Псалъэжь: Бжьыхьэ мафIэр гуапэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

Къэплъыхъуэр

«Лъагъуныгъэм и къару»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр

Нартокъуэ АнжелэЗэрытщIэщи, дунейм удз зэмылIэужьыгъуэу гъэщIэгъуэн куэд тетщ. Ахэр хэти илъэс къэс къокIыж, хэти илъэс зыбжанэм зэ «къытхукъоплъ», языныкъуэхэм илъэс пщIырыпщIкIэ щIым и IэфIыр зэхуахьэс. Ди нобэрей лъэпкъ литературэр илъэс куэдкIэ къэмыкIыжу цIыхур зыхуэзыгъэныкъуа удз хущхъуэм ебгъэщхь хъуну къызолъытэ.

Iумахуэ и дэшхуейхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: НафIэдз Мухьэмэд

Ди гъунэгъу Сэрэж дадэ хъыбар жебгъэIэжу убгъэдэсыныр куэд и уасэщ. Абы имыщIэр укIуэдыж, жыхуаIэм хуэдэщ.

Зы махуэ гуэрым «хъыбар гуэрхэр къезгъэIуэтэжынщ, езыри тIэкIу тезгъэунщ», жысIэри дадэм и деж секIуэкIауэ солъагъу: Сэрэж дэшхуей жыгыщIэ цIыкIуитI къыхитIыкIауэ хадэм къокIыж. ЗэрищIынумкIэ сыщеупщIым, жиIащ:

— Мо Iуащхьэ щыгум щыхэссэнущ, си фэеплъу къыфхуэнэн щхьэкIэ, — и Iэр ищIащ хьэблэ цIыкIум ди джэгупIэ IуащхьэжьымкIэ.

— Ар сыт щхьэкIэ? – згъэщIэгъуащ сэ.

IуэхумыщIэ-хущIэмыхьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

Вым псым зыдихуэжырт, жи, и кIэмкIэ зэуэжурэ. Абы нэхъей, Къамбот и гупсысэ-чнутIхэмкIэ зыхущIэрыуэжу, хуокIуэ бэкIэ зыщыгугъ Унэшхуэм. ЛIо, щIалэжь цIыкIур мо здэкIуэм бгъэдыхьэкIэ? Адэ иIамэ, езым нэхърэ абы нэхъ къыхуищIэнт мы министрми. КъыхуищIэнт абы и хьэтыркIэ. Иджы хэт и хьэтыр къулыкъущIэшхуэм илъагъунур?! ТIэкIуи хуэпапцIэ-хуэпапцIэу, пэшхуэжьыфI Алыхьым зрита лIы мыинт я Дыгъужьыкъуэ къыдэкIа министру Молэ Билъостэн хъужыр. Губзыгъэ дыдэу фэ ириплъырт абы Къамбот, щIриплъри имыщIэжу. СтIолышхуэ зыпэрысым къыпэрыбэкъукIри, сэлам гуапэ кърихащ.

Iэнэ лъакъуищым фIэтщ си гъащIэ Iыхьэр зэрыщыту…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Си Дыхъуасэр, си Нобэр, си Пщэдейр – Iэнэ лъакъуищым фIэтщ си гъащIэ Iыхьэр зэрыщыту. Си Дыгъуасэм си фэм ириха жыхуэпIэм ущIэмыупщIэ! Зи нэхъ бэлыхь мащIэ сигъэшэчыркъым си Нобэми.
Ауэ а псори сщигъэгъупщэжынущ си Пщэдейм!

Iэнэ щIагъым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

«Дуней гъащIэ» тхыгъэм щыщщ

Лъагъуныгъэр хущIыхьэгъуэ Iуэхукъэ- тIэ езыр, гъэ мэкъумэшыр зэщIакъуэжу цIыхур нэхъ къыщыдэхуэм, къашэ-нашэм щIидзащ. Дыгъужьыкъуэ къуажэкIэми къэсащ ар — БицIу Сэрэбий къихьащ. Къамбот сымэ абы и хъыбарыр къащIэIуащ еджапIэм къыщикIыжым. КъащIэмыIуэуи къэнэнт, къуажэр щиух хьэблэ цIыкIу псыгъуэ кIыхьу кIуэм щызэщIэвууэрт, щызэщIэдымэрт цIыхур: Хэт къихьар? Дэнэ къыздрихар?

Къихьар Бэчхэ яйт, и цIэр Зилэт. Ауэ, «дэнэ къыздрихар?» — щыжаIэм, я гъунэгъу фыз ДыгъэтIасэ мыпхуэдэу жиIэри, псори игъэдыхьэшхащ: «Дэнэ кърихын»?! А ятIэ къихыпIэжьым кърихащ!»

А зыдэкIуеям нэхърэ нэхъ лъагэжу еIэт и пэр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Шэрэздин Алыхьым ахъшэ тIэкIу къыщритым, чырбыш гъэжыпIэ къызэIуех, езым и цIэр зэрихьэу. ЩIалэ ахъырзэман гупи къещтэ лэжьакIуэу. ЛэжьапIэм щIэх дыдэу зеужь, зеIэт. «Шэрэздин» зиIэтыху, Шэрэздини зиIэтурэ, лъагэу докIуей. А зыдэкIуеям нэхърэ нэхъ лъагэжу еIэт и пэр.

А къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

ЩIэныгъэр, лэжьапIэр, быныр, унэр мылъкур, щIыхьыр… а къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж,жаIэ. КъагурыIуэркъым: Жыгым пхъэщхьэмыщхьэ нэхъыбэ пытыху, щIэгъэкъуэн нэхъ хуэныкъуэщ.

А махуэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Гъатхэщ. Зызыгъэгува щIымахуэм иригъэзэша цIыхури дунейри къощIэрэщIэж. Дыгъэр къахуэгумащIэу зэрыхуежьэу, удз цIыкIухэм я щхьэр щIым къыхагъэжауэ заплъыхь, загъэщIагъуэ. Къуажэдэсым и къалэныр нэхъыбэж хъуами, къытехьэлъэркъым, и щхьэ и Iуэху зэрызэфIигъэкIын яужь итщ. Аращ илъэс къэси зэрекIуэкIыр, ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, цIыхум а къалэн дыдэхэр илъэс къэс ищIэ пэтми, зэи иужэгъуртэкъым. Дэтхэнэ жылэми хуэдэу, ди къуажэми къэсащ гъатхэр, бзу уэрэдкIэ гъэпсауэ. ЛIыжь-фызыжьхэр тетIысхьэпIэм тесырей хъуащ. Щыгъын хьэлъэхэр щызыхыжа сабийхэр школым кIуэр къэнауэ мажэр, мэгуфIэ. Мыпхуэдизу дахэ ди гугъакъым ди къуажэр жаIэурэ, йоплъ къэпсэуж къэкIыгъэхэм зыщамыгъэнщIу. Школ нэужьым адэ-анэхэм яхуэмыубыдыжу са­бийхэр уэрамым къыдокIри топ мэджэгу, заплъыхь, хьэуа къабзэм хэзэрыхьа епэрымэ гуакIуэмкIэ гум фIэфIыху мэбауэ, мэтхъэж.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6