Псалъэжь: Псалъэр куэдрэ бгъэныщкIумэ, IэфI хъужкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

«Лъагъуныгъэм и къару». Нартокъуэ Анжелэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ, Тхылъхэр

«Лъагъуныгъэм и къару». Нартокъуэ Анжелэ, 2013

«Лъагъуныгъэм и къару». Нартокъуэ Анжелэ, 2013

Нартокъуэ Анжелэ и тхыгъэ зыбжанэ щызэхуэхьэсащ и япэ тхылъ «Лъагъуныгъэм и къару» жыхуиIэм.

«Лъагъуныгъэм и къару» тхылъыр къипхыфынущ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

«Лъагъуныгъэм и къару»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр

Нартокъуэ АнжелэЗэрытщIэщи, дунейм удз зэмылIэужьыгъуэу гъэщIэгъуэн куэд тетщ. Ахэр хэти илъэс къэс къокIыж, хэти илъэс зыбжанэм зэ «къытхукъоплъ», языныкъуэхэм илъэс пщIырыпщIкIэ щIым и IэфIыр зэхуахьэс. Ди нобэрей лъэпкъ литературэр илъэс куэдкIэ къэмыкIыжу цIыхур зыхуэзыгъэныкъуа удз хущхъуэм ебгъэщхь хъуну къызолъытэ.

Бланэ щалъху мэкIуэж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Жейбащхъуафэщ дунейр. Уэгу лъащIэм хуэмыхуу зелъэщI. Пщэджыжь дыгъэр сакъыу пшэхэм къызэпхоплъ. Жьыбгъэ щIыIэр уэрамхэм щозэран. ПщIащэ гъуэжьхэр гъуэжькуийм къыдофэ. Къат-къату зэтет фэтэр = унэхэм я щхьэгъубжэхэр зэмыфэгъуу къызэщIонэ.

Гум и лъагъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Гъэмахуэт. Июль мазэт. Дунейр хуабэт. Зэныбжьэгъу хъыджэбз цIыкIухэр помидор щIэч губгъуэм дыкIуэрт. Махуэм и кIыхьыгъуэрэ икIи мо хуабэм къыщыттехьэлъэ къэхъурт. Ауэ улахуэр тэмэму къыдатти, гугъуехьри псынщIэу тщыгъупщэжырт. ПщIэнтIэпскIэ къэдлэжьа сомым дыщыгуфIыкIыу дыкъэкIуэжырт.

ГъащIэм и пцIымрэ и пэжымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Мэжидрэ Зинэрэ хъыджэбзищ зэдаIэт — Каринэ, Ланэ, Маринэ. Щыри балигъ хъуат. Дауи, тынштэкъым ахэр зыхуей хуэбгъэзэну, а зыхуейри мащIэфащIэу щыщымыткIэ: псоми я нэ къыхуикIырт дунеяплъэ къакIухьыну, зэпымыууэ я нэгу зрагъэужьыну. Ауэ ар къатехьэлъэртэкъым зэщхьэгъусэхэм — хэIэтыкIауэ псэухэрт, иджы къулеижь къэунэхуахэм хуэдэт. Хъы-джэбзхэм нэхъ ета — яхэтыр анэракъэ, езы Зинэ фIэфIт къитхъутхъукIыу псэун, ешхэ-ефэ тIэкIур зыхилъхьэ щыIэтэкъым, къыдихырт, щхьэусыгъуэ игъуэтыху.

Замирэ и гукъэкIыж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

— Псалъэ гуапэкIэ, тыгъэ дахэхэмкIэ сыкъыдихьэхат абы, — къеIуэтэж и лъагъуныгъэм и хъыбар Замирэ. КъыскIэлъижыхьырт, дэнэ сымыкIуами, си ужьым итт. Ныбжь нэхъей скIэрыкIыртэкъым. Махуэ лъапIэхэм ирихьэлIэу гулъытэ къысхуищIырт, сигъэгушхуэрт.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

Кристинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Гъэмахуэ уэшхыр щхьэгъубжэм къытотIыркъэ. Уэгу щIыхум ит дыгъэ жьэражьэр пшэ фIыцIэжьхэм хуэмурэ щIахъумэ. КIуэ пэтми, уэшхыр нэхъ ин мэхъу. Абы и макъым щIэдэIуу щхьэгъубжэм Iутт Даринэ. Тэлай дэкIри, уафэр зэщIэзуфа пшэ гуэрэнхэр зэбгырыкIыу хуежьащ. Уэгум къихутащ лэгъупыкъу.

ЦIыхуу еплъар: 456