъущI куэбжэм ерьпцу къеуэу къызэрыувым ещ­хьу, жьыгъэм щысхь лъэпкъ имыIэу зыкъригъащIэ хъуат. Мэжид и ныбжьым емыкIут, дунейр зэрычэзур къыбгурымы Iуэну, къыгурыIуэртн арат нэхъри зыгъэгузавэр. Нобэ зыгуэркIэ къыхэджалэрэ дуней зытетыр ихъуэжын хуей хъумэ, зэрыщIальхьэжыни щIэзыльхьэжыни иIэт.

Гугъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

ЗыгурыIуи зыщIэдэIуи щымыIэ гур темыпыIэу зы хъуэпсапIэ гуэрым хуопабгъэ, щIобэн, щIозэу. Махуэл димыхыу лъэужь мыцIыхухэм ирокIуэ, зы лъэмбым ипкIым, адрейм къыщыхутэурэ. ШыIэныгъи бэшэчагъ гуэри зыхэмылъыж, лъэпощхьэпокIэ гъэнщIа гъуэгуанэ гугъухэр къызэренэкI.

Гугъэр щIэплъыпIэм къыщожьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бейтыгъуэн ФатIимэ, Рассказхэр

Махуэр щиухым, нэр тенащ пшапэ зэхэуэм къигъэщI сурэт телъыджэм. Дунейм и даущ макъым псэр игъэтыншырт. Нэпс къыфIыщIэжам напэр къызэщIегъаплъэ. Гугъуехьыр пасэу зыгъэунэхуа пщащэм, и дуней Iуэхугъуэхэр зэпилъыт щIыкIэу, хадэм ит жыгеижьым и щIагъым щIэст.

Гум и къарур

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Телъыджэу зэхэджащ цIыху гъащIэр. ГъэщIэгъуэнми къыщынэжкъым ар плъыфэбэу, къуэпсыбэу, нурыбэу икIи къуабэбжьабэу зэрызэхэлъым укIэлъыплъыныр. Къыпхуэмылъытэным хуэдизщ упщIэ нагъыщэу абы къытлъыкъуигъэкI жыхуэпIэр. Жэуапым я нэхъ пэжым и къэулъэпхъэщыным, хэкIыпIэм я нэхъ захуэм и къэгъуэтыным зэману тедгъэкIуадэри лъытэгъуейщ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 179