Псалъэжь: Фыз бзаджэ хьэщIэмыгъашхэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

Iумахуэ и дэшхуейхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: НафIэдз Мухьэмэд

Ди гъунэгъу Сэрэж дадэ хъыбар жебгъэIэжу убгъэдэсыныр куэд и уасэщ. Абы имыщIэр укIуэдыж, жыхуаIэм хуэдэщ.

Зы махуэ гуэрым «хъыбар гуэрхэр къезгъэIуэтэжынщ, езыри тIэкIу тезгъэунщ», жысIэри дадэм и деж секIуэкIауэ солъагъу: Сэрэж дэшхуей жыгыщIэ цIыкIуитI къыхитIыкIауэ хадэм къокIыж. ЗэрищIынумкIэ сыщеупщIым, жиIащ:

— Мо Iуащхьэ щыгум щыхэссэнущ, си фэеплъу къыфхуэнэн щхьэкIэ, — и Iэр ищIащ хьэблэ цIыкIум ди джэгупIэ IуащхьэжьымкIэ.

— Ар сыт щхьэкIэ? – згъэщIэгъуащ сэ.

НафIэдз Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: НафIэдз Мухьэмэд, Хасэм хэтхэр

НафIэдз МухьэмэдНафIэдз Мухьэмэд Хьэшыр и къуэр (1986, Щхьэлыкъуэ къу., Шэджэм р-н) епщыкIузанэ классым щ1эсу, «Сэ фIыуэ слъагъу тхылъ» республикэпсо зэпеуэм къыщихьащ «Гран-При» саугъэтыр. БзэмкIэ ирагъэкIуэкIа олимпиадэм етIуанэ увыпIэр зэрыщиубыдам папщIэ, 2003 гъэм КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм экзаменыншэу щIотIысхьэ.

ЦIыхуу еплъар: 320