Псалъэжь: ЛIы пхам лIы еуэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

ГъащIэм и кIапэр къэпIэтым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ

Си ныбжьэгъум къыщалъхуа махуэр игъэлъапIэрти, куэд щIауэ къыхуэсщэхуауэ щылъ саугъэтыр згъэщIэ-ращIэри, сыкIуащ я унэм. Бжэр Iузыхар и анэращ:

—    Уа-а-рэ, мыбы къэкIуар… Къеблагъэ, къеблагъэ! КъыщIыхьэ, щхьэ ущыт абдеж, хамэ нэхъей?! — си Iэр иубыдауэ, сыукIытапэурэ, сыщIешэ Iэгъур-лъэгъур лъа-гъугъуафIэ фыз нэ фIыцIэм.

—    Дауэ фыщыт, Людэ? Оксанэ сехъуэхъунщ, жысIэри сыкъыIухьауэ аращ, зэман куэди сиIэкъым, — фызым Iейуэ сыщыукIытэрти, си напIэхэр ехьэхарэ, плъыжь сыхъужауэ, жызоIэ.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

Къаныкъуэ Анфисэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ, Хасэм хэтхэр

Къаныкъуэ Анфисэ

Къаныкъуэ-Фырэ Анфисэ Азрэталий и пхъум (1984, Къызбрун III (иджы Дыгулыбгъуей къу.), Бахъсэн р-н) КъБКъУ-м химиемкIэ и факультетым экологиемкIэ и къудамэр 2006 гъэм, этрохимиемкIэ и магистратурэр 2008 гъэм къиухащ, «Адыгэ псалъэ» газетымрэ «Псынэ» журналымрэ я корреспондентщ.

Къаныкъуэр литературэм и жанр зыбжанэм щолажьэ: усэхэр, рассказхэр, повестхэр, пьесэхэр етх. Абы и рассказ зыбжанэ «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым ихуащ. 

СИ НЭМ ИС

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ

НэгъуэщI къэралхэм адыгэ щыпсэууэ къызэрысщIэ-рэ си нэ къикIырт абыхэм ящыщ гуэр слъагъуну. СщIэр-тэкъым ахэр, минрэ адыгэми, моуэ зыгуэркIэ нэхъ лейуэ щытын хуейуэ къыщIысщыхъур. Си насып кърехьэкI-ри, Тыркум щыщ адыгэ хъыджэбз гуэр ди университе-тым мы гъэ щIымахуэм цIыхугъэ къыщысхуохъу. Дэ щIэх дыдэу дызэсащ, ныбжьэгъуи дызэхуэхъуащ. Абы дэслъагъу псори щIэщыгъуэ, хьэлэмэт къысщыхъурт, и цIэ къудей нэгъунэ: Синэмис.

Уд гъащIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ

— Зы дакъикъэкIэ сыпхуейщи, моуэ, къыщIыхьэт, дахэ! – телефон къэ-зууар къыщытесхым ди унафэщIым и макъыр къиIукIащ.
Си гур пилъэсыкIыу сыкъэмэжэлIами, шей пщтыр къэзгъэхьэзырар зэрыупщIыIужынымкIи, «зы дакъикъэр» сыхьэт ныкъуэфI зэрыхъунумкIи шэч лъэпкъ къытезмыхьэу, ещанэ къатым сыдэжеящ.

Удз гъэгъам дэгъужхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ

И щIалэгъуэм цIыхубз гурыхьу щытауэ къыщIэкIынущ Даринэ. КъощIэ ар: цIыхубз псыгъуэ кIыхьыр сытым дежи гуфIэжу, дунейм къыщыхъу псори зыфIэхьэлэмэт сабийм хуэдэу и напщIэр Iэтарэ, и нитIыр къилындыкIыу, щIыфэ хужь щабэм хуэщIыхуфэу къызэпхырыщ лъынтхуэхэм, гурыщIэ щэхухэм кърахуэкI лъы пщтыр ирижэр и Iэпкълъэпкъым иджэгухьыу, къызэщIигъанэрэ нэкIущхьэплъ гуакIуэ къищIыу… Даринэ и ныбжьыр илъэс тхущIым фIэкIами, дэтхэнэ цIыхубзыщIэ цIыкIум пеуэфыну зэкIэлъыкIуэщ, къабзэлъабзэщ. Хъыджэбз Iэпкълъэпкъщ, лантIэщ.

ЦIыхуу еплъар: 173