Псалъэжь: Уи былым и уасэ умыщIэжмэ, бэзэрым ху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

Ирланд рагу, дзыгъуэ хэлъу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къашыргъэ Иннэ

Джером Клапкэ

ИРЛАНД РАГУ, ДЗЫГЪУЭ ХЭЛЪУ

«Кхъуафэжьейм щы исщ, хьэр хэмыту» романым щыщщ

Дэ Соннинг деж дыкъыщикIри, къуажэр хъурейуэ къэткIухьыну дежьащ. Мы дыкъыщикIа IухьэпIэрат псом нэхърэ нэхъ дахэу псым иIэр. Къуажэм дэт унэхэр зэщхьыр театрым щагъэувхэрат, армыхъумэ чырбышымрэ сэхумрэ къахэщIыкIа-хэратэкъым. Унэхэр розэхэм щIагъанэрт. Иджыпсту, гъэмахуэ шылэм, ахэр дахащэу къызэщIэгъэгъауэ пшэхэм зыхуаIэтырт.

Дэ жэщым дыкъыщыувыIэ хъунут члисэ щIыбагъым дэт «Булым» хьэщIэщым. Мыр къуажэ хьэщДэщхэм я нэхъ дахэ дыдэщ, и пщIантIэр удз щхъуантIэм иблауэ. Абы къыщыкI жыгхэм я щIагъым щДэт тетIысхьэпIэхэм пщыхьэщхьэ къэс лIыжь цIыкIухэр щызэхуос пивэ ефэу, къуажэ хъыбархэм тепсэлъыхьу.

Къашыргъэ Иннэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къашыргъэ Иннэ, Хасэм хэтхэр

Къашыргъэ ИннэКъашыргъэ Иннэ Заур и пхъур (1988, Джэрмэншык къу., Шэджэм р-н) курыт щIэныгъэ зэригъэгъуэта нэужь, щIотIысхьэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым инджылызымкIэ къудамэмДэтхэнэ ныбжьыщIэми хуэдэу, куэдым дахьэх: къафэм, уэрэдым, спортым… Ауэ литературэр зыхилъхьэ щыIэкъым.

ЦIыхуу еплъар: 283